ZADZWOŃ
22 765 60 04

Złożyliśmy pierwszy w Polsce pozew o unieważnienie WIBOR!

Unieważnimy klauzule zmiennej stopy procentowej WIBOR w Twojej umowie kredytowej

Unieważnimy
klauzule zmiennej stopy procentowej WIBOR w Twojej umowie kredytowej

Kancelaria WIBOR - O co występujemy?

USUNIĘCIE WIBOR Z UMOWY KREDYTOWEJ

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym powinno nastąpić ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących wszystkich składników oprocentowania kredytu. Wskutek tego, kredytobiorcy zostaną zwrócone wszystkie dotychczas wpłacone raty odsetkowe. Kredytobiorca kontynuuje spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (ten sam okres kredytowania i liczba rat, itp.), tyle że bez odsetek. Innymi słowy, kredytobiorca zwraca wyłącznie udostępniony kapitał (jest to sytuacja analogiczna do sankcji darmowego kredytu).

Redukcja oprocentowania kredytu

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zasadne jest ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących części oprocentowania opartego na WIBOR i pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów banku w postaci marży.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie, stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zachodzą uzasadnione przesłanki do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z całej umowy kredytowej. Może to być jednak rozwiązanie najmniej korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty udostępnionego mu kredytu. Natomiast spora część kredytobiorców nie spłaciła do tej pory kwoty odpowiadającej wysokości udostępnionego kapitału, co mogłoby wymagać zaciągania kolejnego zobowiązania. Rozwiązanie to jest korzystne dla kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał początkowy.

Zwrot kosztów sądowych!

W przypadku wydania korzystnego wyroku dla kredytobiorcy koszty postępowania sądowego zostaną zasądzone na poczet banku. W praktyce oznacza to, że koszty procesu powinny zostać zwrócone klientowi.

Jak prowadzimy Twoją sprawę?

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej (unieważnienie umowy WIBOR).

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Jak prowadzimy Twoją sprawę?

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Ile wynosi stopa referencyjna wibor?

1M

5.93 %

3M

6.39 %

6M

6.59 %

1R

6.71 %

Co warto wiedzieć o WIBORZE

Dlaczego WIBOR nie powinien być stosowany?

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla polskich złotych. Jest opracowywany przez administratora, który od 2020 r. posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie tego wskaźnika, w oparciu o dane przekazywane przez 10 największych banków w Polsce.

WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w szczególności kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytu jest ustalane z uwzględnieniem WIBOR-u obowiązującego w danym terminie, najczęściej jest to WIBOR 6M lub WIBOR 3M.

Nie ma wątpliwości, że obecny sposób ustalania wysokości WIBOR doskonale zabezpiecza przede wszystkim interes oraz ryzyko ekonomiczne banków, a nie klienta.   Stosowana metodologia oraz zbiór danych będących podstawą ustalania wysokości tego wskaźnika rodzi bardzo duże zastrzeżenia prowadzące do wniosków, że WIBOR nie oddaje rzeczywistego kosztu, po jakim banki pozyskują finansowanie, a więc nie oddaje istoty wskaźnika.

Pozwala to z kolei na postawienie tezy, iż zapisy umów kredytowych odnoszące się do zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o WIBOR, w sposób wskazany powyżej, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą klienta – są bezskuteczne wobec klienta – od chwili zawarcia umowy kredytu.

Zgodnie z założeniami WIBOR powinien być odzwierciedleniem zawieranych przez banki transakcji depozytowych na rynku międzybankowych (tj. transakcji, kiedy bank komercyjny pożycza pieniądze bądź przyjmuje depozyt od innych banków komercyjnych).

Jednak jak pokazują dane od 2008 roku transakcje depozytowe (terminowe) pomiędzy bankami są zawierane bardzo rzadko i nie mogą stanowić reprezentatywnego zbioru danych do ustalenia wskaźnika WIBOR, który jest następnie stosowany wobec klientów, w szczególności konsumentów.

Powstaje więc pytanie co odzwierciedla WIBOR?  Dlaczego do transakcji pomiędzy klientem a bankiem stosuje się stawkę referencyjną odzwierciedlającą transakcje międzybankowe, których nie ma? Czy wskaźnik WIBOR jest obiektywny i reprezentatywny? Jaki proces gospodarczy odzwierciedla?

