Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Wcześniejsza spłata kredytu generuje szereg korzyści po stronie kredytobiorcy. Do najbardziej oczywistych należy oszczędność na oprocentowaniu kredytu, które nie zostało naliczone ze względu na przedterminową spłatę kredytu. Kredytobiorca, który spłacił cały kapitał kredytu przed terminem wynikającym z umowy może, pod pewnymi warunkami, ubiegać się również o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu.

Kiedy należy się zwrot prowizji w PEKAO S.A.

O zwrot prowizji w banku PEKAO S.A. mogą ubiegać się kredytobiorcy kredytów konsumenckich, jak i hipotecznych. Decydujące znaczenie dla uwzględnienia przez bank PEKAO S.A. wniosku o zwrot prowizji będzie miała data spłaty całego kapitału kredytu.

Kredytobiorca może dochodzić zwrotu prowizji od PEKAO S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym. Data wejścia w życie w/w ustaw ma bezpośrednie przełożenie na uwzględnienie wniosku o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Spłata kredytu konsumenckiego, a zwrot prowizji od PEKAO S.A.

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego wyróżnić możemy dwie sytuacje.

Po pierwsze spłata kredytu mogła nastąpić przed dniem 18 grudnia 2011 r. W takim wypadku wniosek o zwrot prowizji od PEKAO S.A. nie zostanie uwzględniony. W dacie spłaty kredytu obowiązywała bowiem stara ustawa o kredycie konsumenckim tj. ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2001 r., która nie przewidywała zwrotu prowizji. Zgodnie natomiast z art. 66 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Po drugie spłata kredytu mogła nastąpić w dniu 18 grudnia 2011 r. i później. W takim wypadku wniosek o zwrot prowizji od PEKAO S.A. powinien zostać uwzględniony. Obecnie obowiązująca ustawa o kredycie konsumencki z dnia 12 maja 2011 r. weszła bowiem w życie właśnie w dacie  18 grudnia 2011 r. Zgodnie natomiast z art. 49 ust. 1 w/w ustawy w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Spłata kredytu hipotecznego, a zwrot prowizji od PEKAO S.A.

W przypadku kredytu hipotecznego również wyróżniamy dwie możliwości związane z datą, w której dokonano całkowitej spłaty kredytu hipotecznego w PEKAO S.A.

Jeżeli spłata kredytu hipotecznego nastąpiła przed dniem 22 lipca 2017 r. wniosek o zwrot prowizji od PEKAO S.A. nie zostanie uwzględniony. W okresie tym do umowy o kredycie hipotecznym stosowało się jedynie wybrane przepisy umowy o kredycie konsumenckim, a w ich skład nie wchodziły przepisy o zwrocie prowizji. Zgodnie natomiast z art. 85 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 r. do umów o kredyt hipoteczny oraz umów o kredyt konsumencki, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W przypadku gdy spłata kredytu hipotecznego nastąpiła w dniu 22 lipca 2017 r. lub później PEKAO S.A. uwzględni wniosek o zwrot prowizji. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Odmowa zwrotu prowizji przez PEKAO S.A.

W przypadku gdyby, mimo spełnienia przesłanek, wniosek o zwrot prowizji od PEKAO S.A. został odrzucony kredytobiorca może podjąć dodatkowe działania. Kredytobiorca może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub polubownego.

Drugą możliwością jest skierowanie sprawy do sądu. W pozwie kredytobiorca powinien opisać swoje żądanie  – zwrot prowizji od PEKAO S.A. oraz uzasadnić stanowisko w sprawie przywołując wszelkie dowody uzasadniające, że zwrot prowizji od banku PEKAO S.A. jest należny.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI