SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

Dwie osoby ściskają swoje dłonie nad stołem. W tle widać kalkulator, telefon, laptopa i długopis

Pomoc otrzymana z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ma charakter podobny do nieoprocentowanej pożyczki. Pomoc ta przeznaczona jest dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota pożyczki przeznaczana jest na spłatę zadłużenia w banku i wypłacana jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy na rachunek banku, w którym posiadamy kredyt. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 000 zł. Zatem maksymalnie można otrzymać pomoc w wysokości 72 000 zł. Zwrot pożyczki następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, a początek spłaty zaczyna się dwa lata po tym zakończeniu otrzymywania wsparcia. Rozwiązanie to wydaje się zatem korzystne dla kredytobiorców, którzy nie są w stanie regulować swojego zobowiązania kredytowego.

Kto może skorzystać z FWK?

Skorzystać ze wsparcia może każdy kredytobiorca posiadający kredyt hipoteczny. Warto wskazać, że obojętne jest czy kredyt ten posiada się w złotówkach, czy w walucie obcej (np. franku szwajcarskim). Aby uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełnić co najmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status osoby bezrobotnej;
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekraczać 1522 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1200 zł na jedną osobę.

Kto nie może skorzystać z FWK?

Jeżeli natomiast kredytobiorca spełnia, którąś z poniższych przesłanek wsparcie z FWK nie będzie mogło zostać przyznane. Kredytobiorca nie skorzysta ze wsparcia  w przypadku gdy:

 • utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

FWK – jakie wsparcie można otrzymać?

Wsparcie dla kredytobiorcy może być przyznane na okres maksymalnie 36 miesięcy. Co do kwoty możliwej do otrzymania to nie może przekraczać ona 2 tysięcy złotych miesięcznie. Maksymalnie zatem można uzyskać kwotę 72 tysięcy złotych. Kwoty te Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezpośrednio do banku.

Dofinansowanie rat 

Dofinansowanie rat polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego miesięcznej dopłaty do raty kredytu w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Uzyskane wsparcie należy zwrócić po 2 latach od wypłaty ostatniej raty. Zwrot następuje w równych nieoprocentowanych ratach przez 12 lat na podstawie harmonogramu spłat. W przypadku spłaty 100 rat uzyskanego wsparcia bez opóźnienia, pozostała do zwrotu część może zostać umorzona.

Pożyczka na spłatę zadłużenia

W przypadku, gdy kredytowana nieruchomość została sprzedana, a kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokryła całego kredytu hipotecznego, kredytobiorca może otrzymać pożyczkę na spłatę zadłużenia. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek banku, w którym kredytobiorca posiada kredyt. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Jak złożyć wniosek do FWK?

Wniosek do FWK należy złożyć do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej banku. Wniosek ten można złożyć listownie, jak też w placówce banku. Do wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorca musi załączyć odpowiednie dokumenty — w zależności od warunku, na podstawie którego chcemy skorzystać ze wsparcia (przykładowo zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej czy dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód). W przypadku gdy nasz wniosek bank rozpozna pozytywnie, pozostanie jeszcze zawrzeć z bankiem umowę o przyznanie wsparcia.

Czy można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wakacji kredytowych?

Niektórzy z kredytobiorców zastanawiają się, czy możliwe jest skorzystanie ze wsparcia FWK oraz z wakacji kredytowych. Mimo że warunki uzyskania przerwy w spłacie zobowiązania w związku z wakacjami kredytowymi a wsparciem z FWK są nieco inne, to jest to możliwe. Na uwadze należy mieć, że z uzyskaniem dofinansowania spłaty rat z FWK wiążą się jednak inne wymagania niż w przypadku chęci skorzystania z wakacji kredytowych. 

Sprawdź również: Umowa kredytowa – pomoc prawna