SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego

Zakup mieszkania lub budowa domu często wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. W okresie trwania umowy kredytu mogą pojawić się problemy finansowe, jak również rosnące stopy procentowe, a wraz z nimi stawki WIBOR oraz raty kredytów. Wymienione czynniki wpływają na to, że wielu kredytobiorców ma problem ze spłatą swojego zobowiązania. W przypadku utrzymującej się zaległości w spłacie zobowiązania kredytowego bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego i postawić w stan wymagalności pozostałą do spłaty kwotę kredytu.

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego – konsekwencje

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego to jednostronna czynność, która zmierza do zakończenia umowy przed terminem pierwotnie określonym przez strony. Konsekwencją wypowiedzenia umowy jest postawienie w stan wymagalności przez bank całej kwoty pozostałej do spłaty. Wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez bank jest skutkiem niewywiązywania się przez kredytobiorcę z warunków umowy, w szczególności z harmonogramu spłat.  Okres wypowiedzenia umowy przez bank nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli kredytobiorca jest zagrożony upadłością, wówczas termin ten skraca się do 7 dni.

Wypowiedzenie umowy w zależności od zapisów umowy powinno być pisemne. W wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego bank informuje kredytobiorcę o wypowiedzeniu wskazując podstawę prawną takiego działania oraz termin rozwiązania umowy i jego konsekwencje. 

Najczęściej banki wypowiadają umowy kredytów hipotecznych w przypadku powstania znacznych zaległości w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych. Przed wypowiedzeniem umowy bank zobowiązany jest wezwać do zapłaty kredytobiorcę oraz pouczyć go o możliwości restrukturyzacji zobowiązania. Restrukturyzacja zadłużenia to szansa na uniknięcie wypowiedzenia umowy i jej rozwiązania przed czasem.

Konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego jest zakończenie umowy kredytu i przedterminowa spłata pozostałego kapitału. Problemy mogą pojawić się w momencie, kiedy kredytobiorca nie posiada wystarczających środków pieniężnych. Brak terminowego uregulowania zobowiązania wiąże się między innymi z skierowaniem sprawy do sądu, zajęciem komorniczym, negatywnym wpisem do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez konsumenta

Wypowiedzieć umowę kredytu hipoteczne może również konsument. W tym celu powinien złożyć odpowiednie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W taki przypadku kredytobiorca wypowiadający umowę ma trzy miesiące na spłatę pozostałego zadłużenia. Kredytobiorca nie ma obowiązku podawać przyczyny swojego działania.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy kredytu

Należy podkreślić, że odstąpienie od umowy jest czymś innym niż wypowiedzenie umowy. W obu przypadkach umowa zostaje rozwiązana przed terminem jej zakończenia. Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe po 14 dniach od chwili jej zawarcia. Kredytobiorca nie musi podawać żadnej przyczyny odstąpienia. Możliwe jest też odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego przed uruchomieniem środków. Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego powoduje, że kredytobiorca musi spłacić swoje zobowiązanie w ciągu 30 dni liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WIBOR – pozew

Jeżeli rozważasz zapoczątkowanie sprawy dotyczącej usunięcia z umowy wskaźnika WIBOR warto powierzyć ją kancelarii prawnej z odpowiednim doświadczeniem. Sprawy dotyczące pozwu WIBOR są skomplikowane, pełne zawiłości prawnych, w konsekwencji nie warto ryzykować samodzielnego prowadzenia sprawy.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...