Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2023r.

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu. Poniżej uzyskasz odpowiedź, kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wniosek o zwrot prowizji w Raiffeisen Bank – kredyt konsumencki

W celu wnioskowania o zwrot prowizji od kredytu gotówkowego zaciągniętego w Raiffeisen Bank należy spełnić poniższe warunki:

 • kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej,
 • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie,
 • środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą,
 • umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby ubiegać się o zwrot prowizji. Jeżeli spłata kredytu nastąpiła przed dniem 18 grudnia 2011 r., wniosek o zwrot prowizji nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

Wniosek o zwrot prowizji w Raiffeisen Bank – kredyt hipoteczny

Zwrot prowizji z racji przedterminowej spłaty kredytu przysługuje również w przypadku kredytu hipotecznego. Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Tego typu produkt określony jest innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

O zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową po dniu 22 lipca 2017 r. Wówczas bowiem weszła w życie ww. ustawa o kredycie hipotecznym. Osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 22 lipca 2017 r. nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wniosek o zwrot prowizji w Raiffeisen Bank – co powinien zawierać

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać kilka istotnych elementów:

 • nazwa banku i adres,
 • dane osobowe i adres kredytobiorcy (wnioskodawcy),
 • żądanie zwrotu prowizji – podaj kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • uzasadnienie wniosku – podaj numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu,
 • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji,
 • numer konta bankowego, na który bank powinien zwrócić prowizje.

Możesz powołać się na podstawę prawną, czyli odpowiednio na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo możesz wskazać wyrok TSUE z dnia 19 września 2019 r. (sygn. C – 383/18), jak również na wspólne stanowisko w sprawie zwrotów bankowych Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE, do wniosku o zwrot prowizji nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

 Odmowa zwrotu prowizji przez Raiffeisen Bank

Zdarzają się przypadki, gdy pomimo spełnienia przesłanek uzasadniających zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, wniosek o zwrot prowizji od kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank zostanie odrzucony. W takiej sytuacji kredytobiorca może podjąć dodatkowe działania, takie jak:

 • zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego i złożyć oficjalny wniosek o podjęcie przez niego działań w sprawie kredytobiorcy,
 • skierować sprawę do sądu. W pozwie kredytobiorca powinien opisać swoje żądanie  – zwrot prowizji od kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank oraz uzasadnić stanowisko w sprawie przywołując

wszelkie dowody uzasadniające, że zwrot prowizji od banku jest należny.

Przejęcie banku a zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

W przypadku Raiffeisen Bank należy wskazać, że bank ten nie funkcjonują już w polskim obrocie. Raiffeisen Bank Polska S.A. został przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A. W przypadku przejęcia banku, bank przejmujący nabywa również wszelkie zobowiązania swojego poprzednika. Wliczyć w to należy także obowiązek zwrotu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Osoby, które zaciągnęły kredyt w Raiffeisen Bank, a następnie dokonały wcześniejszej jego spłaty mają prawo wystąpić do BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwrot należnej prowizji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI