SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie kredytu złotówkowego


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  Kredyt hipoteczny w złotówkach jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu mieszkania lub budowy domu. W dobie wysokich stóp procentowych oraz wysokiej inflacji, kredytobiorcy szukają oszczędności. Największe oszczędności kredytobiorcy złotówkowi mogą osiągnąć na unieważnieniu kredytu złotówkowego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR.

  Unieważnienie kredytu złotówkowego – kto może?

  Pozew do sądu o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego może złożyć osoba posiadająca status konsumenta. Cel umowy kredytu złotówkowego nie mógł być związany z działalnością gospodarczą, ani zawodową prowadzoną przez taką osobę. Z roszczeniem do sądu muszą wystąpić wszyscy kredytobiorcy wskazani w umowie kredytu.

  Na czym polega wadliwość WIBOR?

  WIBOR nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów pozyskania pieniądza na rynku. Wskazuje się, że WIBOR jest wskaźnikiem sztucznym, nie spełniającym wymogów Rozporządzenia BMR Unii Europejskiej. A to ze względu na to, że na polskim rynku bankowym nie dochodzi do realnego, wzajemnego pozyskiwania środków od innych banków komercyjnych. Zatem deklaracja banków co do stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym jest jedynie oparta o deklaracje banków, nie zaś o rzeczywiste transakcje, które miały miejsce. Wobec czego możliwe jest, że banki mogą kształtować wysokość wskaźnika WIBOR, a tym samym mieć wpływ na wysokość rat kredytowych.

  Kredytobiorcy powinni pamiętać o przysługującej im ochronie konsumenckiej przed nieuczciwymi zapisami w umowach kredytowych. Zaciągnięcie kredytu w banku nie gwarantuje, że zaoferowane warunki są uczciwe, a umowa jest pozbawiona wad. Coraz więcej kredytobiorców posiadających umowy kredytów złotówkowych dostrzega, że banki zawierają w nich niedozwolone postanowienia lub wprowadzają klientów w błąd. Przed takimi praktykami można się skutecznie bronić. Podstawą do zakwestionowania w sądzie umowy kredytowej jest jej analiza pod kątem abuzywności zapisów.

  Na czym polega unieważnienie kredytu złotówkowego oraz jakie są jego skutki?

  Procesy sądowe mają na celu usunięcie zapisów dotyczących WIBOR z umów kredytowych, co z kolei wpłynie na zmniejszenie raty kredytu, jak również unieważnienie całej umowy kredytowej, podobnie jak w przypadku kredytów frankowych.

  Nie jest tajemnicą, że większą część miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej stanowią odsetki od kapitału kredytu. Na drodze sądowej można większość lub nawet całość odsetek wyeliminować.

  W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

  • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży) – w takiej sytuacji bank musi zwrócić wpłacone dotychczas odsetki, a spłata kredytu jest kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. Z kolei kredytobiorca zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał;
  • usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR i pozostawienie marży – w tym przypadku sąd nakaże rozliczyć umowę kredytu tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR) i kontynuować spłatę kredytu z niskimi odsetkami;
  • unieważnienie umowy kredytu w całości – w tej sytuacji, umowa jest traktowana tak jakby nie została w ogóle zawarta. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, a to z tego powodu, że strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału.

  Pomoc prawna w unieważnieniu kredytu złotówkowego

  Kancelaria LEX WIBOR pomaga kredytobiorcom usunąć wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej, reprezentując kredytobiorców i prowadząc spory sądowe przeciwko bankom. Kancelaria LEX WIBOR świadczy swoje usługi na terenie całego kraju i chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania. Zespół prawników kancelarii LEX WIBOR oceni każdą ze spraw indywidualnie, a następnie przedstawi konkretne możliwości działania i zasady współpracy. 

  Kancelaria LEX WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może oszacować zysk związany z unieważnieniem nieuczciwego oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR zawartego w umowie kredytowej.

   

  JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.