SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Pomoc rządu w spłacie kredytu

Nierzadko zdarza się, że po zaciągnięciu kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy pogarsza się i ma on problemy ze spłatą swojego zadłużenia. Sytuacji nie poprawia wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe NBP. Rząd pomoc w spłacie kredytu hipotecznego kierowana jest do kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne. Z założenia na rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego składają się rozwiązania mające pomóc im odzyskać stabilność finansową. Osoby zaś posiadające kredyty gotówkowe mogą skorzystać z rozwiązań oferowanych przez banki.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

W związku z sytuacją kredytobiorców, na którą wpływ miał znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, uruchomiona została rządowa pomoc dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, która uregulowana została ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i która obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 roku. Pomoc państwa opiera się na trzech filarach w ramach, których kredytobiorcom przysługują następujące rozwiązania:

1.     rządowe wakacje kredytowe,

2.     dopłaty do kredytów,

3.     likwidacja WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRON, tj. innym wskaźnikiem stosowanym przez banki do wyznaczania poziomu oprocentowania kredytów.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego przysługuje jedynie kredytobiorcom, którzy podpisali umowy kredytu hipotecznego. Osoby posiadające kredyty gotówkowe mogą skorzystać z rozwiązań oferowanych przez banki.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to takiego?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony, aby zapewnić pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Fundusz jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał środki na spłatę zadłużenia hipotecznego do banku, w którym dany kredytobiorca zaciągnął kredyt. Co warto podkreślić, na pomoc mogą liczyć nie tylko kredytobiorcy posiadający kredyty w złotówkach, ale również Ci, którzy zaciągnęli kredyty w walucie obcej.

Podstawa prawna

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma stanowić dla realną pomoc dla kredytobiorców. Zadaniem Funduszu jest dokonanie analizy zasadność wniosku kredytobiorcy w sprawie skorzystania ze wsparcia, a następnie w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dofinansowanie mu kredytu. Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na spłatę kredytu, bez przekazywania środków kredytobiorcy. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak uzyskać rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego?

W celu skorzystania z rządowej pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy skontaktować się z bankiem, w którym ma się zaciągnięty kredyt hipoteczny i złożyć odpowiedni wniosek o wsparcie. Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, to kredytobiorca podpisuje umowę o udzielenie wsparcia z BGK. Wskazać należy, że z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie może skorzystać kredytobiorca, który spłaca kredyt gotówkowy.

Ogólne zasady przyznawania wsparcia

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego może być przyznana na okres maksymalnie 36 miesięcy. Co do kwoty możliwej do otrzymania to nie może przekraczać ona 2 tysięcy złotych miesięcznie. Maksymalnie zatem można uzyskać kwotę 72 tysięcy złotych. Kwoty te Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezpośrednio do banku.

Obowiązki kredytobiorcy

Przyznanie rządowej pomocy w spłacie kredytu hipotecznego nakłada na kredytobiorcę obowiązek poinformowania o zmianie okoliczności na postawie, których udzielono mu pomocy. Wskazać należy, że kredytobiorca musi pamiętać o tym, że zmiana niektórych okoliczności może być istotna pod względem możliwości skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego – o czym poinformować kredytodawcę?

Kredytobiorca powinien niezwłocznie poinformować kredytodawcę o następujących okolicznościach:

 • dokonaniu zbycia nieruchomości,
 • zwiększeniu się jego miesięcznych dochodów,
 • utracie statusu bezrobotnego,
 • zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego,
 • podjęciu przez komornika czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego należy złożyć do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej banku. Wniosek ten można złożyć listownie lub osobiście w placówce banku. Do wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorca musi załączyć odpowiednie dokumenty – w zależności od warunku, na podstawie którego chcemy skorzystać ze wsparcia (przykładowo zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej czy dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód). W przypadku gdy nasz wniosek bank rozpozna pozytywnie pozostanie jeszcze zawrzeć z bankiem umowę o przyznanie wsparcia.

Rządowa pomoc dla zadłużonych – jakie warunki trzeba spełnić?

Niestety wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie jest adresowane do każdego kredytobiorcy, który wpadł w kłopoty finansowe. Z pomocy skorzystają jedynie Ci, którzy spełniają wymagane warunki. Aby uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy spełnić co najmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status osoby bezrobotnej;
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekraczać 1522 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1200 zł na jedną osobę.

Powyższe kwoty są okresowo waloryzowane i wskazywane osobno dla gospodarstw jednoosobowych oraz dla gospodarstw wieloosobowych. Podkreślić również należy, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można uzyskać będąc właścicielem jednego mieszkania.

Masz problem z kredytem hipotecznym? Skorzystaj z naszej usługi – Unieważnienie umowy z WIBOR i pozbądź się kredytu raz na zawsze. Nasza Kancelaria WIBOR od lat pomaga kredytobiorcom i wygrywa z bankami. 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Czy trzeba zwrócić wsparcie w spłacie kredytu?

Pomoc otrzymaną z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można określić jako pożyczkę z odroczonym terminem płatności. Otrzymane wsparcie trzeba będzie zwrócić, ale można ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki. Dodatkowo kredytobiorca ma 12 lat na spłatę, a początek spłaty zaczyna się dwa lata po zakończeniu otrzymywania wsparcia. Co istotne pożyczka jest nieoprocentowana. Zatem jej otrzymanie może pozwolić kredytobiorcy na podreperowanie swojej sytuacji finansowej i wyjście na prostą. Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone.

Komu nie przysługuje wsparcie z Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie z Funduszu jest przeznaczone dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe. Zasadniczo zatem nie może z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystać osoba mająca do spłaty kredyt gotówkowy. Wsparcie nie może być przyznane między innymi w przypadku gdy:

 • utrata pracy nastąpiła z winy pracownika,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 • w dniu złożenia wniosku (oraz w ciągu poprzedzających 6 miesięcy) kredytobiorca nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu.

Pomoc z kredytem w złotówkach

Nieco inaczej wygląda sprawa pomocy z kredytem gotówkowym w złotówkach. Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego nie jest kierowana do kredytobiorców kredytów gotówkowych. Kredytobiorcy ci, po pomoc z kredytem w złotówkach powinni zwrócić się do banku, z którym podpisali umowę.

Pomoc z kredytem w złotówkach oferowana przez bank może przybrać różne formy. Najczęstszą formą pomocy w kredycie oferowanej przez bank jest chwilowe zawieszenie spłat rat kredytu. Pomoc z kredytem w złotówkach może polegać również na zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego, którym kredytobiorca spłacie dotychczasowe zadłużenie. Każdorazowo trzeba pamiętać, że jeżeli potrzebujesz pomocy z kredytem w złotówkach nie warto zaprzestawać spłaty rat bez informowania banku. Znacznie rozważniejszym jest porozumienie się z bankiem i wypracowanie warunków pomocy w spłacie kredytu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow–pomoc-dla-osob-splacajacych-kredyty


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?
Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować...

Czym jest wskaźnik referencyjny?

Czym jest wskaźnik referencyjny?
Wskaźnik referencyjny to pojęcie dla wielu niezrozumiałe. Jest ono jednak niezwykle istotne, bowiem wysokość wskaźnika referencyjnego stanowi podstawę do ustalenia stopy...

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje
Oprocentowanie kredytu jest jedną z głównych składowych kredytu. Można określić je jako koszt, który kredytobiorca ponosi za korzystanie z pożyczonej...