Kancelaria lexWIBOR - pozew WIBOR w 2023 roku

O walce frankowiczów z bankami słyszał już niemal każdy. Nie każdy jednak słyszał, że również i kredytobiorcy złotówkowi, posiadający kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR, podważają swoje umowy kredytowe i wstępują w spory z bankami. W sądach przybywa spraw wytaczanych przez złotókowiczów. I chociaż nie można obecnie mówić w ich przypadku o ukształtowanej linii orzeczniczej sądów to z pewnością temat jest warty uwagi. Czy warto składać pozew o WIBOR? A przede wszystkim jakie korzyści i ryzyka się z tym wiążą?

Zakwestionowanie WIBOR – w czym rzecz?

Kredyty z oprocentowaniem zmiennym składają się z marży banku oraz stawki WIBOR. Marża banku jest stała, jednak wskaźnik WIBOR już nie. Dlatego też raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym również się zmieniają. Jeżeli wzrasta stawka WIBOR wzrastają także raty kredytowe. Z tym też zjawiskiem tj. drastycznym wzrostem stawki WIBOR zderzyli się w ostatnim czasie kredytobiorcy złotówkowi. Podwyżki stóp procentowych wpłynęły bowiem na wzrost wskaźnika WIBOR i w konsekwencji raty kredytowe tysięcy kredytobiorców.

Problemów z umowami kredytów z WIBOR jest kilka. W pierwszej kolejności wskazać należy, że budzący poważne wątpliwości jest sposób ustalania wskaźnika WIBOR. Co do zasady WIBOR obliczany jest na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy 10 bankami, które pożyczają między sobą środki pieniężne. WIBOR nie jest jednak oparty na rzeczywistych transakcjach międzybankowych, a transakcjach fikcyjnych, które ustalają same banki. A zatem podnosi się, że mają one wpływ na wysokość WIBOR, a zatem w konsekwencji na wysokość oprocentowania kredytu. Co więcej, w przypadku gdy WIBOR wzrasta całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy, co nie powinno mieć miejsca. Bank nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych (a w konsekwencji wskaźnika WIBOR), a ryzyko to obciąża jedynie kredytobiorcę.

Podobnie jak przy kredytach frankowych tak też w przypadku kredytów złotówkowych podnosi się, że bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnego wobec kredytobiorcy. Najpóźniej w momencie podpisywania umowy kredytowej kredytobiorca powinien zostać należycie poinformowany o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową. Co więcej informacja ta powinna być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem, tak aby przecięty konsument mógł ją zrozumieć. Tymczasem w wielu przypadkach kredytobiorcy nie uzyskali niezbędnych informacji.

Jak prowadzimy Twoją sprawę?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

Pozew o WIBOR – co można zyskać?

Jednym z pierwszych pytań, które zadają kredytobiorcy jest właśnie pytanie o to co da podważenie umowy kredytu. Czy gra jest warta świeczki? Otóż rozwiązań może być kilka, jednak każde z nich będzie korzystne dla kredytobiorcy. Najdalej idącym rozwiązaniem, które jest możliwe to ustalenie nieważności całej umowy kredytu (tak jak w przypadku kredytów frankowych). Wówczas umowę kredytu traktuje się jako niezawartą a bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia. Możliwe jest również wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania. Wówczas spłacamy kredyt na takich samych warunkach, ale bez odsetek. Spłacamy zatem raty, które będą składać się wyłącznie z części kapitałowej. Możliwym rozwiązaniem jest także usunięcie samego WIBOR-u z umowy i pozostawienie oprocentowania opartego na stałej marży banku. W tym przypadku również rata kredytowa istotnie spadnie. Każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach.

Czy warto złożyć pozew o WIBOR?

Każdy kredytobiorca posiadający kredyt ze stawką WIBOR powinien zainteresować się możliwością wyeliminowania stawki WIBOR ze swojej umowy. Tym bardziej, że przekonanie się czy są w ogóle podstawy do podważenia umowy kredytowej nic nie kosztuje. W pierwszym kroku bowiem trzeba dokonać analizy umowy kredytowej. Taką analizę kancelaria Lex Wibor oferuje za darmo. Dopiero po szczegółowej analizie umowy oraz okoliczności zawarcia umowy (w tym w szczególności informacji przekazywanych przez bank) można stwierdzić czy są podstawy do podważenia umowy kredytu.

W przypadku frankowiczów linia orzecznicza ukształtowała się w sposób dla nich pozytywny – wygrywają oni około 95% spraw z bankami. W sprawach związanych ze wskaźnikiem WIBOR linia ta dopiero się kształtuje, jednak dostrzec można wiele podobieństw ze sprawami frankowiczów. Częściowo orzecznictwo wypracowane na kanwie spraw frankowych będzie pomocne również i w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR. Biorąc pod uwagę między innymi niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy można stwierdzić, że daje to solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu. Dotychczasowe ugruntowane orzecznictwo w innych sprawach z bankami umożliwia kredytobiorcom podjęcie skutecznej walki w sądzie.

WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

Z pewnością napawają optymizmem postanowienia o zabezpieczeniu wydane w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Lex WIBOR przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Sąd Rejonowy w Zwoleniu. Sądy te w tych postanowieniach uznały za zasadne argumenty kredytobiorców i na czas trwania postępowania ustaliły wysokość oprocentowania opartą wyłącznie na marży (bez odnoszenia się do wskaźnika WIBOR). W konsekwencji spowodowało więc to drastyczny spadek rat kredytu tych kredytobiorców. A zatem jeszcze przed zakończeniem procesu sądowego są szanse na obniżenie raty kredytu w przypadku gdy sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu ustalając, jaka będzie wysokość części odsetkowej raty kredytu. 

Ile trwa sprawa sądowa o WIBOR?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile będzie trwał proces o WIBOR. A najwłaściwszą odpowiedzią wydaje się odpowiedź – to zależy. A zależy m.in. od obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy i wielu innych. Z pewnością jednak w mniejszych miastach terminy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie.

Pozew o WIBOR – pomoc prawna

Nie ulega wątpliwości, że sprawy dotyczące podważenia umów kredytu ze wskaźnikiem WIBOR są sprawami skomplikowanymi – wymagają doświadczenia i wiedzy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tego typu sprawach. Kancelaria Lex Wibor oferuje pomoc na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia dokumentacji i zgłoszenia reklamacji kredytu do banku, po kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej i późniejsze rozliczenie z bankiem. Wyeliminowanie WIBOR z umowy to oszczędności dla kredytobiorcy, dlatego też warto już teraz zacząć działać. Tym bardziej, że WIBOR może rosnąć w sposób nieograniczony. Zespół prawników kancelarii indywidualnie oceni każdą ze spraw, a następnie przedstawi konkretne możliwości działania i zasady współpracy w zakresie reprezentowania klienta przed sądem w sprawie przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej lub usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu złotówkowego. Zatem warto już teraz dokonać analizy swojej umowy kredytowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI