SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest wskaźnik referencyjny?

Data ostatniej aktualizacji:

rosnąco ustawione stosy monet, na każdym figurka domu

Wskaźnik referencyjny to pojęcie dla wielu niezrozumiałe. Jest ono jednak niezwykle istotne, bowiem wysokość wskaźnika referencyjnego stanowi podstawę do ustalenia stopy procentowej w umowach kredytowych. Wskaźniki referencyjne są stosowane powszechnie na rynkach finansowych, dlatego też dobrze jest bliżej im się przyjrzeć. Co warto o nich wiedzieć?

Wskaźnik referencyjny – definicja

Wskaźnik referencyjny, znany również jako stopa bazowa, służy jako punkt odniesienia do określenia oprocentowania różnych produktów finansowych, takich jak kredyty, pożyczki czy obligacje. Jeśli wskaźnik referencyjny zmienia się, oprocentowanie produktów finansowych, które na niego wpływa, również może się zmienić. Wskaźniki referencyjne stanowią ważny element w ustalaniu oprocentowania wielu produktów finansowych oraz w monitorowaniu zmian w warunkach rynkowych.

Kto opracowuje wskaźniki referencyjne?

Wskaźniki referencyjne opracowują administratorzy, które mają być podmiotem niezależnym, ale podlegającym nadzorowi organu publicznego (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego). Zadaniem administratorów jest m.in. gromadzenie i analizowanie danych niezbędnych do wyliczenia danego wskaźnika, a także samo jego wyliczenie poprzez stworzenie i zarządzenie odpowiednimi mechanizmami. Na wartość wskaźnika wpływ ma sytuacja ekonomiczno – gospodarcza. Wyznaczając wartość wskaźnika, administrator gwarantuje, że oddaje on rzeczywistość rynkową. Cały proces wyznaczania wskaźnika ma być rzetelny oraz spójny z obowiązującymi regulacjami.

Wskaźnik referencyjny – rozporządzenie BMR

Rozporządzenie BMR wprowadziło nowe standardy i przepisy dotyczące wskaźników referencyjnych, które miały na celu poprawienie przejrzystości, uczciwości i niezawodności procesu ustalania tych wskaźników. Rozporządzenie wprowadziło regulacje dotyczące nadzoru nad administratorami wskaźników referencyjnych oraz ich użytkownikami.

Rozporządzenie BMR wprowadziło m.in. obowiązek posiadania przez każdy bank planu awaryjnego na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania dalszego opracowywania wskaźników referencyjnych. Samo wprowadzenie rozporządzenia BMR miało na celu zwiększenie zaufania do wskaźników referencyjnych oraz zapewnienie uczciwości w procesie ich ustalania.

Alternatywny wskaźnik referencyjny

Alternatywny wskaźnik referencyjny to wskaźnik, który stosuje się jako odniesienie (alternatywę) w celu zastąpienia wskaźnika referencyjnego, którego opracowywania zaprzestano. Wskaźnik alternatywny powinien odzwierciedlać podobne uwarunkowania gospodarcze lub rynek, co wskaźnik referencyjny, który widnieje w danej umowie czy instrumencie finansowym.

Zamiennik wskaźnika referencyjnego – czym jest?

Do zamiennika wskaźnika referencyjnego odnosi się rozporządzenie BMR, które zakłada, że zamiennik może zostać wyznaczony w stosunku do takiego wskaźnika referencyjnego,  który jest istotny z punktu widzenia  stabilności finansowej w UE lub w danym państwie członkowskim. Zamiennik może wyznaczyć Komisja Europejska lub organ krajowy. Wyznaczenie zamiennika wskaźnika referencyjnego oznacza, że będzie on, z mocy prawa, stosowany we wszystkich umowach, o ile nie ma w nich klauzuli awaryjnej lub jest ona nieodpowiednia. Celem wyznaczenia zamiennika wskaźnika referencyjnego jest zapobieżenie sytuacji, w której umowy nie mogłyby być wykonywane lub istniałaby co do nich niepewność prawna. Tutaj jako przykład można podać sytuację, w której dla wskaźnika LIBOR CHF został wprowadzony zamiennik, w postaci stopy składanej SARON. Co warte zaznaczenia, nie wiązało się to z koniecznością zawarcia odpowiedniego aneksu do danej umowy, a miało miejsce z mocy prawa.

Wskaźniki referencyjne w umowach

Wśród wskaźników referencyjnych możemy wyróżnić między innymi:

  • WIBOR
  • WIRON (który docelowo ma całkowicie zastąpić wskaźnik WIBOR)
  • LIBOR
  • SARON
  • EURIBOR
  • WIBID
  • CIBOR (stosowany w Danii)
  • BUBOR (stosowany na Węgrzech)

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?
Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować...

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje
Oprocentowanie kredytu jest jedną z głównych składowych kredytu. Można określić je jako koszt, który kredytobiorca ponosi za korzystanie z pożyczonej...

Likwidacja WIBOR

Likwidacja WIBOR
W odpowiedzi na kontrowersje narosłe wokół wskaźnika WIBOR, jak również znaczącą podwyżkę wysokości rat kredytów o zmiennej stopie procentowej, podjęta...