SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co robi bank gdy nie spłacasz kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Co robi bank gdy nie spłacasz kredytu

Niektórzy kredytobiorcy z różnych przyczyn, najczęściej losowych, nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, bank będzie podejmował różne kroki w celu odzyskania pieniędzy i zabezpieczenia swoich interesów. Co zrobi bank, gdy nie będziesz spłacał kredytu? Co grozi za niespłacenie kredytu?

Czytaj również: Po jakim czasie przedawnia się dług w banku?

Brak spłaty kredytu – wezwanie do zapłaty

W sytuacji, gdy kredytobiorca opóźni się ze spłatą raty kredytu, bank skontaktuje się z nim, wysyłając przypomnienia i wezwania do uregulowania zaległych płatności. Bank wezwie do zapłaty zaległej kwoty za pośrednictwem listu wysłanego na adres do korespondencji wskazany w umowie kredytu, wiadomości e-mail lub telefoniczne. Dodatkowo bank naliczy odsetki karne od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz opłaty za monity upominawcze i wezwania do zapłaty. W sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców nie spłaca kredytu, wezwanie do zapłaty otrzymują wszyscy współkredytobiorcy.

Brak spłaty kredytu – wypowiedzenie umowy kredytu

W przypadku, gdy po wezwaniu do zapłaty kredytobiorca dalej nie spłaca swojego zobowiązania, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Wypowiedzenie umowy najczęściej dokonywane jest w formie pisemnej. W wypowiedzeniu umowy bank podaje powody wypowiedzenia umowy kredytu oraz okres wypowiedzenia umowy, który został uregulowany w umowie kredytu. Najczęściej okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni. Proces wypowiedzenia umowy kredytowej wiąże się z określonymi konsekwencjami, między innymi taką jak konieczność natychmiastowej spłaty kredytu.

Brak spłaty kredytu – przekazanie danych do Biura Informacji Kredytowej

W przypadku, opóźnienia w spłacie kredytu, bank przekaże taką informację do Biura Informacji Kredytowej. Wiązać się to będzie z pogorszeniem historii kredytowej, a w przyszłości może przysporzyć problemów w zaciągnięciu kolejnego kredytu. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to bowiem instytucja, która gromadzi informacje na temat historii kredytowej i płatności konsumentów.

Informacja o zaległościach w spłacie zobowiązania widoczna jest dla instytucji wysyłających zapytanie przez okres 5 lat od momentu uregulowania długu.

Brak spłaty kredytu – skierowanie sprawy do sądu

Jeśli kredytobiorca nie odpowiada na żadne z powyższych działań, bank może wnieść pozew do sądu w celu odzyskania zaległości. Sąd w postępowaniu cywilnym może nakazać kredytobiorcy zapłatę kwoty wymagalnego kredytu wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Jeśli nakaz zapłaty również nie poskutkuje, bank może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu, a następnie wszcząć egzekucję komorniczą.

Pozew WIBOR

Jeżeli masz trudności ze spłatą kredytu, warto skonsultować się z prawnikiem, który wyjaśni jakie mogą być konsekwencje i jak najlepiej rozwiązać sytuację. Kredytobiorcy złotówkowi, dla których wzrost rat kredytu stał się nadmiernym obciążenie decydują się coraz częściej na skierowaniu pozwu WIBOR przeciwko bankowi. Kierując sprawę do sądu, kredytobiorcy podnoszą abuzywność postanowień umowy kredytu dotyczących wskaźnika WIBOR.  Postanowienia abuzywne to zapisy umowy, które charakteryzują się tym, że  nie są indywidualnie uzgadniane z konsumentem, a przy tym kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumenta. Usunięcie WIBOR wpłynęłoby na zmniejszenie rat kredytu, co z kolei mogłoby wpłynąć na polepszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-robic-gdy-masz-problem-ze-splata-kredytu