SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR można zawiesić?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym oparte o stawkę WIBOR, powinni wiedzieć, że istnieje możliwość zmniejszenia rat kredytu. Możliwość ta wiąże się z zakwestionowaniem swojej umowy kredytu i wystąpieniem z powództwem wobec banku do sądu. Co istotne, zanim jeszcze zapadnie wyrok sąd ma możliwość wyeliminowania WIBOR z umowy kredytu, co oznacza istotny spadek raty kredytowej.

WIBOR – wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia ma na celu uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania procesu sądowego. W sprawach dotyczących WIBOR najczęściej kredytobiorcy domagają się ochrony swoich interesów poprzez wykreślenie wadliwego wskaźnika WIBOR z umowy. Usunięcie WIBOR z umowy powoduje, że kredytobiorca spłaca część kapitałową raty oraz część odsetkową składającą się jedynie ze stałej marży banku. Należy zaznaczyć, że zwykle „największą częścią” raty odsetkowej był WIBOR. W przypadku zaś gdy zniknie on z umowy, rata kredytu zmniejszy się odczuwalnie, bo nawet o połowę. Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy wykazać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony wraz z pozwem przeciwko bankowi, w toku procesu, a także przed jego wszczęciem.

Postanowienia WIBOR

Uzyskanie korzystnych postanowień o zabezpieczeniu jest możliwe. Pokazują to m.in. postanowienia wydane przez sądy w Krakowie, Zwoleniu czy Poznaniu. W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie banku na korzystne dla kredytobiorcy postanowienie o zabezpieczeniu. Chociaż linia orzecznicza odnośnie kredytów złotówkowych opartych o stawkę WIBOR nie jest jeszcze ukształtowana to perspektywy dla kredytobiorców są pozytywne. A to za sprawą nie tylko dotychczasowego orzecznictwo polskich sądów, ale także za sprawą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w swoich wyrokach wielokrotnie akcentował słabszą pozycję kredytobiorcy – konsumenta i opowiadał się za jak najpełniejszą ochroną jego praw.

Jak długo sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 737 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W praktyce jednak niezwykle rzadko zdarza się, aby wniosek został rozpoznany w ciągu tygodnia. Zazwyczaj termin ten jest dłuższy i w zależności od obłożenia sądu pracą wynosi około miesiąca.

Czy warto składać wniosek o zabezpieczenie w sprawie WIBOR?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie może okazać się istotnym elementem sporu z bankiem, szczególnie jeżeli kredytobiorca składa pozew przeciwko instytucji w słabej sytuacji finansowej. Wskazać należy, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia razem z pozwem nie ponosimy żadnych opłat (jeżeli chcemy złożyć taki wniosek w trakcie postępowania opłata będzie wynosić 100 zł). Złożenie wniosku o zabezpieczenie to także dobry sposób, aby poznać wstępnie zdanie sądu. Uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu może być pomocne w dalszym procesie. Jednocześnie zabezpieczenie powództwa może ochronić kredytobiorcą przed negatywnymi skutkami upadłości lub przejęcia banku.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...