Zwrot prowizji – Santander Consumer Bank

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu. Poniżej uzyskasz odpowiedź, kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wniosek o zwrot prowizji w Santander Consumer Bank

W celu wnioskowania o zwrot prowizji od kredytu konsumenckiego zaciągniętego w Santander Consumer Bank należy spełnić poniższe warunki:

 • kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej,
 • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie,
 • środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą,
 • umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby ubiegać się o zwrot prowizji. W przypadku Santander Consumer Bank rozliczenie prowizji w wyniku przedterminowej spłaty umowy kredytowej dotyczy umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r. i spłaconych przedterminowo od dnia 16 maja 2016  r. włącznie, a zatem umów:

 • kredytu gotówkowego,
 • kredytu konsolidacyjnego,
 • kredytu ratalnego (na zakup towarów i usług) ,
 • kredytu samochodowego (z wyłączeniem kredytów na kwotę ≥ 255.550 zł).

Wniosek o zwrot prowizji w Santander Consumer Bank – kredyt hipoteczny

Co do zasady, zwrot prowizji z racji przedterminowej spłaty kredytu przysługuje również w przypadku kredytu hipotecznego. Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Tego typu produkt określony jest innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Na stronie Santander Consumer Bank znajduje się jednak informacja, że zwrot prowizji w Santander Consumer Bank nie może dotyczyć umów o kredyt hipoteczny.

Wniosek o zwrot prowizji w Santander Consumer Bank – co powinien zawierać

Od dnia 1 lutego 2020 r. Santander Consumer Bank dokonuje zwrotu prowizji w sposób automatyczny, o ile spełnione zostały warunki uzasadniające jej zwrot. Zwrot prowizji w Santander Consumer Bank następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia całkowitej przedterminowej spłaty kredytu.

W przypadku nieotrzymania zwrotu prowizji automatycznie, możesz złożyć wniosek elektronicznie, telefonicznie, listownie oraz osobiście w placówce banku Santander Consumer Bank.

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać kilka istotnych elementów:

 • nazwa banku i adres,
 • dane osobowe i adres kredytobiorcy (wnioskodawcy),
 • żądanie zwrotu prowizji – podaj kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • uzasadnienie wniosku – podaj numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu,
 • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji,
 • numer konta bankowego, na który bank powinien zwrócić prowizje.

Możesz powołać się na podstawę prawną, czyli odpowiednio na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo możesz wskazać wyrok TSUE z dnia 19 września 2019 r. (sygn. C – 383/18), jak również na wspólne stanowisko w sprawie zwrotów bankowych Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE, do wniosku o zwrot prowizji nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

W przypadku Santander Consumer Bank możesz posłużyć się wzorem pisma o zwrot prowizji udostępnionym na jego stronie internetowej.

 Odmowa zwrotu prowizji przez Santander Consumer Bank

Zdarzają się przypadki, gdy pomimo spełnienia przesłanek uzasadniających zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, wniosek o zwrot prowizji w Santander Consumer Bank zostanie odrzucony. W takiej sytuacji kredytobiorca może podjąć dodatkowe działania, takie jak:

 • zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego i złożyć oficjalny wniosek o podjęcie przez niego działań w sprawie kredytobiorcy,
 • skierować sprawę do sądu. W pozwie kredytobiorca powinien opisać swoje żądanie  – zwrot prowizji od kredytu zaciągniętego w Santander Consumer Bank oraz uzasadnić stanowisko w sprawie przywołując wszelkie dowody uzasadniające, że zwrot prowizji od banku jest należny.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI