SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

BNP Paribas – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

BNP Paribas - unieważnienie WIBOR

Wśród kredytobiorców kredytów w złotym polskim, do najpopularniejszych należą kredyty o zmiennej stopie procentowej, oparte o wskaźnik WIBOR. Jednym z banków, który zawiera takie umowy kredytowe jest BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z istotną podwyżką stóp procentowych, do jakiej doszło na przestrzeni ostatniego 1,5 roku i związanym z nim wzrostem rat kredytów złotowych, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się, czy można usunąć WIBOR z umowy kredytu lub w inny sposób wpłynąć na obniżenie wysokości rat?

W praktyce kredytobiorcy mogą skorzystać co najmniej z kilku możliwości działania. Jedną z nich jest zawarcie ugody z BNP Paribas. Kredytobiorca może również wystąpić z wnioskiem o aneks WIBOR do umowy kredytowej podpisanej z bankiem BNP Paribas. Na popularności w ostatnich miesiącach zyskują również pozwy przeciwko bankom o unieważnienie umowy kredytu – analogicznie jak od kilku lat czynią to kredytobiorcy frankowi.

Każda z przedstawionych wyżej propozycji wiąże się z podjęciem negocjacji lub sporu sądowego z bankiem. Bank, jako podmiot profesjonalny, z olbrzymim doświadczeniem na rynku finansowym, nie należy do łatwych partnerów do rozmów. W związku z powyższym w sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Bank BNP Paribas

BNP Paribas – to francuska grupa kapitałowa, a jednocześnie największy francuski bank komercyjny. Pod względem kapitalizacji giełdowej jest to zarazem największy bank strefy euro. W Polsce bank ten działa pod firmą .BNP Paribas Bank Polska S.A. i na krajowym rynku obecny jest od 2009 r. (od 2011 r. pod obecną nazwą). BNP Paribas Bank Polska S.A. jako istotny uczestnik polskiego rynku bankowego, każdego roku udziela znaczącej liczby kredytów złotowych o zmiennej stopie procentowej, opartych na wskaźniku WIBOR.

Jaki jest WIBOR dzisiaj?

Dane dotyczące wartości WIBOR każdorazowo można odnaleźć na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W marcu 2023 r. (stan na 11 marca 2023 r.) stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M ok. 6,93%, a dla WIBOR 6M ok. 7,00%. Warto zaznaczyć, że wartość ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo WIBOR 3M dla BNP Paribas będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PEKAO S.A., analogicznie będzie przedstawiała się sytuacja z aktualnym WIBOR 6M.

Pozew o WIBOR – BNP Paribas

Procesy frankowiczów przyczyniły się do zwiększenia poszanowania praw konsumentów, ale także do zmniejszenia dysproporcji kontraktowej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W przypadku frankowiczów linia orzecznicza ukształtowała się w sposób dla nich pozytywny – wygrywają oni około 95% spraw z bankami. W sprawach związanych ze wskaźnikiem WIBOR ze względu na stosunkowo niedawne wysuwanie roszczeń przez kredytodawców nie ma jeszcze orzeczeń sądów. Jednak m.in. niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy daje solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu. Dotychczasowo ugruntowane orzecznictwo w innych sprawach z bankami umożliwia kredytobiorcom podjęcie skutecznej walki w sądzie.

Wskazać należy, że tak jak i w przypadku spraw frankowych w sprawach dotyczących WIBOR także możliwe jest uznanie całej umowy za nieważną. W takim wypadku, w razie uwzględnienia powództwa WIBOR przeciwko BNP Paribas, sąd uznałby umowę za nieważną. Orzeczenie nieważności umowy kredytu złotówkowego powinno nakładać na bank obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Kredytobiorca otrzymałby więc zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Unieważnienie WIBOR BNP Paribas

Powództwo o unieważnienie kredytu WIBOR może być wytoczone przeciwko każdemu bankowi, który udzielał kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR, w tym w stosunku do banku BNP Paribas Jest to z pewnością potencjalnie najdalej idące roszczenie z jakim może wystąpić kredytobiorca. Jego uwzględnienie doprowadzi do zasądzenia od banku wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków. W związku z powyższym z pewnością każdy kredytobiorca niezadowolony z zapisów umownych o WIBOR powinien rozważyć taką możliwość.

BNP Paribas – Aktualizacja 2024

Próby kwestionowania wskaźnika WIBOR zmobilizowały sektor finansowy do działania. Zdaniem prezesa BNP Paribas kancelarie prawne nieodpowiedzialnie usiłują kwestionować fundamentalny wskaźnik finansowy, funkcjonujący w Polsce od dziesięcioleci, bez którego rynek by nie funkcjonował. Jego zdaniem nie ma podstaw do masowego skutecznego podważania wskaźnika WIBOR.  Mimo zdania przedstawionego przez sektor bankowy, prawnicy kredytobiorców są innego zdania. W konsekwencji w 2024 roku należy spodziewać się kolejnych pozwów o unieważnienie WIBOR przeciwko BNP Paribas.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...