SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Na czym polega pomoc dla Kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

Na czym polega pomoc dla Kredytobiorców

Osoby, które nie są wstanie spłacać zobowiązania kredytowego mogą liczyć na wsparcie tzw.  Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to forma rządowej pomocy skierowana do osób posiadających zobowiązania kredytowe, które z różnych, niezawinionych przez siebie przyczyn znalazły się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie Funduszu skierowane jest także do byłych kredytobiorców, którzy zmuszeni zostali sprzedać kredytowane nieruchomości, ale uzyskane w ten sposób środki nie były wystarczające na pokrycie ich zobowiązania kredytowego.

Zobacz również: Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Jak w praktyce wygląda pomoc dla kredytobiorców?

Pomoc dla kredytobiorców udzielana przez państwo może przybrać dwie formy:

·   wsparcie finansowe polegające na przekazaniu środków na spłatę rat kredytu – wsparcie nie może być wypłacane dłużej niż przez okres 36 miesięcy, a jego miesięczna wartość nie może przekraczać 2 000,00 zł.

·   pożyczka udzielona w ramach wsparcia kredytobiorców, która jednak nie może przekroczyć wartości 72 000,00 zł.

Środki przekazane w ramach obydwu form pomocy, kredytobiorca musi zwrócić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata realizowana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Warto wspomnieć, że kredytobiorca, który spłaci bez opóźnienia 100 rat ma umorzoną pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki.

Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca żeby skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie funduszu nie jest adresowane do każdego, żeby z niego skorzystać kredytobiorca musi spełnić następujące warunki:

·   w dniu złożenia wniosku o pomoc co najmniej jeden z kredytobiorców danej umowy kredytu posiada status osoby bezrobotnej;

·   kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;

·   miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza: a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1 552,00 zł, b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 200,00 zł na osobę.

Z tej formy wsparcia dla kredytobiorców nie mogą jednak skorzystać osoby, w przypadku których (nawet przy spełnieniu powyższych warunków):

·   utrata pracy związana jest z przyczynami obciążającymi pracownika;

·   jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie tego rodzaju;

·   bank wypowiedział przed datą złożenia wniosku umowę kredytu;

·   co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy (w okresie wypłaty świadczenia);

·   w dacie złożenia wniosku: a) są właścicielami domu/mieszkania lub były nimi w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, b) posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub posiadały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców, c) mają roszczenie o przeniesienie w/w praw lub miały je w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie dla kredytobiorców.

Pozew WIBOR

W dobie wysokich stóp procentowych oraz znacznych podwyżek rat kredytowych dla wielu kredytobiorców kredytów złotówkowych pomoc oferowana przez państwo może być niewystarczająca. Wzrost kosztów życia spowodowany inflacją dodatkowo utrudnia wywiązywanie się z obowiązku płacenia tak wysokich rat kredytu. Wielu spośród kredytobiorców złotówkowych nie zdawało sobie też sprawy z tego, że wskaźnik WIBOR może w tak istotny sposób wpłynąć na wysokość ich comiesięcznych zobowiązań.

Dla takich kredytobiorców pomocą może okazać się pozew WIBOR przeciwko bankowi. Korzystana linia orzecznicza w sprawach frankowych może napawać optymizmem w zakresie szans na uwzględnienie przez sąd roszczeń kredytobiorców złotówkowych. W pozwie kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o:

·       usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie samej umowy – w wypadku uwzględnienia powództwa postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. Umowa byłaby dalej ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty;

·       unieważnienie kredytu złotówkowego – w razie uwzględnienia powództwa, sąd uznałby umowę za nieważną. Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego obligowałoby bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Dotyczyłoby to przede wszystkim rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Za wcześnie jest jeszcze, żeby mówić o wykształceniu się linii orzeczniczej w sprawach WIBOR, wciąż czekamy bowiem na pierwsze prawomocne wyroki. Coraz częściej jednak sądy uwzględniają wnioski kredytobiorców o zabezpieczenie powództwa WIBOR, co zdaje się być dobrą prognozą dla przyszłych wyroków.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162