SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego 2024

Data ostatniej aktualizacji:

sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego

Na podstawie umowy kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty kredytobiorcy na cele zakupu nieruchomości, a kredytobiorca zobowiązuje się do zwroty wypłaconych środków, powiększonych o należne oprocentowanie, w ustalonym w umowie terminie.

Z uwagi na fakt, iż kredyt opiewa z reguły na znaczną kwotę pieniędzy, przed zawarciem umowy należy wnikliwie sprawdzić umowę kredytu hipotecznego, zwracając uwagę przede wszystkim na najbardziej istotne jej elementy. Sprawdzenie umowy kredytowej zmniejsza istotnie szanse na podpisanie zobowiązania niekorzystnego dla kredytobiorcy i pomaga uniknąć kłopotów w przyszłości.

Czytaj również: WIBOR spada, a co z ratami kredytów?

Jak czytać umowę kredytu hipotecznego?

Czytając umowę kredytu należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej postanowienia. Weryfikacja umowy kredytu najważniejsza jest w zakresie postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, warunków wypłaty kredytu oraz długości terminu spłaty kredytu.

Sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego powinno skoncentrować się na kwestiach związanych z naszym podstawowym obowiązkiem tj. zwrotem środków pieniężnych otrzymanych z banku.

Warto sprawdzić w umowie kredytu przewidywane oprocentowanie oraz sposób w jaki kształtować się będzie wysokość rat, jak również warunki wypłaty kredytu po podpisaniu umowy kredytowej.

Pamiętajmy, że weryfikacja umowy kredytowej powinna nastąpić przed jej podpisanie więc jeśli przy czytaniu umowy kredytu hipotecznego dostrzeżemy zapisy, które wzbudzą naszą obawę, warto przed jej podpisaniem skonsultować się ze specjalistą z zakresu prawa bankowego, czy doradcą kredytowym.  

Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto

Czy po podpisaniu umowy kredytu bank może nie wypłacić kredytu?

Należy pamiętać o tym, że nawet po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego bank może odmówić kredytobiorcy wypłaty kwoty kredytu. Dzieje się tak z reguły w sytuacji gdy kredytobiorca nie spełni określonych przez bank warunków wypłaty kredytu.

Przykładowe warunki, od których bank uzależnić może wypłatę środków po podpisaniu umowy kredytu to m.in. dostarczenie do banku umowy przenoszącej własność nieruchomości, czy ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia na nieruchomości, której zakup współfinansowany jest środkami pochodzącymi z kredytu.

Warunki takie każdorazowo wskazane będą w umowie, czytając umowę kredytu hipotecznego warto więc dokładnie przeanalizować i zapamiętać jakie działania trzeba będzie podjąć w celu doporowadzenia do wypłaty kwoty kredytu po podpisaniu umowy.

Niezależnie pamiętać należy, że każdy kredytobiorca – konsument, ma prawo odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od jej zawarcia. W takim wypadku bank odmówi wypłaty środków kredytu mimo wcześniejszego podpisania umowy kredytu (na skutek odstąpienia umowę uważa się za niezawartą), a jeżeli zdążył już wypłacić kredyt, to zażąda zwrotu całej zapłaconej kwoty przez kredytobiorcę.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy

Jak sprawdzić ile zostało do spłaty kredytu?

Sprawdzenie umowy kredytu gotówkowego może dotyczyć też tego ile kredytu zostało do spłacenia – można zweryfikować to na kilka sposobów. Przede wszystkim informacja taka wynikać będzie z dokumentów finansowych przekazanych przez bank.

Sprawdzić ile zostało do spłaty kredytu można również w bankowości elektronicznej wchodząc w dane dotyczące interesującego nas kredytu. Wreszcie kredytobiorca może zadzwonić na infolinię banku lub udać się do najbliższej placówki stacjonarnej, gdzie po uprzedniej weryfikacji, zostanie poinformowany jaka kwota pozostała do spłaty jego kredytu.

Kiedy wygasa umowa kredytu?

Podstawowym sposobem wygaśnięcia umowy kredytu jest jego całkowita i terminowa spłata zgodnie z postanowieniami zawartej umowy kredytowej.

Umowa kredytowa może również wygasnąć na skutek wypowiedzenia przez bank lub kredytobiorcę. Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu z zachowanie okresu wypowiedzenia 30 dni, a na wypadek zagrożenia upadłości kredytobiorcy za okresem 7 dni (art. 75 ust. 2 Prawa bankowego). Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu za okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, o ile umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok (art. 75a ust. 2 Prawa bankowego).

Każdorazowo wypowiedzenie umowy kredytu powoduje, że kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi całą pożyczoną, a niespłaconą wcześniej kwotę.

Wygaśnięcie umowy kredytu hipotecznego może nastąpić również z mocy samego prawa, w przypadku upadłości kredytobiorcy (art. 111 Prawa upadłościowego).

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/kredyty-hipoteczne/stanowisko-prezesa-uokik-w-sprawie-przedterminowej-splaty-kredytu-hipotecznego-w-pln/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...