WIBOR jako klauzula niedozwolona

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate i ma za zadanie określać oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Mimo że WIBOR określa się jako stawkę referencyjną, jest to tak naprawdę cała seria stawek, które odzwierciedlają terminy, na jakie banki pożyczają sobie pieniądze. Bez wątpienia najpopularniejszymi stawkami są WIBOR 3M oraz WIBOR 6M, które określają kolejno stawkę 3-miesięczną oraz 6-miesięczną. Jednak istnieje również szereg innych stawek, a mianowicie:

  • WIBOR ON – określająca jednodniowy depozyt, który rozpoczyna się wraz z dniem zawarcia transakcji
  • WIBOR TN – określający depozyt jednodniowy, którego rozpoczęcie rozpoczyna się następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji
  • WIBOR 1W – określający depozyt na czas jednego tygodnia
  • WIBOR 2W – służący do określenia depozytu na okres dwóch tygodni
  • WIBOR 1M – stawka na depozyt na czas jednego miesiąca
  • WIBOR 1Y – określająca depozyt na okres roku.

Czy WIBOR jest nielegalny?

Nasza Lex WIBOR kancelaria stoi na stanowisku, że WIBOR abuzywny jest. Aby uzasadnić naszą opinię, należy odwołać się do definicji WIBOR-u. Zgodnie z nią, WIBOR ma być ustalany na podstawie pożyczek, które banki udzielają między sobą. Jednak aktualnie na rynku ma miejsce zbyt mała liczba transakcji między bankami, przez co WIBOR nie może być ustalany w sposób rzetelny. 

Mówiąc o nielegalności wskaźnika i zasadności, jaką ma WIBOR pozew, należy poruszyć temat marży. Chcąc zarobić na udzielanych sobie pożyczkach, banki nakładają na rzeczone pożyczki marżę. Tak nałożona marża jest więc uwzględniana w WIBORze. Upraszczając – WIBOR sam w sobie zawiera marżę. Mimo to w udzielanych konsumentom kredytach dodawana jest kolejna marża, co z kolei prowadzi do tego, że raty kapitałowo-odsetkowe kredytobiorcy opierają się na podwójnej marży. Taka sytuacja pozwala na wytoczenie powództwa o usunięcie WIBOR przeciwko bankowi. Innym rozwiązaniem jest też WIBOR unieważnienie, które jednak rekomenduje się tym kredytobiorcom, którzy dokonali już całkowitej spłaty swojego kapitału.

Czy w przypadku WIBOR pozew zbiorowy jest dobrym rozwiązaniem?

Z uwagi na dużą popularność kredytów opartych o WIBOR 3M lub WIBOR 6M, ich posiadacze rozważają rozwiązanie, jakim jest WIBOR pozew zbiorowy. Jednakże nasza Lex WIBOR kancelaria stanowczo odradza tego typu rozwiązania. Jest to spowodowane tym, iż pozew zbiorowy musi spełnić ogrom wymogów formalnych, które wbrew pozorom nie są tak proste do spełnienia. Jednym z nich jest to, że WIBOR pozew zbiorowy winien obejmować nie mniej niż 10 osób, które mają roszczenie takiego samego rodzaju. Innym warunkiem jest to, że sprawa wszystkich objętych pozwem Złotówkowiczów musi opierać się na takiej samej podstawie faktycznej, co może być niełatwe do osiągnięcia z uwagi na fakt, że umowy kredytowe mogą się między sobą różnić, bowiem były przez kredytobiorców zawierane w różnych terminach, a także w różnych bankach.

Nie powinien umknąć uwadze również inny minus, jaki posiada WIBOR pozew zbiorowy, a mianowicie czas. W sytuacji, w której WIBOR pozew grupowy spełnił wszystkie wymogi formalne i został przyjęty do rozpatrzenia, to jednak czas trwania takiej sprawy może być i trzykrotnie dłuższy niż ma to miejsce w przypadku pozwu indywidualnego. 

Co dalej z WIBOR?

Nieubłaganie nadchodzi usunięcie WIBOR i zastąpienie go nowym wskaźnikiem – WIRON. Nie jest to jednak proces, którego owoce pojawią się szybko. Według planu zaprezentowanego przez KNF zaprzestanie publikowania stawki WIBOR, a także wycofywanie produktów lub instrumentów korzystających z tej stawki, ma rozpocząć się dopiero w 2024 roku, aby dopiero w 2025 roku całkowicie zlikwidować wskaźnik. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI