SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew Wibor w 2024 r.


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  Kancelaria LEXWIBOR – pozew WIBOR w 2024 roku

  Biorąc przykład z frankowiczów również kredytobiorcy złotówkowi, posiadający kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR, próbują podważyć swoje umowy kredytowe i wstępują w spory z bankami. W sądach przybywa spraw wytaczanych przez kredytobiorców posiadających kredyty w złotówkach. Czy warto składać pozew o WIBOR? O co chodzi z tym WIBOREM?  A przede wszystkim, jakie korzyści i ryzyka się z tym wiążą?

  Na czym polega pozew o WIBOR?

  Przez ostatnie lata to głównie frankowicze prowadzili spory z bankami. Wkrótce może się to zmienić, bowiem pokrzywdzeni przez banki czują się także osoby, które posiadają kredyty hipoteczne zaciągnięte w złotówkach oparte na zmiennej stopie, która w dużej mierze zależna jest od wskaźnika WIBOR.

  Kredyty z oprocentowaniem zmiennym składają się z marży banku oraz stawki WIBOR. Marża banku jest stała, jednak wskaźnik WIBOR już nie. Dlatego też wysokość rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym również ulega zmianie. Jeżeli wzrasta stawka WIBOR wzrastają także raty kredytowe. Z tym też zjawiskiem, tj. drastycznym wzrostem stawki WIBOR zderzyli się w ostatnim czasie kredytobiorcy złotówkowi. Podwyżki stóp procentowych wpłynęły bowiem na wzrost wskaźnika WIBOR i w konsekwencji raty kredytowe tysięcy kredytobiorców.

  Dlaczego WIBOR jest wadliwy? Problemów z umowami kredytów z WIBOR jest kilka. W pierwszej kolejności wskazać należy, że budzący poważne wątpliwości jest sposób ustalania wskaźnika WIBOR. Co do zasady WIBOR obliczany jest na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy 10 bankami, które pożyczają między sobą środki pieniężne. WIBOR nie jest jednak oparty na rzeczywistych transakcjach międzybankowych, a transakcjach fikcyjnych, które ustalają same banki. Podnosi się, że mają one wpływ na wysokość WIBOR, a zatem w konsekwencji na wysokość oprocentowania kredytu.

  Co więcej, w przypadku gdy WIBOR wzrasta całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy, co nie powinno mieć miejsca. Bank nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji wskaźnika WIBOR. Ryzyko to obciąża jedynie kredytobiorcę.

  Podobnie jak przy kredytach frankowych, tak też w przypadku kredytów złotówkowych podnosi się, że bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnego wobec kredytobiorcy. Najpóźniej w momencie podpisywania umowy kredytowej kredytobiorca powinien zostać należycie poinformowany o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową. Co więcej, informacja ta powinna być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem, tak, aby przeciętny konsument mógł ją zrozumieć. Tymczasem w wielu przypadkach kredytobiorcy nie uzyskali niezbędnych informacji.

  Pozew WIBOR - kluczowa decyzja

  Złożenie pozwu WIBOR do sądu jest kluczową decyzją dla kredytobiorcy złotówkowego, ponieważ może wiązać się ze sporymi oszczędnościami. Kredytobiorca może liczyć na całkowite unieważnienie umowy kredytu i rozliczenie się wyłącznie do wysokości otrzymanego na początku kapitału.

  Jeżeli nie dojdzie do unieważnienia umowy, kredytobiorca może wnosić o usunięcie samego WIBOR-u z umowy kredytu i obniżenie wysokości rat.

  Uzyskanie korzystnego wyrok może prowadzić do:

  • wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości,
  • wykreślenia kredytobiorcy z bazy BIK,
  • całkowitego zamknięcia i rozliczenia kredytu.

  Kto może złożyć pozew o WIBOR?

  Pozew WIBOR mogą kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu oparty o wskaźnik WIBOR, których raty nagle wzrosły wraz z podwyższaniem stóp procentowych. Złożenie pozwu WIBOR powinno być poprzedzone dokładną analizą umowy kredytowej i zweryfikowanie jej pod względem postanowień niedozwolonych.  Dodatkowo należy zweryfikować, czy bank wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Na przykład czy bank przedstawił symulację wzrostu rat w przypadku podniesienia oprocentowania do poszczególnych pułapów procentowych.

