Jak obniżyć marżę kredytu hipotecznego

Regularne podwyżki stóp procentowych, jakich kredytobiorcy doświadczyli na przestrzeni ostatniego roku znacząco wpłynęły na wzrost oprocentowania kredytu, a w efekcie zwiększenie się miesięcznej raty kredytu. Należy jednak pamiętać, że na wysokość rat wpływ ma nie tylko oprocentowanie zastrzeżone w umowie kredytu, ale również stała, nałożona przez bank marża kredytu. Nie każdy kredytobiorca ma świadomość, że istnieje możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego, a w efekcie zmniejszenia wysokości miesięcznej raty kredytu.

Jak negocjować z bankiem marżę kredytu

Kredytobiorca, który zamierza podjąć działania zmierzające do obniżenia marży kredytu powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy w podpisanej przez niego umowie kredytowej znajdują się postanowienia dotyczące możliwości renegocjacji warunków na jakich został udzielony kredyt.

Większość umów kredytowych zawiera tzw. klauzule renegocjacyjne, a w efekcie umowy takie, co do zasady, przewidują możliwość zmiany postanowień umownych w tym m.in. obniżenie marży kredytu wpisanej w pierwotną umowę.

Oczywistym jest przy tym, że sama możliwość wnioskowania o obniżenie marży kredytu hipotecznego nie gwarantuje sukcesu. Zgodę na obniżenie marży kredytu i wprowadzenie stosownych zmian do umowy wyrazić musi jeszcze bank.  

To, czy wniosek kredytobiorcy o obniżenie marży kredytu zostanie rozpatrzony pozytywnie, a w efekcie, czy bank uwzględni prośbę o obniżenie raty kredytu, zależy w dużej mierze od sytuacji finansowej i życiowej kredytobiorcy oraz dotychczasowej współpracy banku i kredytobiorcy.

Wniosek o obniżenie marży co powinien zawierać

Dobrze przygotowany wniosek o obniżenie marży kredytu nie gwarantuje oczywiście końcowego sukcesu w negocjacjach marży z bankiem, jednak od zawartych w nim argumentów w dużej mierze zależy, czy kredytobiorcy uda się obniżyć ratę kredytu.

Wniosek o obniżenie marży kredytu hipotecznego powinien wyszczególnić dane dotyczące kredytobiorców będących stroną umowy kredytu tj. imię, nazwisko, PESEL oraz dane odnośnie umowy kredytowej (tj. nr umowy i dzień jej zawarcia. W treści wniosku o obniżenie marży kredytu należy również zamieścić dane teleadresowe, co usprawni kontakt z bankiem.

Kredytobiorca powinien także dokładnie określić czego żąda w toku renegocjacji kredytu. W omawianym przypadku warto więc żeby kredytobiorca wskazał, że wnosi o obniżenie marży kredytu, jak również do jakiej wysokości ma zostać obniżona marża.

Na decyzję banku odnośnie prośby kredytobiorcy o obniżenie raty kredytu główny wpływ będzie miało przekonywujące, dobrze uargumentowane uzasadnienie. W treści uzasadnienia wniosku o obniżenie marży kredytu warto przywołać okoliczności stawiające kredytobiorcę w dobrym świetle jak dotychczasowa terminowość w zakresie spłaty kredytu, korzystanie z licznych produktów oferowanych przez bank, czy, jeżeli wniosek o obniżenie marży kredytu składany jest na późniejszym etapie, spłatę znacznej części kapitału.

Niezależnie koniecznym jest uargumentowanie dlaczego marża kredytu powinna zostać obniżona. Kredytobiorca może powołać się na nieprzewidziane trudności życiowe, utrata pracy, choroba wymagająca długotrwałego, kosztownego leczenia itp. Niezależnie w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową, argumentem za obniżeniem marży kredytu może być fakt znacznego podwyższenia oprocentowania takiego kredytu.

Marża kredytu hipotecznego 2022

Warto pamiętać, że obecnie obniżenie marży kredytu dotyczyć będzie przede wszystkim kredytów zawartych przed ostatnimi podwyżkami stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe wpływają bowiem na oprocentowanie samego kredytu. Banki starając się zachęcić kredytobiorców do zawierania umów na wysoko oprocentowane kredyty obniżają swoją marżę, tak by w efekcie zmniejszyć ratę kredytu co korzystnie wpływa na zdolność kredytową i możliwość zawarcia umowy kredytowej. Przeciętna marża kredytu hipotecznego w 2022 r. (dane na lipiec 2022 r.) oferowana na rynku kredytów hipotecznych wynosiła po raz czwarty z rzędu mniej niż 2% (1,95%). Dla porównania średnia marża kredytu hipotecznego w 2022 r. była niższa niż w analogicznym okresie (II kwartał) roku 2021, kiedy to przeciętna marża kredytu wynosiła 2,27%, a jeszcze w grudniu 2021 r. przeciętna marża kredytu osiągała poziom 2,60%.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI