Rządowe wsparcie dla Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest jedną z podstawowych form rządowej pomocy w spłacie kredytu. Pomoc świadczona przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej, a mają podpisaną umowę kredytu i muszą spłacać comiesięczne raty. Z tej formy rządowej pomocy w spłacie kredytu mogą skorzystać również byli kredytobiorcy, którzy sprzedali swoje nieruchomości, ale uzyskana kwota nie była wystarczająca na pokrycie ich zobowiązania kredytowego.

Jaką pomoc dla kredytobiorców oferuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Na gruncie ustawy wyróżniamy dwie formy rządowego wsparcia dla kredytobiorców.

Pierwszą z nich jest wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu. Warunki udzielenia wsparcia dla kredytobiorcy ustalane są indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że wsparcie nie może być wypłacane dłużej niż przez okres 36 miesięcy, a jego miesięczna wartość nie może przekraczać 2 000,00 zł.

Drugą z nich jest pożyczka stanowiąca swoiste dofinansowanie kredytu hipotecznego. Udzielona w ramach wsparcia kredytobiorców pożyczka nie może przekroczyć wartości 72 000,00 zł.

Zarówno udzielone kredytobiorcy wsparcie, jak i wypłaconą pożyczkę należy zwrócić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata realizowana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Co istotne jeżeli kredytobiorca spłaci, bez opóźnienia, 100 rat to pozostała część przyznanego wsparcia/pożyczki podlega umorzeniu.

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

  • w dniu złożenia wniosku o pomoc co najmniej jeden z kredytobiorców danej umowy kredytu posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza: a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1 552,00 zł, b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 200,00 zł na osobę.

Z tej formy wsparcia dla kredytobiorców nie mogą jednak skorzystać osoby, w przypadku których (nawet przy spełnieniu powyższych warunków):

  • utrata pracy związana jest z przyczynami obciążającymi pracownika;
  • jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie tego rodzaju;
  • bank wypowiedział przed datą złożenia wniosku umowę kredytu;
  • co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy (w okresie wypłaty świadczenia);
  • w dacie złożenia wniosku: a) są właścicielami domu/mieszkania lub były nimi w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, b) posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub posiadały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, c) mają roszczenie o przeniesienie w/w praw lub miały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców.

Wskaźnik RdD, jak obliczyć RdD?

Wskaźnik RdD to relacja raty kredytu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Wskaźnik RdD oblicza się na podstawie prostego wzoru, w którym RdD= rata kredytu hipotecznego / miesięczne łączne dochody gospodarstwa domowego. Wsparcie dla kredytobiorców może być przyznane jeżeli wskaźnik RdD przekracza 50%. Warto również pamiętać w jaki sposób oblicza się dochód gospodarstwa domowego.

Przy obliczaniu wskaźnik RdD bierze się pod uwagę całkowite dochody gospodarstwa domowego, a nie wyłącznie dochody kredytobiorcy. Oznacza to, że jeżeli przykładowo kredytobiorcą jest wyłącznie jeden z małżonków to przy obliczaniu wskaźnika RdD dolicza się również miesięczny dochód drugiego z małżonków.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI