SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego banki

Niektórzy spośród posiadaczy kredytów konsumenckich mają możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla kredytobiorcy. Czy sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie do umów kredytowych podpisywanych z każdym z banków?

Sprawdź również: Jak korzystać z sankcji kredytu darmowego?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Zgodnie z art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim konsument – kredytobiorca, w określonych w ustawie przypadkach, może złożyć bankowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, w efekcie czego kredytobiorca może zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Z ekonomicznego punktu widzenia sankcja kredytu darmowego podobna jest do unieważnienia umowy frankowej lub WIBOR. Jeżeli kredytobiorca skutecznie skorzysta z sankcji kredytu darmowego to ma on obowiązek zwrotu bankowi jedynie czystej kwoty kapitału.

Czy do każdej umowy kredytu można zastosować sankcję kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego nie może być dowolnie stosowana do wszystkich umów kredytowych. Spełnione muszą zostać jeszcze określone warunki tak co do samego kredytu, jak i postanowień umownych w nim zawartych.

Sankcja kredytu darmowego znajdzie zastosowanie do umów kredytu:

·       w których kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (tylko taki kredyt uznawany jest za kredyt konsumencki);

·       podpisanych po dniu 17 grudnia 2011 r.;

·       w których kredytobiorca ma status konsumenta;

·       w których kredytobiorca spłacał wszystkie raty w terminie;

·       w których nie upłynął więcej niż rok od ostatnich działań z kredytem tj. np. od spłaty całego kapitału;

·       w których kredyt nie jest zabezpieczony nieruchomością.

Do najczęściej występujących przesłanek zastosowania instytucji sankcji kredytu darmowego zaliczyć można natomiast:

·       brak określenia czasu obowiązywania umowy;

·       brak określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty w dacie zawarcia umowy;

·       brak szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu w tym w jaki sposób (na kapitał, czy odsetki) zaliczane będą raty kredytu;

·       brak wyszczególnienia postanowień o możliwości przedterminowej spłaty kredytu oraz procedur takiej spłaty;

·       brak informacji o innych dodatkowych kosztach i opłatach jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawarciem umowy kredytu;

Sankcja kredytu darmowego PKO BP

Jednym z banków, względem którego można rozważyć wystąpienie z sankcją kredytu darmowego jest PKO BP. Kredytobiorcy, którzy uważają, że ich umowa kwalifikuje się na sankcję kredytu darmowego powinni zwrócić się z prośbą o wsparcie do kancelarii profesjonalnie zajmującej się sprawami bankowymi. Umożliwi to zweryfikowanie, czy w umowie zawarte są klauzule lub istnieją braki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji – przykładowo nie zostały w należyty sposób opisane zasady spłaty kredytu.

Sankcja kredytu darmowego Alior Bank

Wystąpić z roszczeniem o sankcję kredytu darmowego mogą również kredytobiorcy Alior Bank. Jeżeli kredyt udzielony przez Alior Bank spełnia określone wymagania m.in. jest to kredyt konsumencki na kwotę nie wyższą niż 255 500,00 zł, istnieje szansa, że uda się skutecznie zastosować sankcję kredytu darmowego. Zdarzy się tak w wypadku gdy umowa kredytowa zawierać będzie nieprawidłowości wskazane w ustawie o kredycie konsumenckim np. brak określenia RRSO kredytu, czy dokładnego określenia czasu jego obowiązywania.

Sankcja kredytu darmowego Santander

Umowy kredytu oferowane przez Santander Bank również mogą być potencjalnie objęte sankcją kredytu darmowego. Podobnie jak w przypadku innych banków, również przy kredytach Santander należy wykazać spełnienie przesłanek ustawowych do zastosowania sankcji kredytu darmowego. W wypadku ich spełnienia możliwym będzie doprowadzenie do sytuacji, w której kredytobiorca zwróci jedynie bankowi kapitał kredytu unikając obowiązku zapłaty pozostałych należności w tym odsetek.

Sankcja kredytu darmowego Millenium

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę z Millenium mogą starać się o zastosowanie względem nich sankcji kredytu darmowego. Warto przy tym pamiętać, że pozwanie banku powinno być poprzedzone szczegółową analizą zapisów umownych. W tym zakresie dobrze zwrócić się o poradę do kancelarii prawnej. Tylko niektóre umowy kredytowe podpadają pod przepisy o sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego PEKAO S.A.

Kredytobiorcy PEKAO S.A. zastanawiają się, czy warto wytoczyć sprawę o sankcję kredytu darmowego. Jeżeli umowa podpisana z PEKAO S.A. spełnia ustawowe przesłanki to jak najbardziej jest to warte rozważenia rozwiązanie. Warto przy tym pamiętać, że przed złożeniem pozwu można wezwać bank do dobrowolnego, przedsądowego spłacenia należności z tytułu sankcji kredytu darmowego.

Kalkulator WIBOR

Kalkulator WIBOR to proste w obsłudze, a przy tym bardzo pomocne urządzenie internetowe. Dzięki kalkulatorowi WIBOR w łatwy sposób wyliczysz rzeczywistą kwotę pozostałą do spłaty w związku z zaciągniętym kredytem WIBOR. W prosty sposób będziesz mógł porównać, jak zmienia się kwota, którą należy zwrócić do banku w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR, jego rodzaju i długości obowiązywania umowy kredytowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego, w pierwszej kolejności należy wziąć do ręki umowę kredytową, w niej bowiem znajdują się konkretne parametry, które będzie trzeba wprowadzić. Żeby wynik wyliczenia kalkulatora hipotecznego był możliwie dokładny, należy wskazać przynajmniej wysokość kapitału pozostałego do spłaty, okres na jaki został zaciągnięty kredyt oraz jego oprocentowanie. Jeżeli kredytobiorca nie może odszukać swojej umowy kredytu, może uzyskać niezbędne informacje podczas kontaktu z infolinią banku, który udzielił mu kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/konsument/-/sankcja-darmowego-kredytu-


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...