SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rządowe wsparcie dla Kredytobiorców

Data ostatniej aktualizacji:

Rządowe wsparcie dla Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest jedną z podstawowych form rządowej pomocy w spłacie kredytu. Pomoc świadczona przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej, a mają podpisaną umowę kredytu i muszą spłacać comiesięczne raty. Z tej formy rządowej pomocy w spłacie kredytu mogą skorzystać również byli kredytobiorcy, którzy sprzedali swoje nieruchomości, ale uzyskana kwota nie była wystarczająca na pokrycie ich zobowiązania kredytowego.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

Jaką pomoc dla kredytobiorców oferuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Na gruncie ustawy wyróżniamy dwie formy rządowego wsparcia dla kredytobiorców.

  • Pierwszą z nich jest wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu. Warunki udzielenia wsparcia dla kredytobiorcy ustalane są indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że wsparcie nie może być wypłacane dłużej niż przez okres 36 miesięcy, a jego miesięczna wartość nie może przekraczać 2 000,00 zł.
  • Drugą z nich jest pożyczka stanowiąca swoiste dofinansowanie kredytu hipotecznego. Udzielona w ramach wsparcia kredytobiorców pożyczka nie może przekroczyć wartości 72 000,00 zł.

Zarówno udzielone kredytobiorcy wsparcie, jak i wypłaconą pożyczkę należy zwrócić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata realizowana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Co istotne jeżeli kredytobiorca spłaci, bez opóźnienia, 100 rat to pozostała część przyznanego wsparcia/pożyczki podlega umorzeniu.

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

  • w dniu złożenia wniosku o pomoc co najmniej jeden z kredytobiorców danej umowy kredytu posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza: a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1 552,00 zł, b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 200,00 zł na osobę.

Z tej formy wsparcia dla kredytobiorców nie mogą jednak skorzystać osoby, w przypadku których (nawet przy spełnieniu powyższych warunków):

  • utrata pracy związana jest z przyczynami obciążającymi pracownika;
  • jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie tego rodzaju;
  • bank wypowiedział przed datą złożenia wniosku umowę kredytu;
  • co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy (w okresie wypłaty świadczenia);
  • w dacie złożenia wniosku: a) są właścicielami domu/mieszkania lub były nimi w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, b) posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub posiadały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, c) mają roszczenie o przeniesienie w/w praw lub miały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców.

Wskaźnik RdD, jak obliczyć RdD?

Wskaźnik RdD to relacja raty kredytu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Wskaźnik RdD oblicza się na podstawie prostego wzoru, w którym RdD= rata kredytu hipotecznego / miesięczne łączne dochody gospodarstwa domowego. Wsparcie dla kredytobiorców może być przyznane jeżeli wskaźnik RdD przekracza 50%. Warto również pamiętać w jaki sposób oblicza się dochód gospodarstwa domowego.

Przy obliczaniu wskaźnik RdD bierze się pod uwagę całkowite dochody gospodarstwa domowego, a nie wyłącznie dochody kredytobiorcy. Oznacza to, że jeżeli przykładowo kredytobiorcą jest wyłącznie jeden z małżonków to przy obliczaniu wskaźnika RdD dolicza się również miesięczny dochód drugiego z małżonków.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...