SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Usunięcie WIBOR z umowy kredytu


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  Wiele słyszy się o frankowiczach, którzy pozywają swoje banki w celu unieważnienia umowy kredytu we frankach, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że unieważnienie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego również jest możliwe. Jakie są podstawy do pozwania banku w sprawie WIBOR-u? Jakie korzyści niesie za sobą pozew o unieważnienie umowy z WIBOR? Dlaczego umowy kredytowe w złotówkach kwalifikują się do wszczęcia powództwa na drodze sądowej? 

  Czy można unieważnić umowę z WIBOR?

  Zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego w złotówkach posiadają nie tysiące, a miliony Polaków, jednak jeszcze do niedawna nikt nie podważał konstrukcji umowy kredytu złotówkowego. Próżno było również szukać informacji o tym, że unieważnienie WIBOR jest możliwe.  Dopiero w tym roku za sprawą złożonego przez dr Sebastiana Frejowskiego pierwszego pozwu, który dotyczył sposobu ustalania, a także wysokości stawki WIBOR, pojawiły się pierwsze głosy mówiące o nieuczciwości kredytów złotówkowych. Co jednak budzi wątpliwości dotyczące WIBOR-u?

  Wartość wskaźnika WIBOR wyliczana jest na podstawie transakcji międzybankowych, a dokładnie na podstawie oprocentowania pożyczek, których nawzajem udzielają sobie banki. Po światowym kryzysie finansowym, który miał miejsce w 2008 roku po upadłości Lehman Brothers, banki zaczęły stosować między sobą zasadę ograniczonego zaufania i przestały chętnie pożyczać sobie nawzajem pieniądze. Nie jest to jedyny powód ograniczenia pożyczek między bankowych. Banki czerpią środki na finansowanie akcji kredytowych przede wszystkim z depozytów klientowskich, co w dużym uproszczeniu oznacza, że banki korzystają z oszczędności jednych klientów, aby udzielać kredytów drugim

  Konsekwencją tak małej liczby transakcji międzybankowych jest niewystarczająca ilość danych, by na ich postawie w odpowiedni sposób określić wysokość stawki referencyjnej. Jak widać, WIBOR nie oddaje rzeczywistego kosztu, po jakim banki pozyskują finansowanie, a co za tym idzie - sposób ustalania WIBOR nie oddaje istoty tego wskaźnika. Czy może to być podstawą, aby unieważnienie WIBOR stało się możliwe? Jak najbardziej, ponieważ według art. 11 rozporządzenia BMR, według którego dane wyjściowe, które są używane do obliczania stawki referencyjnej, powinny być oparte na rzeczywistych transakcjach

  Unieważnienie WIBOR a hipoteka

  Unieważnienie kredytu złotówkowego wiąże się również z kwestią hipoteki, jaką obciążana jest dana nieruchomość. W przypadku gdy umowa zostaje uznana za nieważną, a więc traktuje się ją jako niezawartą, również i hipoteka wpisana na podstawie takiej umowy upada. Wydanie wyroku unieważniającego umowę kredytową nie oznacza, że hipoteka zostanie jednak automatycznie wykreślona z księgi wieczystej. Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego odpowiedni wniosek. Do wykreślenia hipoteki często trzeba uzyskać od banku tzw. list mazalny, czyli dokument potwierdzający wygaśnięcie wierzytelności i jednocześnie stanowiący zgodę na wykreślenie hipoteki. Nasz kancelaria pomaga na wszystkich etapach sprawy, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale również we wszystkich formalnościach związanych z późniejszym wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Powierzając nam swoją sprawę możesz spać spokojnie, bowiem kompleksowo zajmujemy się całą sprawą.

  Procedura unieważnienia WIBOR

  Kredytobiorcy posiadający umowy kredytu w złotych polskich, podobnie jak frankowicze, mogą skierować sprawę do sądu. W sytuacji, gdy sąd uzna postanowienie umowy regulujące WIBOR za klauzulę niedozwoloną, kredytobiorca zyska duże oszczędności.

  W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia wydane w wyroku sądu:

  • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży),
  • usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR i pozostawienie marży,
  • unieważnienie umowy kredytu w całości.

  JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  Dlaczego unieważnienie umowy z WIBOR jest możliwe?

  Brak poprawnego i wiarygodnego ustalania wysokości stawki referencyjnej WIBOR nie jest jedynym argumentem, dzięki któremu unieważnienie WIBOR jest w zasięgu ręki polskich kredytobiorców. Bardzo istotną kwestią jest również marża kredytu złotówkowego. 

  Jak już zostało wspomniane, wysokość stawki WIBOR powinno być określane na podstawie kosztów, jakie ponoszą banki, które pożyczają pieniądze od innych banków. Niepodważalnym jest fakt, że banki udzielając pożyczek, chcą na owych pożyczkach zarobić, dlatego też nakładają marżę, która uwzględniana jest w stawce referencyjnej WIBOR. Co dzieje się dalej? WIBOR staje się częścią oprocentowania kredytu razem z marżą banku. Poprzednie zdanie wcale nie jest pomyłką pisarską, ponieważ WIBOR, który sam w sobie zawiera już marżę razem z kolejną, odrębną marżą banku, tworzy oprocentowanie kredytu, co w konsekwencji prowadzi do tego, że kredytobiorca, aby spłacić kredyt, uiszcza na poczet banku raty kapitałowo-odsetkowe opierające się o oprocentowanie, w którym ukryta jest podwójna marża! 

  Czy niedopełnienie obowiązku informacyjnego pozwala na unieważnienie umowy z WIBOR?

  Instytucja taka jak bank podczas podpisywania umowy kredytowej z konsumentem musi wywiązać się z obowiązku informacyjnego, oznacza to, że pracownik banku powinien upewnić się, że kredytobiorca został należycie poinformowany o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową

  Zwykle w umowach kredytowych ze zmienną stopą procentową zawierana jest informacja o tym, że ryzyko ponosi klient, jednakże jest to zbyt uboga informacja, aby dać bankowi pewność, że kredytobiorca ma świadomość, iż w przypadku podwyżki stopy referencyjnej rata jego kredytu może wzrosnąć nawet o 100 procent. 

  Jak można zauważyć niedopełnienie obowiązku informacyjnego, podwójna ukryta marża, a także nieodpowiednie ustalanie wskaźnika WIBOR dają solidne podstawy, aby zakwestionować umowę kredytu przed sądem i wnosić o unieważnienie WIBOR.

  Unieważnienie WIBOR - na czym polega?

  Unieważnienie umowy z WIBOR wiąże się ze stwierdzeniem przez sąd, iż wskaźnik ten ustalany jest w sposób wadliwy, a umowa kredytowa posiada niedozwolone klauzule umowne. Konsekwencją tego jest ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, a więc anulowanie umowy kredytowej, wskutek czego obie strony są zobowiązane do wzajemnego zwrócenia świadczeń. Unieważnienie WIBOR to najkorzystniejsze rozwiązanie dla tych kredytobiorców, którzy dokonali już całkowitej spłaty swojego zobowiązania. Nasza kancelaria, która jest niekwestionowanym pionierem, jeśli chodzi o pozwy o ​​unieważnienie umowy z WIBOR, dokłada największych starań, aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego klienta. W tym celu zespół naszej kancelarii przygotowuje każdemu zainteresowanemu kredytobiorcy złotówkowemu bezpłatną analizę umowy kredytowej, dzięki której możliwe będzie przedstawienie wszelkich możliwych rozwiązań, a także korzyści z nich płynących

  Anulowanie WIBOR

  Anulowanie WIBOR w umowach kredytowych jest tematem, który wzbudza duże zainteresowanie i budzi wiele pytań. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakie są prawa kredytobiorców w tym zakresie. Zgodnie z prawem, kredytobiorcy mają prawo żądać zmiany wskaźnika w umowie kredytowej w przypadku, gdy zostanie udowodnione, że proces ustalania WIBOR był manipulowany. Jest to jednak skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania specjalisty i odpowiedniego udokumentowania wszelkich działań.