SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile czasu ma bank na usunięcie z BIK?

Ile czasu ma bank na usunięcie z BIK

BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. to przedsiębiorstwo założone przez banki w celu gromadzenia informacji odnośnie historii kredytowej. Do rejestru BIK trafiają wszystkie osoby, które zawarły z bankiem umowę kredytu, tyczy się to również kredytobiorców kredytów WIBOR.

Dla wielu osób fakt, że ich dane widnieją w BIK jest mocno niekomfortowy. Należy pamiętać, że samo wpisanie do BIK nie musi koniecznie pociągać za sobą negatywnych skutków, a czasem nawet może mieć dobre strony. W rejestrze BIK gromadzone są nasze dane, dotyczące m.in. spłacania rat w terminie. Takie informacje mogą być atutem przy ubieganiu się o kolejne kredyty.

Odpowiadając na kluczowe pytanie tj. ile czasu ma bank na usunięcie z BIK można wskazać, że zależy to od kilku czynników. Przy bierności kredytobiorcy i banku wpisy z BIK zostaną wykreślone po upływie terminów ustawowych. Jeżeli kredyt spłacany był bez opóźnień w terminie 5 lat od jego spłaty. W przypadku niespłacenia kredytu w całości nie będzie można usunąć informacji o kredytobiorcy z rejestru BIK. Wykreślenie z rejestru nastąpi automatycznie po 5 latach od ostatecznego terminu spłat zadłużenia.

Czyszczenie BIK przez kredytobiorcę

Jeżeli kredytobiorca nie chce czekać ustawowych 5 lat może samodzielnie przejąć inicjatywę usunięcia wpisu z BIK. W przypadku gdy kredyt spłacany był w terminie, takie działanie mija się z celem. W takim wypadku wpis w rejestrze buduje naszą pozytywną historię kredytową co będzie pomocne przy uzyskaniu kolejnych kredytów.

Jeżeli natomiast po stronie kredytobiorcy pojawiały się opóźnienia w spłacie rat, a treść wpisu w BIK jest dla niego negatywna może on zwrócić się do banku z wnioskiem o zgodę na wykreślenie wpisu. Trzeba przy tym pamiętać, że w takim wypadku w dacie składania wniosku całe zobowiązanie powinno być już spłacone.

Na rozpoznanie wniosku bank ma ustawowo 30 dni. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane o wnioskodawcy jak imię, nazwisko i adres oraz informacje na temat banku udzielającego kredytu i szczegółowe oznaczenie umowy kredytu, której dotyczy wpis w BIK. Wniosek o usunięcie z BIK można złożyć w dowolnej placówce banku, który udzielił kredytu objętego wnioskiem.

Jakie dane znajdują się w BIK?

Warto również być świadomym jakie dane kredytobiorcy znajdują się w rejestrze BIK. Jak zostało już wskazane do BIK trafiają przede wszystkim informacje o wszelkich pożyczkach udzielonych kredytobiorcy, a więc m.in. umowach kredytowych, leasingach, obciążeniach na kartach kredytowych itp. Ponadto w BIK odnotowuje się dane odnośnie historii spłat poszczególnych zobowiązań oraz o wysokości zadłużenia. Wreszcie w BIK odnaleźć można również informacje o wypowiedzianych przez instytucje finansowe umowach kredytowych.

Pozew WIBOR

W związku z licznymi sukcesami na polu sporów sądowych z bankami, jakie odnoszą w ostatnich latach frankowicze, coraz więcej kredytobiorców WIBOR również rozważa pozwanie banku w związku z zaciągnięciem kredytu WIBOR. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o rozwiniętej linii orzeczniczej, niemniej w opinii wielu przedstawicieli zawodów prawniczych, w umowach kredytu WIBOR również mogą znajdować się tzw. klauzule niedozwolone.

Jeżeli kredytobiorca kredytu w złotych polskich zdecyduje się na wniesienie sprawy do sądu będzie mógł wystąpić z dwoma podstawowymi roszczeniami. Pierwsze z nich dotyczy usunięcia z postanowień umowy zapisów o WIBOR. Wygranie takiej sprawy spowoduje, że umowa kredytu z bankiem będzie dalej ważna, ale kredytobiorca będzie płacił niższe raty (bez części oprocentowania zależnej od WIBOR).

Drugim roszczeniem, z którym można wystąpić przeciwko bankowi jest unieważnienie umowy kredytu. Jeśli sąd uzna, że postanowienia umowy kredytu dotyczące WIBOR i oprocentowania umowy są tzw. klauzulami abuzywnymi, a po ich usunięciu z umowy nie może ona bez takich postanowień istnieć to orzeknie nieważność umowy. W takim wypadku kredytobiorca powinien otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych środków m.in. raty kredytu zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej, prowizje, opłaty manipulacyjne. Bank będzie mógł żądać od kredytobiorcy jedynie zwrotu faktycznie wypłaconego kapitału.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....