SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie umowy kredytowej


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  Kupując nieruchomość, większość osób posiłkuje się kredytem. Mimo że banki chcą uchodzić za instytucje zaufania, to umowy kredytowe przez nie sporządzone mogą posiadać istotne wady. W wielu przypadkach może zachodzić możliwość unieważnienia umowy kredytu hipotecznego. 

  Kto może unieważnić umowę kredytu?

  Unieważnić umowę kredytu złotówkowego mogą kredytobiorcy, którzy zawarli umowę ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Dodatkowo zaciągnięty kredyt nie może być związany z działalnością gospodarczą, gdyż kredytobiorcy muszą posiadać status konsumenta.

  Jakie są podstawy do unieważnienia umowy kredytowej?

  Istnieją argumenty przemawiające za tym, że wskaźnik WIBOR (występujący w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem) nie ma charakteru rynkowego i nie odzwierciedla kosztów nabycia pieniądza. Umowy kredytów złotówkowych mogą zawierać postanowienia niedozwolone. Postanowienia niedozwolone, a więc takie, które stosowane przez przedsiębiorcę wobec konsumenta, nie były z nim indywidualnie uzgadniane, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz naruszają w sposób rażący interesy konsumenta. Ponadto umowy kredytowe ze stawką WIBOR mogą być wadliwe również ze względu na braki informacyjne po stronie banków względem kredytobiorców. Kredytobiorca powinien zostać należycie poinformowany  o wszelkich ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu, w tym ryzyku zmiennej stopy procentowej. W wielu przypadkach informacja ta nie była wystarczająca i nie unaoczniała kredytobiorcy realnych zagrożeń. Obecnie to, w jakie sposób jest ustalany wskaźnik WIBOR (mający wpływ na wysokość raty kredytu) i czy jest on uczciwy rodzi poważne wątpliwości. Otwiera to drogę kredytobiorcom do kierowania swoich roszczeń do banków, w tym do żądania unieważnienia umowy czy też usunięcia WIBOR z umowy kredytu.

  Co trzeba zrobić, aby dowiedzieć się czy umowa kredytu jest nieważna?

  Aby dowiedzieć się, czy umowa kredytu jest nieważna, należy przesłać nam ją do analizy. Nasza kancelaria bezpłatnie dokonuje analizy umowy kredytowej. Dzięki temu dowiesz się o dalszych możliwościach działania, szansach i ryzykach, w tym też o kosztach wiążących się z ewentualnym założeniem sprawy. Nasza kancelaria od kilkunastu lat pomaga kredytobiorcom w walce z bankami! Warto zrobić pierwszy krok, aby pozbyć się kredytu – tym bardziej że nic on nie kosztuje!

  Jakie skutki wiążą się z unieważnieniem umowy kredytu?

  Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że umowę kredytu traktujemy jako nigdy niezawartą. Strony umowy, czyli bank i kredytobiorca w tym przypadku muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia. Kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu, a  bank zwraca kredytobiorcy dotychczas wpłacane środki. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze dla tych kredytobiorców, którzy dokonali już spłaty kapitału, jaki otrzymali od banku. 

  Co istotne, możliwa jest także redukcja oprocentowania, czyli usunięcie samego WIBORu z umowy przy zachowaniu jej pozostałych warunków. Rozwiązanie takie spowoduje, że kredyt staje się kredytem ze stałym oprocentowaniem złożonym wyłącznie z części kapitałowej i marży banku. Dzięki temu rata kredytowa znacząco spada.

  Pomoc prawna w unieważnieniu umowy kredytowej

  Kancelaria LEX WIBOR pomaga kredytobiorcom w unieważnieniu umowy kredytu, który zawiera klauzule niedozwolone, reprezentując kredytobiorców i prowadząc spory sądowe przeciwko bankom. Kancelaria LEX WIBOR świadczy swoje usługi na terenie całego kraju i chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania. Zespół prawników kancelarii oceni każdą ze spraw indywidualnie, a następnie przedstawi konkretne możliwości działania i zasady współpracy. Kancelaria LEX WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może oszacować zysk związany z unieważnieniem umowy kredytu.

  JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.