SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew – sankcja kredytu darmowego

Data ostatniej aktualizacji:

Pozew sankcja kredytu darmowego

Najbardziej popularnymi obecnie sprawami sądowymi przeciwko bankom są z pewnością pozwy frankowe. Coraz bardziej na znaczeniu zyskują również sprawy o unieważnienie kredytu złotówkowego prowadzone przez profesjonalistów – kancelaria WIBOR. Zyski z wygrania takich spraw mogą być naprawdę znaczące. Wstępną korzyść z unieważnienia WIBOR można wyliczyć przy użyciu narzędzia- kalkulator WIBOR.

Nie są to jednak jedyne warte przeanalizowania roszczenia, których dochodzić można od banku. Interesującym, choć wciąż jeszcze stosunkowo mało popularnym roszczeniem jest tzw. sankcja kredytu darmowego. Zastosowanie tej instytucji otwiera drogę do, w przypadku pewnej grupy kredytów i spełnienia określonych przesłanek, wywalczenia przed sądem kredytu bez żadnego oprocentowania.

Pozew sankcja kredytu darmowego z pewnością będzie zyskiwał na popularności. Warto więc wiedzieć jakie są kary za naruszenie warunków umowy kredytu darmowego? Jakie roszczenie wobec kredytu bezpłatnego możemy wytoczyć przed sądem? Jakie są konsekwencje nieuregulowania kredytu darmowego?

Czy istnieją przepisy regulujące kwestię kredytów darmowych?

Przepisy prawne dotyczące kredytów bezpłatnych znajdują się w ustawie o kredycie konsumenckim. Najistotniejszym przepisem tej ustawy jest art. 45, który stanowi, że konsument – kredytobiorca, w określonych w ustawie przypadkach, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Regulacje prawne dotyczące konsekwencji niespłacenia kredytu bezpłatnego wprost wskazują więc, że w przypadku naruszenia zasad i warunków opisanych w ustawie, kredytobiorca zobligowany będzie do zwrócenia bankowi jedynie kwoty pożyczonego kapitału bez odsetek. Skutki prawne niewywiązania się z warunków kredytu darmowego są bardzo daleko idące. Niestety pozew sankcja kredytu darmowego wytoczyć można tylko w przypadku określonych kredytów i po ziszczeniu się ustawowych przesłanek.

Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Czy można wytoczyć pozew w przypadku kredytu bezpłatnego?

Czy kredyt darmowy podlega takim samym zasadom prawno-finansowym jak kredyt tradycyjny? Nie, sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie tylko do niektórych kredytów. Przepisy ustawy wskazują wprost w stosunku do jakich kredytów możemy rozważyć pozew sankcja kredytu darmowego:

 • Kapitał kredytu nie jest wyższy niż 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej;
 • Kredyt podpisano po dniu 17 grudnia 2011 r.;
 • kredytobiorca status konsumenta;
 • doszło do spłaty wszystkich rat w terminie;
 • ostatnie czynności związane z umową kredytu (np. spłata kapitału) nie nastąpiły dawniej niż rok od zgłoszenia roszczenia sankcji kredytu darmowego;
 • kredyt nie jest zabezpieczony nieruchomością.

Niezależnie żeby móc wytoczyć pozew sankcja kredytu darmowego należy wykazać przed sądem, że doszło do spełnienia ustawowych przesłanek. Przesłanki te, to nic innego jak błędy popełnione przez bank, a skutkujące tym, że umowa nie jest zgodna z ustawą. Przykładami takich błędów są:

 • zawarcie umowy w niewłaściwej formie – najczęściej prawidłową formą jest forma pisemna;
 • niewskazanie w treści umowy czasu jej obowiązywania;
 • niewskazanie w treści umowy RRSO oraz całkowitej kwoty do spłaty wyliczonej na dzień zawarcia umowy;
 • ·brak szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu w tym w jaki sposób (na kapitał, czy odsetki) zaliczane będą raty kredytu;
 • niewskazanie w treści umowy informacji o możliwości i sposobie wcześniejszej spłaty kredytu;
 • niewskazanie w umowie kredytu danych kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres) i kredytodawcy.

Jakie są sankcje za niewywiązanie się z warunków umowy kredytu darmowego?

Czy opłaca się więc wytoczyć pozew sankcja kredytu darmowego? Zdecydowanie jest to jak najbardziej opłacalne z finansowego punktu widzenia. Skutki prawne niewywiązania się z warunków kredytu darmowego mocno uderzają w bank. Kredytobiorca, jak sama nazwa wskazuje, zyskuje darmowy kredyt. Odchodzi więc obowiązek zapłaty odsetek od kredytu. Jest to niewątpliwie bardzo duże odciążenie ekonomiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, wciąż wysokie, stopy procentowe, wpływające na wysokość rat kredytowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162