SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Data ostatniej aktualizacji:

sankcja kredytu darmowego kalkulator

Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu zarabiania na odsetkach i opłatach. Pracownicy banku oraz firm pożyczkowych udzielających kredytów i pożyczek mają obowiązek wyjaśnienia treści umowy. Przed zawarciem umowy kredytu ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki umowy, zapoznać się z formularzem informacyjnym. Co w sytuacji, gdy umowa zawiera braki informacyjne?

Sprawdź: Pozew WIBOR

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Innymi słowy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego sprawia, że kredytobiorca oddaje bankowi dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył.

Konsekwencją sankcji kredytu darmowego jest pozbawienie kredytodawcy czy pożyczkodawcy przychodów wynikających z realizacji umowy zobowiązania. Sankcja kredytu darmowego ma zadanie zmobilizować kredytodawców i pożyczkodawców do przestrzegania przepisów i nie wprowadzania konsumentów w błąd.

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można zastosować?

Sankcja kredytu darmowego może dotyczyć tylko kredytów konsumenckich, czyli kredytów w wysokości nie większej niż 255 550,00 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska udzielanych konsumentowi oraz których podpisanie umowy kredytowej nastąpiło po dniu 17 grudnia 2011 roku. Możliwe jest więc zastosowanie wymienionej sankcji w stosunku do kredytu gotówkowego czy pożyczki. Sankcja kredytu darmowego nie będzie miała zastosowania do kredytu hipotecznego. 

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego można złożyć kredytodawcy, gdy ten naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim. Poniżej lista wypadków:

 • umowa kredytu nie została zawarta w formie dokumentowej, czyli w formie pisemnej – istnieją wyjątki od tej reguły,
 • umowa kredytu nie zawiera kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • umowa kredytu nie zawiera informacji o:
  • rodzaju kredytu,
  • okresie spłaty,
  • całkowitej kwocie zobowiązania,
  • terminie i sposobie wypłaty kredytu,
  • stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej,
  • rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
  • całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych,
 • umowa kredytu zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym,
 • umowa kredytu przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy o kredycie konsumenckim.

Po zidentyfikowania któregokolwiek z powyższych naruszeń, kredytobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o naruszeniu obowiązku objętego sankcją darmowego kredytu. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi rok od dnia wykonania umowy. Termin ten nie podlega przy tym przywróceniu. 

Sygnalista – kim jest

Sankcja kredytu darmowego TSUE

Zaciągając kredyt czy pożyczkę, banki zazwyczaj pobierają od kredytobiorcy prowizję. Zdarzało się, że od kosztów kredytu konsumenckiego jak prowizja czy też składki ubezpieczeniowe banki naliczały sobie odsetki. Praktyka ta jest wątpliwa pod względem zgodności z prawem. Sprawą tą zajmie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-678/22). TSUE ma odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest pobieranie odsetek, nie tylko wypłaconej konsumentowi kwoty, ale również od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym od prowizji i składek ubezpieczeniowych. TSUE ma wypowiedzieć się także co do tego, czy banki mogą przedstawiać jedynie stopę oprocentowania kredytu oraz wartość skapitalizowanych odsetek bez udzielenia konsumentowi informacji, że odsetki naliczane są nie tylko od wypłaconej kwoty kredytu, ale dotyczą także dodatkowych kosztów, np. prowizji.

Pozytywne stanowisko TSUE może korzystnie wpłynąć na uprawnienia konsumentów do skorzystania z sankcji darmowego kredytu.

Kalkulator sankcja kredytu darmowego

Dzięki internetowym kalkulatorom możesz wyliczyć szacunkową kwotę pieniędzy, którą możesz odzyskać z banku oraz zobaczyć jak zmieni się wysokości raty oraz hipotetyczną oszczędność na przyszłość. Jak zostało wyżej wskazane sankcja kredytu darmowego skutkuje tym, że wszystkie opłaty i prowizje zostają anulowane.

Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego kalkulator pokazuje jedynie szacunkową kwotę. Prawidłowy wynik może być nieco inny. Jeżeli chcemy uzyskać dokładny wynik warto przekazać swoją dokumentację dotyczącą kredytu do prawnika z kancelarii WIBOR który dokona także jej analizy pod względem możliwości dochodzenia roszczeń od instytucji finansowej. Zdarza się, że aby otrzymać dokładny wynik konieczne jest wcześniejsze zwrócenie się do banku o odpowiednią dokumentację dotyczącą kredytu.

Aby przekonać się, o jakiego rzędu kwocie do zwrotu mówimy, warto skorzystać w pierwszym kroku z kalkulatora sankcji darmowego kredytu, nawet biorąc pod uwagę, że jest to wynik szacunkowy.

Kalkulator WIBOR

Kalkulator WIBOR to proste w obsłudze, a przy tym bardzo pomocne urządzenie internetowe. Dzięki kalkulatorowi WIBOR w łatwy sposób wyliczysz rzeczywistą kwotę pozostałą do spłaty w związku z zaciągniętym kredytem WIBOR. W prosty sposób będziesz mógł porównać jak zmienia się kwota, którą należy zwrócić do banku w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR, jego rodzaju i długości obowiązywania umowy kredytowej.

Korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego musimy posiłkować się danymi z konkretnej umowy kredytowej. Żeby wynik wyliczenia kalkulatora hipotecznego był możliwie dokładny należy wskazać przynajmniej wysokość kapitału pozostałego do spłaty, okres na jaki został zaciągnięty kredyt oraz jego oprocentowanie. Dane te kredytobiorcy znajdą w swojej umowie lub też podczas kontaktu z infolinią banku, który udzielił im kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/konsument/-/sankcja-darmowego-kredytu-


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...