SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego

Od lat głośno jest o pozwach frankowych, od pewnego czasu coraz więcej mówi się o unieważnianiu umów WIBOR. Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować tym, że ich kredyt będzie zupełnie darmowy. Czym jest taka sankcja i kto może z niej skorzystać?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to sankcja, która powoduje pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego. Zastosowanie tej sankcji wiąże się z tym, że kredytobiorca otrzymuje darmowy kredyt, tj. zwraca jedynie kapitał kredytu bez odsetek i innych kosztów wynikających z umowy (np. prowizji). A zatem koszt kredytu jest wówczas zerowy. Podkreślić należy, że sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie tylko w przypadku kredytów konsumenckich.

Dlaczego o sankcji darmowego kredytu jest głośno? Obserwując sukcesy frankowiczów w sporach z bankami coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty złotówkowe analizuje swoje umowy kredytowe w poszukiwaniu przesłanek do tego, aby otrzymać darmowy kredyt.

Kiedy można skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

Aby konsument mógł skorzystać z sankcji darmowego kredytu, musi wykazać, że w jego umowie kredytowej istnieją uchybienia pozostające w sprzeczności z ustawą o kredycie konsumenckim.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, muszą zostać spełnione pewne warunki formalne, tj. kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie), stroną umowy musi być konsument (nie firma), a sama umowa kredytowa nie może być sporządzona wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku.

Sankcja kredytu konsumenckiego – jakie błędy uprawniają do uzyskania rekompensaty? Przykłady sytuacji, w których kredytobiorca może powołać się na konkretne uchybienia w umowie kredytowej i skorzystać z sankcji kredytu darmowego są następujące:   

 • umowa kredytowa nie została zawarta na piśmie;
 • umowa nie zawiera określenia rodzaju kredytu konsumenckiego;
 • w umowie nie zawarto informacji na temat spłaty kredytu np. harmonogramu spłat, terminu spłaty całości zobowiązania czy wysokości rat;
 • w umowie brakuje informacji na temat m.in. stopy oprocentowania, odsetek czy innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy;
 • umowa nie zawiera informacji na temat RRSO;
 • w umowie nie określono zasad dotyczących sposobu, terminu i skutków odstąpienia od umowy;
 • umowa nie zawiera informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem;
 • umowa określa pozaodsetkowe koszty kredytu (w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy).

Należy wskazać, że są to jedynie przykładowe sytuacje, w których można skorzystać z zapisu sankcji darmowego kredytu. Tak naprawdę przykładów jest o wiele więcej. Dlatego też, aby przekonać się, czy przysługuje Ci sankcja darmowego kredytu, warto powierzyć sprawę prawnikowi, który dokona szczegółowej analizy umowy pod kątem występowania w niej uchybień.

kalkulator sankcji kredytu darmowego

Kredyt bez odsetek – jakie kredyty kwalifikują się do sankcji?

Jak zostało już wyżej podkreślone sankcja kredytu darmowego nie przysługuje każdemu kredytobiorcy i nie może być zastosowana do każdej umowy kredytowej.

Sankcja kredytu darmowego znajdzie zastosowanie do umów kredytu:

 • w których kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (tylko taki kredyt uznawany jest za kredyt konsumencki);
 • podpisanych po dniu 17 grudnia 2011 r.;
 • w których kredytobiorca ma status konsumenta;
 • w których kredytobiorca spłacał wszystkie raty w terminie;
 • w których nie upłynął więcej niż rok od ostatnich działań z kredytem tj. np. od spłaty całego kapitału;
 • w których kredyt nie jest zabezpieczony nieruchomością.
Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Sankcja kredytu darmowego – jak z niej skorzystać?

Jeżeli konsument chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego, to powinien złożyć do instytucji finansowej, w której zaciągnął zobowiązanie, oświadczenie na piśmie w tym zakresie.  Co istotne, oświadczenie o sankcji darmowego kredytu można złożyć jedynie w ciągu roku od daty wykonania umowy, czyli od całkowitej spłaty. Jeżeli konsument spłacił już kredyt, a okaże się, że wystąpiły przesłanki do zastosowania sankcji darmowego kredytu, to bank powinien zwrócić konsumentowi nadpłacone środki. Wskazać należy, że niezależnie od tego, w jakim banki czy instytucji finansowej został udzielony kredyt, czy pożyczka, może się okazać, że umowa kredytowa narusza ustawę o prawach konsumenta. Zawsze należy szczegółowo przeanalizować umowę z bankiem i wypunktować wszelkie naruszenia.

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki

Skorzystania z sankcji kredytu darmowego, a w konsekwencji kredyt bez procentu, każdorazowo poprzedzone jest analizą konkretnej umowy przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego. W jakich bankach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Lista banków, których umowy kredytowe w 2024 roku mogą podlegać  sankcji:

Sankcja kredytu darmowego- kredyt hipoteczny

Sankcja kredytu darmowego jest uregulowana w ramach ustawy o kredycie konsumenckim, natomiast kredyty hipoteczne podlegają przepisom ustawy o kredycie hipotecznym, w której sankcja taka nie występuje. Ustawa o kredycie hipotecznym obowiązuje natomiast od 22 lipca 2017 roku.

Sankcja kredytu darmowego – kancelaria

W przeanalizowaniu umowy kredytowej pod kątem warunków skorzystania z sankcji kredytu darmowego może pomóc kancelaria WIBOR.

Dodatkowo kancelaria WIBOR opracowała narzędzie takie jak kalkulator WIBOR. Kalkulator WIBOR to proste w obsłudze, a przy tym bardzo pomocne urządzenie internetowe. Dzięki kalkulatorowi WIBOR w łatwy sposób wyliczysz rzeczywistą kwotę pozostałą do spłaty w związku z zaciągniętym kredytem WIBOR. W prosty sposób będziesz mógł porównać, jak zmienia się kwota, którą należy zwrócić do banku w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR, jego rodzaju i długości obowiązywania umowy kredytowej.