Skoro jak powiedzieliśmy wcześniej tego procesu gospodarczego nie ma, bo transakcje, które powinny być podstawą ustalenia WIBOR pomiędzy bankami nie są zawierane, to jak zweryfikować obiektywność i reprezentatywność wskaźnika?

Wszystkie powyższe pytania wymagają odpowiedzi, w szczególności, że wystąpił bardzo duży rozdźwięk pomiędzy realnym oprocentowaniem lokat oraz środków zdeponowanych na ROR oferowanym przez banki klientom indywidualnym i korporacyjnym, a wysokością WIBOR.

Dodatkowo wątpliwości w odniesieniu do WIBOR wzmacnia fakt, że w związku z brakiem odpowiedniej liczby rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, przy ustalaniu WIBOR od dłuższego czasu zaczęto posługiwać się przede wszystkim szacunkami dostarczanymi przez banki, co rodzi uzasadnione obawy arbitralności oraz uznaniowości.  

Banki nie rezygnują ze stosowania niekorzystnego dla klientów WIBOR, pomimo że istnieją na rynku alternatywne wskaźniki, które ze względu na metodę ich ustalania, w sposób zdecydowanie bardziej odpowiedni odzwierciedlają realny koszt pozyskiwania finansowania przez banki, a także pasują do relacji z konsumentami. Opierają się wyłącznie o transakcje depozytowe zawierane przez banki z klientami detalicznymi (np. stawka referencyjna WKF). Należy pamiętać, że w ostatnim okresie kwota oprocentowania depozytów oferowanych klientom przez banki wyniosła 0,5%, a trzymiesięczny WIBOR 3,3%.

Banki w Polsce przez bardzo długi okres czasu nie oferowały również kredytów opartych o stałe stopy procentowe, pomimo tego, że jest to najpowszechniejszy sposób oprocentowania kredytów hipotecznych na świecie. W przypadku stałych stóp procentowych to banki jako profesjonalne podmioty biorą na siebie odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, a nie tak jak to jest w Polsce, że przeniesiono te obowiązki i obciążenia na klienta.

Zobacz również: sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego

Czym jest WIBOR i jak się go ustala?

Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla polskich złotych.

WIBOR to tzw. wskaźnik referencyjny określający oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Wskaźnik WIBOR (razem z marżą banku) jest wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych).

WIBOR jest opracowywany przez administratora (GPW Benchmark), który od 2020 roku posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie wskaźników referencyjnych.

Ustalenie WIBOR-u odbywa się w oparciu o dane dostarczane przez 10 największych polskich banków tzw. banki paneliści. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki uczestników panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych.

Główne dokumenty które określają zasady opracowywania WIBOR to: Oświadczenie administratora, Regulamin Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR oraz Specyfikacja Kwotowań Modelowych.

Czym jest GPW Benchmark?

GPW Benchmark jest spółką córką Giełdy Papierów Wartościowych.  Jest to wyspecjalizowany podmiot, prowadzący działalność regulowaną podlegającą nadzorowi KNF, powołany do opracowywania wskaźników referencyjnych. GPW Benchmark opracowuje   m.in.  następujące wskaźniki referencyjne: WIG (wskaźniki cen akcji) oraz WIBOR/WIBID (wskaźniki referencyjne stop procentowych).

Co oznaczają ostanie propozycje rządu?

Jedną z ostatnich propozycji polskiego rządu jest likwidacja począwszy od 2023 r. stawki referencyjnej WIBOR, a w jego miejsce wprowadzenie nowego wskaźnika opartego na koszcie pieniądza w pożyczkach jednodniowych udzielanych na rynku międzybankowym (O/N) tzw. stawki Polonii obliczanej przez NBP.

Stawka Polonia na dzień 25.04.2022 r. wynosiła 4,12%, podczas gdy WIBOR 3M z tego dnia kształtował się na poziomie 5,79%.

W naszej opinii zaproponowane przez rząd rozwiązanie w dalszym ciągu nie usuwa z relacji pomiędzy klientami a bankami niedozwolonych klauzul umownych w odniesieniu do stosowanego oprocentowania i nie wprowadza zasad zgodnych w tym obszarze z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego BMR.

Po pierwsze złożona propozycja w dalszym ciągu nie urealnia kosztu kredytu ponoszonego przez kredytobiorcę w odniesieniu do rzeczywistego kosztów finansowania ponoszonego przez banki. Proponuje się w dalszym ciągu, aby istotna część oprocentowania była oparta na wskaźnikach, które mogą podlegać arbitralnemu kształtowaniu przez banki (tzw rynek międzybankowy), a nie rzeczywistym realiom gospodarczym.

Po drugie trudno zrozumieć propozycję rozwiązań, aby w oparciu o oprocentowanie jednodniowych pożyczek międzybankowych, kształtować oprocentowanie w odniesieniu do długoterminowych kredytów hipotecznych zawieranych na 20-30 lat. W szczególności, że jednodniowe pożyczki na rynku międzybankowym są determinowane koniecznością uzupełnienia niedoborów płynności banku w danym dniu, co może przekładać się na akceptację przez poszczególne banki pożyczek z wyższym oprocentowaniem, których horyzont wynosi 1 dzień roboczy.

Powstaje uzasadnione pytanie jak zastosować jednodniowy wskaźnik do okresu oprocentowania kredytu który wynosi 3 lub 6 miesięcy?

Niestety żadna ze złożonych przez rząd propozycji nie odnosi się do transakcji banków z klientami np. oprocentowania lokat oraz rachunków bieżących, które wydają się najbardziej adekwatne do stosowania w relacjach kredytowych pomiędzy bankiem a klientem.

Na uwagę zasługuje również fakt, że  rząd zapowiedział wprowadzenie zmian dotyczących WIBOR zgodnie z zasadami, która zostały już zastosowane na przełomie 2021/22 roku przy likwidacji LIBOR. Zgodnie z regulacją unijną z listopada 2021 roku  LIBOR został zastąpiony wskaźnikiem SARON, który został dodatkowo powiększony o wskaźnik korygujący – tak aby nowe oprocentowanie oparte o SARON było na podobnym poziomie jak wcześniej wskaźnik LIBOR. Jeżeli zmiany wskaźnika oprocentowania będą przebiegać w Polsce w podobny sposób, może się na końcu okazać, że oprócz zmiany nazwy wskaźnika i sposobu jego obliczania, klienci w dalszym ciągu będą zobowiązani spłacać kredyty w oparciu relatywnie wysokie stopy procentowe.

WIBOR kancelaria Warszawa

Złożenie pozwu o WIBOR jest sposobem na uwolnienie się od wysokich rat, które boleśnie uderzają w portfel złotówkowiczów. Jeśli interesuje Cię wstąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi, skontaktuj się z nami i przekaż nam swoje dokumenty kredytowe do analizy. Wysłaną umowę kredytową WIBOR prawnik z naszego zespołu bezpłatnie przeanalizuje, a następnie zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie Twojego kredytowego problemu. Powierz swoją sprawę specjalistom, którzy złożyli pierwszy pozew o WIBOR! Nasza LEX WIBOR kancelaria Warszawa gwarantuje najwyższą jakość oferowanej usługi prawnej (rozwiązanie lepsze niż pozew zbiorowy WIBOR)!

Jak zmieniał się WIBOR 6m na przestrzeni ostatnich lat?

Jak wynika z obserwacji stawek WIBOR(R) 6M w skrajnych wartościach w ciągu kolejnych 10 lat, największe zmiany w wysokości tego wskaźnika nastąpiły w 2021 roku. Daleko jeszcze do poziomów, jakie obserwowaliśmy, chociażby w 2011 czy 2012 roku, ale dalsze podnoszenie głównych stóp procentowych przez RPP będzie do tego zmierzać.
Rok Wysokość stawki WIBOR(R) 6M Średnia stawka WIBOR(R) 6M
2011 4,16% - 5,00% 4,67%
2012 4,88% - 5,16% 4,92%
2013 2,66% - 4,06% 3,02%
2014 1,94% - 2,74% 2,53%
2015 1,66% - 2,05% 1,79%
2016 1,74% - 1,81% 1,77%
2017 1,81% 4,81%
2018 1,78% - 1,81% 1,77%
2019 1,79% 1,79%
2020 0,25% - 1,71% 0,70%
2021 0,21% - 2,82% 1,51%
2022 6,55%

WIBOR 6M czy 3M – który ma większe znaczenie przy kredycie?

Trudno jest przewidzieć, jak w okresie najbliższych 25 czy 30 lat (a przez taki, a nawet dłuższy, okres jest spłacany kredyt hipoteczny) będzie kształtowało się zmienne oprocentowanie kredytów.

O ile wzrośnie rata kredytu przy wzroście stopy referencyjnej WIBOR?

Wysokość stopy referencyjnej WIBOR 6M w poszczególnych okresach

Data Wartość
20.08.2020 0,23%
20.08.2021 0,23%
30.01.2022 3,02%
05.05.2022 5,66%
30.12.2022 9,00% - wartość przewidywana
Odsetki ogółem 20.08.2020 20.08.2021 30.01.2022 05.05.2022 30.12.2022
200 000 583,33 zł 538,33 zł 1003,33 zł 1443,33 zł 2000,00 zł
250 000 672,92 zł 672,92 zł 1254,17 zł 1804,17 zł 2500,00 zł
300 000 807,50 zł 807,50 zł 1505,00 zł 2165,00 zł 3000,00 zł
350 000 942,08 zł 942,08 zł 1755,83 zł 2525,83 zł 23500,00 zł
400 000 1076,67 zł 1076,67 zł 2006,67 zł 2886,67 zł 4000,00 zł
450 000 1211,25 zł 1211,25 zł 2257,50 zł 3247,50 zł 4500,00 zł
500 000 1345,83 zł 1345,83 zł 2508,33 zł 3608,33 zł 5000,00 zł
550 000 1480,42 zł 1480,42 zł 2759,17 zł 3969,17 zł 5500,00 zł
600 000 1615,00 zł 1615,00 zł 3010,00 zł 4330,00 zł 6000,00 zł
650 000 1749,58 zł 1749,58 zł 3260,83 zł 4690,83 zł 6500,00 zł

PRZYKŁAD DLA KREDYTU WYSOKOŚCI 300 000 ZŁ

300 000 ZŁ 20.08.2020 20.08.2021 30.01.2022 05.05.2022 30.12.2022
Rata ogółem 1458,78 zł 1458,78 zł 1936,57 zł 2448,11 zł 3159,67 zł
Kapitał 651,28 zł 651,28 zł 431,57 zł 283,11 zł 159,67 zł
Odsetki ogółem 807,50 zł 807,50 zł 1505,00 zł 2165,00 zł 3000,00 zł
Odsetki wg. WIBOR 57,50 zł 57,50 zł 755,00 zł 1415,00 zł 2250,00 zł
Odsetki wg. marży 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł

Wysokość WIBOR jest zależna od wysokości stóp procentowych wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli stopy procentowe rosną, to to również rośnie wysokość WIBOR-u. Rada Polityki Pieniężnej od października 2021 roku podnosiła wysokość stóp procentowych już kilka razy.

Kredyt hipoteczny zaciągnięty we wrześniu 2021 roku, czyli na krótko przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych, jest szczególnie narażony na wzrost rat. W takich przypadkach mogą być one o ponad połowę wyższe niż w dniu podpisania umowy z bankiem. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią się prognozy ekonomistów, którzy przewidują dalszy wzrost stóp procentowych w 2022 roku oraz 2023 roku.

Niektórzy ekonomiści uważają, że jeszcze w tym roku stopy procentowe dojdą do 6,5%, a w przyszłym roku nawet do 7,5%. Razem z marżą oprocentowanie kredytu wyniosłoby zapewne w okolicach 10 proc. 

Naturalnym skutkiem wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji WIBOR jest  wzrost  rat kredytu. Dotkliwie przekonują się o tym szczególnie ci kredytobiorcy, którzy zaciągnęli dług, gdy stopy procentowe były rekordowo niskie.

Przed rozpoczęciem cyklu podwyżek pod koniec września 2021 roku sześciomiesięczny WIBOR, który jest bazą do wyliczania oprocentowania dla kredytów hipotecznych oferowanych przez największe polskie banki, wynosił 0,27 proc. Obecnie jest to 3,41 procent.

W przypadku wtedy zaciągniętych kredytów hipotecznych, dotychczasowe zmiany stóp procentowych kosztowały już około 170 zł wyższej raty na każde 100 tys. zł takiego kredytu. Na przykład rata kredytu na 400 tys. zł wzrosła z około 1 790 zł we wrześniu, do 2 485 zł obecnie.

AKTUALNOŚCI WIBOR

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI