Czy będzie pomoc dla kredytobiorców? Aktualności 2023 r.

Aktualna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Mimo, że od kilku miesięcy Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, to nadal utrzymują się one na wysokim poziomie. W 2022 roku kredytobiorcy otrzymali rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego w postaci wakacji kredytowych oraz pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy w 2023 roku?

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

Tarcza dla kredytobiorców 2023

Rządowa pomoc dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, która uregulowana została ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, obowiązującą od dnia 29 lipca 2022 roku,  opiera się na trzech filarach. Kredytobiorcom przysługują następujące rozwiązania:

1. rządowe wakacje kredytowe,

2. dopłaty do kredytów,

3. likwidacja WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRON, tj. innym wskaźnikiem stosowanym przez banki do wyznaczania poziomu oprocentowania kredytów.

Co z wakacjami kredytowymi 2023?

Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych również w 2023 roku. Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 roku pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku. Rząd zachęca, by zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co spowoduje zmniejszenie wysokości kapitału zobowiązania. Kredytobiorca następnie zdecyduje, czy chce zmniejszyć wysokość raty czy skrócić okres kredytowania.

Kto nie dostanie wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych nie skorzystają kredytobiorcy hipoteczni, którzy:

  • posiadają kredyty hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska,
  • zaciągnęli kredyt po dniu 1 lipca 2022 roku,
  • posiadają umowę kończącą się w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.  

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców świadczy pomoc kredytobiorcom mającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ze wsparcia oferowanego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, na które wcześniej zaciągnęły kredyt, ale z uzyskanej ze sprzedaży kwoty nie spłaciły go w całości.

Z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat – maksymalnie przez 36 miesięcy, po 2000,00 zł miesięcznie – o tyle zmniejszy się rata lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tysiące złotych).

Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone.

Pomoc dla kredytobiorców – warunki

W celu skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku do Funduszu posiadać status bezrobotnego,
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 50 % dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe,
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
    •  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, od 1 stycznia 2022 roku kwoty 1552,00 zł,
    • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, od 1 stycznia 2022 roku kwoty 1200,00 zł na osobę.

Powyższe kwoty są okresowo waloryzowane i wskazywane osobno dla gospodarstw jednoosobowych oraz dla gospodarstw wieloosobowych.

Podkreślić również należy, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można uzyskać będąc właścicielem jednego mieszkania. Możliwe jest jednak połączenie wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z wakacjami kredytowymi, ponieważ oba te programy pomocowe nie wykluczają się wzajemnie. Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI