SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego – wzór

Data ostatniej aktualizacji:

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego – wzór

W dobie rosnących rat kredytowych, miesięczne zobowiązania względem banku stały się dla wielu kredytobiorców obciążeniem trudnym do zrealizowania. Nie może więc dziwić, że kredytobiorcy coraz częściej podejmują działania zmierzające do pozbycia się kredytu złotówkowego.

Ostatnimi czasy na popularności zyskują pozwy WIBOR, przy sporządzeniu których warto posiłkować się pomocą doświadczonej kancelarii WIBOR. W wypadku uwzględnienia takiego powództwa przez sąd, orzeczone może zostać usunięcie WIBOR z umowy lub nawet unieważnienie kredytu. Obydwa rozwiązania są niezwykle korzystne dla kredytobiorcy. Wstępne oszacowanie wysokości możliwego do uzyskania roszczenia możliwe jest przy pomocy skorzystania z prostego w obsłudze i darmowego kalkulatora WIBOR.

Innym godnym rozważenia pomysłem jest złożenie wniosku o umorzenie kredytu. Warto orientować się jakie wymagania należy spełnić żeby wniosek tego rodzaju miał szanse na uwzględnienie. Niezależnie pomocnym może okazać się wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego.

Jak umorzyć kredyt bankowy?

Po pierwsze musimy być świadomi, że kredyt jest niczym innym jak umową dwustronnie zobowiązującą zawartą pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Jak każde zobowiązanie, również umowa kredytowa może być modyfikowana, a roszczenie o zwrot kredytu może zostać umorzone. Potrzeba do tego jednak zgody obydwu stron. Udzielenie zgody przez bank musi być całkowicie dobrowolne, gdyż oświadczenie o wyrażeniu zgody na umorzenie długu nie może zostać złożone pod wpływem błędu, czy przymusu.

Starając się o umorzenie kredytu, na początku trzeba złożyć stosowny wniosek do banku. W treści wniosku należy opisać dług tj. wskazać roszczenie z tytułu jakiej umowy kredytu chcemy umorzyć, czy umowa umorzona ma zostać w części, czy w całości. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie, w którym wykażemy podstawy do jego uwzględnienia przez bank. Niestety nie będzie wystarczającym wskazanie, że sytuacja finansowa kredytobiorcy jest mniej korzystna niż w dacie zawierania umowy kredytu np. z powodu utraty pracy.

Bank może uwzględnić wniosek o umorzenie kredytu w całości lub w części tylko w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji życiowej po stronie kredytobiorcy. Do sytuacji takich zaliczamy m.in. śmierć współmałżonka kredytobiorcy, ciężką, długotrwałą chorobę, czy trwałe zniszczenie istotnych składników majątku kredytobiorcy np. w wyniku klęski żywiołowej. Trzeba pamiętać, żeby koniecznie udowodnić podniesione we wniosku twierdzenia. Bank nie podejmie decyzji o umorzeniu kredytu opierając się jedynie na słowach kredytobiorcy, niepopartych żadnymi dowodami.

Niestety nawet wykazanie zaistnienia takich zdarzeń może być niewystarczające do przekonania banku do umorzenia kredytu. Pamiętać należy, że jest to instytucja wyjątkowa i rzadko stosowana przez banki.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek od kredytu

Jak sporządzić wniosek o umorzenie kredytu bankowego?

Sporządzając wniosek o umorzenie kredytu warto posiłkować się sprawdzonym wzorem. Niezależnie dobrym pomysłem jest zwrócenie się o poradę do profesjonalistów – prawników mających doświadczenie w sprawach z zakresu prawa bankowego.

Wniosek o umorzenie kredytu powinien być dostosowany do indywidualnej sprawy. Każdorazowo w treści wniosku musi znaleźć się jednak:

  • data i miejsce sporządzenia wniosku;
  • dane personalne i adresowe wnioskodawcy;
  • oznaczenie banku, do którego składany jest wniosek;
  • oznaczenie umowy kredytowej, której dotyczy wniosek (nr umowy, data zawarcie itp.);
  • opisanie żądania wniosku;
  • uzasadnienie wniosku;
  • własnoręczny podpis;
  • wymienienie załączników dołączonych do wniosku.

Czy można umorzyć cały kredyt?

Kredytobiorca może wnosić o umorzenie zarówno części, jak i całości kredytu. Oczywistym jest przy tym, że im większą część zobowiązania kredytowego chcemy umorzyć, tym większej rangi okoliczności musimy podać w treści uzasadnienia. Jak zostało już wcześniej wskazane, banki niechętnie umarzają choćby część zobowiązania. Pozytywnie rozpoznany wniosek o umorzenie całości kredytu jest więc sytuacją rzadko spotykaną w praktyce.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162