SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak spłacić kredyt nie mając pieniędzy?

Kredyt hipoteczny wiąże się najczęściej ze znacznym obciążeniem domowego budżetu. Umowa kredytowa zobowiązuje kredytobiorcę do uiszczania comiesięcznych rat przez okres kilku, kilkunastu lat, a czasem nawet jeszcze dłużej. Czasem zdarza się, że kredytobiorca popada w kłopoty finansowe i ma problemy z bieżącym regulowaniem należności kredytowych.

Brak możliwości spłaty kredytu hipotecznego stanowi istotny problem i może kreować potencjalnie daleko idące konsekwencje. Warto więc wiedzieć co robi bank gdy nie spłacasz kredytu hipotecznego.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Jak długo można się spóźnić z ratą kredytu?

Odpowiadając na pytanie jak długo można spóźniać się z płatnością raty kredytu na wstępie należy wskazać rzecz oczywistą – najbezpieczniej jest każdą z rat płacić w terminie. Jeżeli jednak nie jesteśmy wstanie spłacić kredytu to bank ma możliwości naliczania odsetek począwszy od pierwszego dnia zwłoki. W praktyce jednak banki z reguły, zwłaszcza jeżeli wcześniejsze wpłaty realizowane były w terminie, przymykają oko na opóźnienia rzędu kilku dni, tygodnia.  Nawet gdy kredytobiorca nie spłaci jednej, czy dwóch rat kredytu, wcale nie musi to oznaczać jeszcze wypowiedzenia umowy przez bank. W takim wypadku na pewno warto jednak poinformować bank o przejściowych problemach.

Co robi bank gdy nie spłaca się kredytu?

Gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu bank w pierwszej kolejności wysyła monity i przypomnienia. Mogą przybrać one formę SMS-ów, e-maili, czy korespondencji dokumentowej. Dodatkowo bank może naliczać odsetki za raty nieuiszczone w terminie. Istotny problem pojawia się, gdy okres niespłacania kredytu wydłuża się. W takim wypadku możliwym jest, że bank wypowie umowę kredytu.

Informacje na temat warunków i przesłanek, które muszą zaistnieć, żeby bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego znajdują się w treści umowy i mogą być nieco odmienne dla każdej z umów. Umowa kredytu nie może być w tym zakresie jednak dowolna. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa zakładają, że wypowiedzenie umowy kredytu następuje jeżeli kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy i/lub utracił zdolność kredytową. Zgodnie z przepisami termin wypowiedzenia umowy przez bank wynosi 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że może on zostać skrócony do 7 dni w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy. Umowa kredytu może przewidywać odmienne regulacje w powyższym zakresie, nie mogą one być jednak mniej korzystne dla kredytobiorcy.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu gotówkowego

W braku możliwości spłaty kredytu gotówkowego kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z rządowej pomocy w spłacie kredytu. Pomocą w takim wypadku jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Instytucja ta swoją ofertę kieruje do osób fizycznych, które z uwagi na pogorszenie się ich sytuacji materialnej nie są wstanie spłacać zobowiązania kredytowego.

Fundusz oferuje zwrotne wsparcie na spłacanie rat kredytów. Maksymalna kwota pomocy w spłacie kredytu wynosi 72 000,00 zł, a maksymalny okres spłaty to 36 miesięcy. Kwota przekazywana przez Fundusz nie może być przy tym wyższa niż 2 000,00 zł miesięcznie.

Osoby, które nie są wstanie spłacać kredytu gotówkowego nie dostają powyższej kwoty do własnej dyspozycji. Fundusz przelewa ją co miesięcznie na rachunek banku, który udzielił kredytu kredytobiorcy.

Kredytobiorca musi zwrócić otrzymaną przez Fundusz kwotę. Spłaty dokonuje się począwszy od dwóch lat od wpłaty ostatniej raty wsparcia. Kredytobiorca zwraca pożyczoną kwotę bez oprocentowania w 144 równych, nieoprocentowanych ratach, przy czym w przypadku terminowej spłaty 100 rat, pozostałe się umarza.

Czy jest możliwe umorzenie kredytu?

Wiele osób, które z różnych przyczyn nie są wstanie spłacić zadłużenia kredytu, najchętniej pozbyłoby się tego zobowiązania. Czy umorzenie kredytu jest jednak możliwe?

Kredyt, jak większość zobowiązań może zostać umorzony, przy czym niezbędnym do tego jest zgoda wierzyciela – banku, którego do takiej zgody pod żadnym pozorem nie można przymusić. Kiedy więc w praktyce możliwe jest umorzenie kredytu? Z pewnością nie wystarczy samo wykazania pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Żeby bank wyraził zgodę na umorzenie kredytu w całości lub w części niezbędnym jest zaistnienie wyjątkowej sytuacji życiowej po stronie kredytobiorcy. Może to być m.in. śmierć współmałżonka kredytobiorcy, ciężka, długotrwała choroba, czy trwałe zniszczenie istotnych składników majątku kredytobiorcy np. w wyniku klęski żywiołowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....