  Pierwszy pozew WIBOR

  Pierwszy pozew WIBOR w imieniu swojego klienta – kredytobiorcy PKO Bank Polski w lutym 2022 roku złożyła Kancelaria Prawna Frejowski Wspólnicy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Złożony pozew zawierał roszczenie o unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR.

  Kancelaria Prawna Frejowski Wspólnicy posiada duże doświadczenie w sporach sądowych z bankami, jej zespół ma opracowaną unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok. Pomoc kancelarii zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. W przypadku nierozwiązania sprawy na etapie polubownym kancelaria kieruje  sprawę przeciwko bankowi do sądu.

  Czy jest szansa wygrać pozew o WIBOR?

  Choć nie ma jeszcze prawomocnych wyroków dotyczących pozwów WIBOR, przypominając sobie historię frankowiczów, należy stwierdzić, że kredytobiorcy złotówkowi mają duże szanse w sądzie. Dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę oprocentowania to szansa na ogromną oszczędność i szybsze uwolnienie się od zobowiązania. Unieważnienie kredytu złotówkowego to również próba ratowania się przed ogromnymi podwyżkami, które wyniknęły ze wzrostu wysokości stóp procentowych.

  Pozew o WIBOR – co można zyskać?

  Jednym z pierwszych pytań, które zadają kredytobiorcy, jest właśnie pytanie o to, co można zyskać na podważeniu umowy kredytowej opartej o WIBOR? Czy gra jest warta świeczki? Otóż rozwiązań może być kilka, jednak każde z nich będzie korzystne dla kredytobiorcy.

  Najdalej idącym rozwiązaniem, które jest możliwe to ustalenie nieważności całej umowy kredytu, tak jak w przypadku kredytów frankowych. Wówczas umowę kredytu traktuje się jako niezawartą, a bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia.

  Możliwe jest również wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania, czyli marży i wskaźnika WIBOR. Wówczas spłacamy kredyt na takich samych warunkach, ale bez odsetek. Spłacamy zatem raty, które będą składać się wyłącznie z części kapitałowej.

  Kolejnym rozwiązaniem jest usunięcie samego WIBOR-u z umowy i pozostawienie oprocentowania opartego na stałej marży banku. W tym przypadku również rata kredytowa istotnie spadnie. Każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach.

  Czy pozew o WIBOR jest ryzykowny?

  Jedyne ryzyko, jakie występuje przy złożeniu pozwu WIBOR to obowiązek poniesienia kosztów sądowych w przypadku ewentualnej przegranej w sądzie. Złożenie pozwu WIBOR w sądzie nie powoduje wypowiedzenia umowy, kredyt dalej jest aktywny i można go spłacać do czasu podjęcia decyzji przez sąd. Na skutek przegranej kredytobiorcy bank nie wypowie umowy kredytu ani nie zmieni jej warunków na jeszcze bardziej niekorzystne.  

  Aktualnie z uwagi na brak orzecznictwa trudno ocenić szanse na wygraną w takich sprawach. Należy jednak podkreślić, że ryzyko w porównaniu do korzyści jest małe.

  WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

  Z pewnością napawają optymizmem postanowienia o zabezpieczeniu wydane w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Lex WIBOR przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Sąd Rejonowy w Zwoleniu.

  Powyższe sądy uznały za zasadne argumenty kredytobiorców i na czas trwania postępowania ustaliły wysokość oprocentowania opartą wyłącznie na marży (bez odnoszenia się do wskaźnika WIBOR). Udzielenie zabezpieczenia roszczenia wpłynęło na drastyczny spadek rat kredytu tych kredytobiorców. Powyższe obrazuje, że jeszcze przed zakończeniem procesu sądowego są szanse na obniżenie raty kredytu.

  Ile trwa sprawa sądowa o WIBOR?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo może trwać sprawa o WIBOR. Najwłaściwszą odpowiedzią wydaje się odpowiedź – to zależy. A zależy m.in. od:

  • obłożenia sądu sprawami,
  • decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów,
  • tego, czy świadkowie stawiają się na rozprawy i wielu innych.

  Z pewnością jednak w mniejszych miastach terminy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie.

  Czy warto złożyć pozew o WIBOR?

  Każdy kredytobiorca posiadający kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR powinien zainteresować się możliwością wyeliminowania stawki WIBOR ze swojej umowy. Tym bardziej że zweryfikowanie podstaw do podważenia umowy kredytowej opartej o WIBOR nic nie kosztuje.

  W pierwszym kroku bowiem trzeba dokonać analizy umowy kredytowej. Taką analizę kancelaria LEX WIBOR oferuje za darmo. Dopiero po szczegółowej analizie umowy oraz okoliczności zawarcia umowy (w tym w szczególności informacji przekazywanych przez bank) można stwierdzić czy są podstawy do podważenia umowy kredytu.

  W przypadku frankowiczów linia orzecznicza ukształtowała się w sposób dla nich pozytywny – wygrywają oni około 95% spraw z bankami. W sprawach związanych ze wskaźnikiem WIBOR linia ta dopiero się kształtuje, jednak dostrzec można wiele podobieństw ze sprawami frankowiczów. Częściowo orzecznictwo wypracowane na kanwie spraw frankowych będzie pomocne również i w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR. 

  Biorąc pod uwagę między innymi niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy można stwierdzić, że daje to solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu. Dotychczasowe ugruntowane orzecznictwo w innych sprawach z bankami umożliwia kredytobiorcom podjęcie skutecznej walki w sądzie.

  Jaki wyrok może wydać sąd w sprawie WIBOR?

  W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

  • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży). Kredytodawca będzie musiał zwrócić wpłacone dotychczas odsetki przez kredytobiorcę, a spłata kredytu będzie kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. Kredytobiorca zwróci bankowi jedynie pożyczony kapitał,
  • usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR i pozostawienie marży. Sąd nakaże rozliczyć umowę kredytu tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR). W konsekwencji umowa zmieni się w kredyt o stałym oprocentowaniu, bo marża jest stała w całym okresie kredytowania,
  • uznanie, że doszło do tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków związanej z sytuacją na rynku i zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem. Kredytobiorcy zostanie zwrócona różnica wynikająca z oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR i oprocentowania opartego o nowy wskaźnik. Kredyt w dalszym ciągu jest spłacany, lecz z oprocentowaniem opartym o nowy wskaźnik wraz z marżą,
  • unieważnienie umowy kredytu w całości. Umowa jest traktowana tak, jakby nie została w ogóle zawarta. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, ponieważ strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału. Rozwiązanie to może być najmniej korzystne dla kredytobiorcy, który jest na początku spłaty swojego zadłużenia, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty udostępnionego kredytu.

  Pozew o WIBOR – Kancelaria LEX WIBOR

  Nie ulega wątpliwości, że sprawy dotyczące podważenia umów kredytu ze wskaźnikiem WIBOR są sprawami skomplikowanymi – wymagają doświadczenia i wiedzy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tego typu sprawach.

  Kancelaria LEX WIBOR oferuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia dokumentacji i zgłoszenia reklamacji kredytu do banku, po kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej i późniejsze rozliczenie z bankiem.

  Wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z umowy to oszczędności dla kredytobiorcy, dlatego też warto już teraz zacząć działać. Tym bardziej że WIBOR może rosnąć w sposób nieograniczony. Zespół prawników Kancelarii LEX WIBOR indywidualnie oceni każdą ze spraw, a następnie przedstawi konkretne możliwości działania i zasady współpracy w zakresie reprezentowania klienta przed sądem w sprawie przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej lub usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. Zatem warto już teraz dokonać analizy swojej umowy kredytowej.

  Jak prowadzimy Twoją sprawę?

  Poniżej przedstawiamy etapy prowadzenia Twojej sprawy:

  1. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  1. NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  1. DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  Pozew o WIBOR – co można zyskać?

  Jednym z pierwszych pytań, które zadają kredytobiorcy jest właśnie pytanie o to co da podważenie umowy kredytu. Czy gra jest warta świeczki? Otóż rozwiązań może być kilka, jednak każde z nich będzie korzystne dla kredytobiorcy. Najdalej idącym rozwiązaniem, które jest możliwe to ustalenie nieważności całej umowy kredytu (tak jak w przypadku kredytów frankowych). Wówczas umowę kredytu traktuje się jako niezawartą a bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia. Możliwe jest również wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania. Wówczas spłacamy kredyt na takich samych warunkach, ale bez odsetek. Spłacamy zatem raty, które będą składać się wyłącznie z części kapitałowej. Możliwym rozwiązaniem jest także usunięcie samego WIBOR-u z umowy i pozostawienie oprocentowania opartego na stałej marży banku. W tym przypadku również rata kredytowa istotnie spadnie. Każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach.

  Czy warto złożyć pozew o WIBOR?

  Każdy kredytobiorca posiadający kredyt ze stawką WIBOR powinien zainteresować się możliwością wyeliminowania stawki WIBOR ze swojej umowy. Tym bardziej, że przekonanie się czy są w ogóle podstawy do podważenia umowy kredytowej nic nie kosztuje. W pierwszym kroku bowiem trzeba dokonać analizy umowy kredytowej. Taką analizę kancelaria Lex Wibor oferuje za darmo. Dopiero po szczegółowej analizie umowy oraz okoliczności zawarcia umowy (w tym w szczególności informacji przekazywanych przez bank) można stwierdzić czy są podstawy do podważenia umowy kredytu.

  W przypadku frankowiczów linia orzecznicza ukształtowała się w sposób dla nich pozytywny – wygrywają oni około 95% spraw z bankami. W sprawach związanych ze wskaźnikiem WIBOR linia ta dopiero się kształtuje, jednak dostrzec można wiele podobieństw ze sprawami frankowiczów. Częściowo orzecznictwo wypracowane na kanwie spraw frankowych będzie pomocne również i w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR. Biorąc pod uwagę między innymi niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy można stwierdzić, że daje to solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu. Dotychczasowe ugruntowane orzecznictwo w innych sprawach z bankami umożliwia kredytobiorcom podjęcie skutecznej walki w sądzie.

  WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

  Z pewnością napawają optymizmem postanowienia o zabezpieczeniu wydane w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Lex WIBOR przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Sąd Rejonowy w Zwoleniu. Sądy te w tych postanowieniach uznały za zasadne argumenty kredytobiorców i na czas trwania postępowania ustaliły wysokość oprocentowania opartą wyłącznie na marży (bez odnoszenia się do wskaźnika WIBOR). W konsekwencji spowodowało więc to drastyczny spadek rat kredytu tych kredytobiorców. A zatem jeszcze przed zakończeniem procesu sądowego są szanse na obniżenie raty kredytu w przypadku gdy sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu ustalając, jaka będzie wysokość części odsetkowej raty kredytu

  Ile trwa sprawa sądowa o WIBOR?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile będzie trwał proces o WIBOR. A najwłaściwszą odpowiedzią wydaje się odpowiedź – to zależy. A zależy m.in. od obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy i wielu innych. Z pewnością jednak w mniejszych miastach terminy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie.

  Pozew o WIBOR – pomoc prawna

  Nie ulega wątpliwości, że sprawy dotyczące podważenia umów kredytu ze wskaźnikiem WIBOR są sprawami skomplikowanymi – wymagają doświadczenia i wiedzy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tego typu sprawach. Kancelaria Lex Wibor oferuje pomoc na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia dokumentacji i zgłoszenia reklamacji kredytu do banku, po kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej i późniejsze rozliczenie z bankiem. Wyeliminowanie WIBOR z umowy to oszczędności dla kredytobiorcy, dlatego też warto już teraz zacząć działać. Tym bardziej, że WIBOR może rosnąć w sposób nieograniczony. Zespół prawników kancelarii indywidualnie oceni każdą ze spraw, a następnie przedstawi konkretne możliwości działania i zasady współpracy w zakresie reprezentowania klienta przed sądem w sprawie przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej lub usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu złotówkowego. Zatem warto już teraz dokonać analizy swojej umowy kredytowej.