SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

PKO BP – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

PKO BP - unieważnienie WIBOR

Na przestrzeni lat banki komercyjne udzieliły olbrzymiej ilości kredytów o zmiennej stopie procentowej, opartych o wskaźnik WIBOR. Jednym z banków, który zawiera takie umowy kredytowe jest bank PKO BP S.A. W dobie rosnących stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się, czy można usunąć WIBOR z umowy kredytu lub w inny sposób wpłynąć na obniżenie wysokości rat?

Istnieje wiele możliwości prowadzących do poprawienia sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Część kredytobiorców decyduje się na zawarcie ugody z PKO BP, inni występują z wnioskiem o aneks WIBOR do umowy kredytowej podpisanej z bankiem PKO BP. Coraz częściej mówi się również o możliwości skutecznego pozwania banków o unieważnienie umowy kredytu – analogicznie jak od kilku lat czynią to kredytobiorcy frankowi.

Niezależnie od tego, na którą z wyżej opisanych możliwości zdecyduje się kredytobiorca, trzeba pamiętać, że prowadzenie rozmów z bankiem, nie wspominając o wytoczeniu sprawy sądowej, nie należy do łatwych zadań. W związku z powyższym w sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Bank PKO BP S.A.

Bank PKO BP S.A. – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna to jeden z największych komercyjnych banków w Polsce. Bank ten notowany jest od 2004 r. na GPW. Bank PKO BP S.A. posiada w swoim portfelu znaczną ilość umów kredytowych w złotym polskim, opartych na zmiennej stopie procentowej. Istotna część kredytobiorców zainteresowanych problematyką WIBOR posiada kredyt złotówkowy właśnie w tym banku.

Jaki jest WIBOR dzisiaj?

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W marcu 2023 r. (stan na 10 marca 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M 6,93%, a dla WIBOR 6M 7,00%. Stawka ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo WIBOR 3M dla PKO BP S.A. będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PEKAO S.A., analogicznie będzie przedstawiała się sytuacja z aktualnym WIBOR 6M.

Pozew o WIBOR – PKO BP S.A.

W pozwie przeciwko PKO BP S.A. (i innym bankom) kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie samej umowy. W wypadku wygrania sprawy w sądzie postanowienia umowy kredytowej dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. W efekcie tego umowa kredytowa byłaby wciąż ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty (odpadłaby część raty związana z oprocentowaniem wyliczonym w oparciu o WIBOR).

Jeszcze bardziej korzystnym dla kredytobiorcy może być wniesienie roszczenia o unieważnienie umowy kredytu. W takim wypadku, w razie uwzględnienia powództwa, sąd uznałby umowę za nieważną. Orzeczenie nieważności umowy kredytu złotówkowego powinno nakładać na bank obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Kredytobiorca otrzymałby więc zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Unieważnienie WIBOR PKO BP S.A.

Powództwo o unieważnienie kredytu WIBOR może być wytoczone przeciwko każdemu bankowi, który udzielał kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR, w tym w stosunku do banku PKO BP S.A. Jest to z pewnością potencjalnie najdalej idące roszczenie z jakim może wystąpić kredytobiorca. Jego uwzględnienie doprowadzi do zasądzenia od banku wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków. W związku z powyższym z pewnością każdy kredytobiorca niezadowolony z zapisów umownych o WIBOR powinien rozważyć taką możliwość.

PKO BP – Aktualizacja 2024

Sądy unieważniały kredyty złotówkowe w sprawach przeciwko PKO BP już w 2018 roku. Podstawą do zakwestionowania w sądzie umowy kredytowej jest jej analiza pod kątem abuzywności zapisów. W 2024 roku należy się spodziewać kolejnych pozwów przeciwko PKO BP w sprawach o unieważnienie kredytu WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...