SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Data ostatniej aktualizacji:

zbliżenie na monety leżące na stole, w tle osoba czytająca dokumenty

Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować tym, że ich kredyt będzie zupełnie darmowy. Co warto wiedzieć o sankcji darmowego kredytu? Jak z niej skorzystać? Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to sankcja, która powoduje pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego. Zastosowanie tej sankcji wiąże się z tym, że kredytobiorca otrzymuje darmowy kredyt, tj. zwraca jedynie kapitał kredytu bez odsetek i innych kosztów wynikających z umowy (np. prowizji). A zatem koszt kredytu jest wówczas zerowy. Podkreślić należy, że sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie tylko w przypadku kredytów konsumenckich.

Art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim

O sankcji kredytu darmowego stanowi art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten stanowi karę za nadużycia ze strony kredytodawców i pożyczkodawców. Bowiem sankcja ta jest stosowana w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z ww. ustawy. Zatem istnienie tego przepisu ma przede wszystkim na celu:

  • mobilizować kredytodawcę do przestrzegania określonych obowiązków, jakie nałożono na niego w ustawie o kredycie konsumenckim.
  • chronić interesy konsumenta, oferując mu atrakcyjny instrument dochodzenia uprawnień wobec kredytodawcy, gdy nie wykona on albo nienależycie wykona pewne obowiązki.

Kredytobiorcy mogą kwestionować swoje umowy zarówno w trakcie ich trwania, jak i po ich wygaśnięciu. 

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby konsument mógł skorzystać z sankcji darmowego kredytu, musi wykazać, że w jego umowie kredytowej istnieją uchybienia pozostające w sprzeczności z ustawą o kredycie konsumenckim.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, muszą zostać spełnione pewne warunki formalne, tj. kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie), stroną umowy musi być konsument (nie firma), a sama umowa kredytowa nie może być sporządzona wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku.

Warto przytoczyć przykłady sytuacji, w których kredytobiorca może powołać się na konkretne uchybienia w umowie kredytowej i skorzystać z sankcji kredytu darmowego:   

  • umowa kredytowa nie została zawarta na piśmie;
  • umowa nie zawiera określenia rodzaju kredytu konsumenckiego;
  • w umowie nie zawarto informacji na temat spłaty kredytu np. harmonogramu spłat, terminu spłaty całości zobowiązania czy wysokości rat;
  • w umowie brakuje informacji na temat m.in. stopy oprocentowania, odsetek czy innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy;
  • umowa nie zawiera informacji na temat RRSO;
  • w umowie nie określono zasad dotyczących sposobu, terminu i skutków odstąpienia od umowy;
  • umowa nie zawiera informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem;
  • umowa określa pozaodsetkowe koszty kredytu (w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy).

Należy wskazać, że są to jedynie przykładowe sytuacje, w których można skorzystać z zapisu sankcji darmowego kredytu. Tak naprawdę przykładów jest o wiele więcej. Dlatego też, aby przekonać się, czy przysługuje Ci sankcja darmowego kredytu, warto powierzyć sprawę prawnikowi, który dokona szczegółowej analizy umowy pod kątem występowania w niej uchybień.

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

Jeżeli konsument chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego, to powinien złożyć do instytucji finansowej, w której zaciągnął zobowiązanie, oświadczenie na piśmie w tym zakresie.  Co istotne, oświadczenie o sankcji darmowego kredytu można złożyć jedynie w ciągu roku od daty wykonania umowy, czyli od całkowitej spłaty. Jeżeli konsument spłacił już kredyt, a okaże się, że wystąpiły przesłanki do zastosowania sankcji darmowego kredytu, to bank powinien zwrócić konsumentowi nadpłacone środki. Wskazać należy, że niezależnie od tego, w jakim banki czy instytucji finansowej został udzielony kredyt, czy pożyczka, może się okazać, że umowa kredytowa narusza ustawę o prawach konsumenta. Zawsze należy szczegółowo przeanalizować umowę z bankiem i wypunktować wszelkie naruszenia.

Sankcja kredytu darmowego – PKO BP

Każdy z banków, również i Bank PKO BP, może w umowie z konsumentem dopuścić się naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zazwyczaj sprowadza się to do naruszenia przez bank obowiązku informacyjnego, czyli przykładowo brak podania pełnych kosztów zobowiązania czy też pouczenia o procedurze wcześniejszej spłaty zobowiązania. Sankcja kredytu darmowego ma chronić wszystkich klientów. Jeżeli dostrzegłeś nieprawidłowości w swojej umowie kredytu lub pożyczki zawartej z PKO BP to powinieneś złożyć w tym zakresie oświadczenie do banku. Oświadczenie należy złożyć na piśmie, najlepiej w oddziale banku PKO BP lub też wysłać listem poleconym na adres siedziby banku PKO BP. W piśmie do banku należy wskazać, naruszenia, jakich przepisów dopuścił się bank. Kredytodawca ma obowiązek przekazania kompletnego zestawu danych i informacji konsumentowi, a jeżeli się tak nie dzieje, to konsument powinien to zgłosić, bowiem jest szansa na uzyskanie darmowego kredytu.

Sankcja kredytu darmowego – Alior Bank

Jeżeli konsument zawarł umowę z Alior Bankiem i uważa, że jest ona sprzeczna z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, to w pierwszej kolejności powinien zgłosić ten fakt do banku. Samo zgłoszenie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia do Alior Banku. Uzasadniając oświadczenie, aby zostało ono uwzględnione, należy wskazać uchybienia istniejące w umowie, które skutkują skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego. Po złożeniu oświadczenia, bank ustosunkuje się do naszych twierdzeń i zastosuje sankcję kredytu darmowego lub odmówi jej zastosowania. W przypadku odmowy konsument może dochodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli rzeczywiście bank dopuścił się złamania przepisów – kredyt będzie zupełnie darmowy.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...