SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR można zawiesić?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym oparte o stawkę WIBOR, powinni wiedzieć, że istnieje możliwość zmniejszenia rat kredytu. Możliwość ta wiąże się z zakwestionowaniem swojej umowy kredytu i wystąpieniem z powództwem wobec banku do sądu. Co istotne, zanim jeszcze zapadnie wyrok sąd ma możliwość wyeliminowania WIBOR z umowy kredytu, co oznacza istotny spadek raty kredytowej.

WIBOR – wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia ma na celu uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania procesu sądowego. W sprawach dotyczących WIBOR najczęściej kredytobiorcy domagają się ochrony swoich interesów poprzez wykreślenie wadliwego wskaźnika WIBOR z umowy. Usunięcie WIBOR z umowy powoduje, że kredytobiorca spłaca część kapitałową raty oraz część odsetkową składającą się jedynie ze stałej marży banku. Należy zaznaczyć, że zwykle „największą częścią” raty odsetkowej był WIBOR. W przypadku zaś gdy zniknie on z umowy, rata kredytu zmniejszy się odczuwalnie, bo nawet o połowę. Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy wykazać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony wraz z pozwem przeciwko bankowi, w toku procesu, a także przed jego wszczęciem.

Postanowienia WIBOR

Uzyskanie korzystnych postanowień o zabezpieczeniu jest możliwe. Pokazują to m.in. postanowienia wydane przez sądy w Krakowie, Zwoleniu czy Poznaniu. W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie banku na korzystne dla kredytobiorcy postanowienie o zabezpieczeniu. Chociaż linia orzecznicza odnośnie kredytów złotówkowych opartych o stawkę WIBOR nie jest jeszcze ukształtowana to perspektywy dla kredytobiorców są pozytywne. A to za sprawą nie tylko dotychczasowego orzecznictwo polskich sądów, ale także za sprawą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w swoich wyrokach wielokrotnie akcentował słabszą pozycję kredytobiorcy – konsumenta i opowiadał się za jak najpełniejszą ochroną jego praw.

Jak długo sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 737 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W praktyce jednak niezwykle rzadko zdarza się, aby wniosek został rozpoznany w ciągu tygodnia. Zazwyczaj termin ten jest dłuższy i w zależności od obłożenia sądu pracą wynosi około miesiąca.

Czy warto składać wniosek o zabezpieczenie w sprawie WIBOR?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie może okazać się istotnym elementem sporu z bankiem, szczególnie jeżeli kredytobiorca składa pozew przeciwko instytucji w słabej sytuacji finansowej. Wskazać należy, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia razem z pozwem nie ponosimy żadnych opłat (jeżeli chcemy złożyć taki wniosek w trakcie postępowania opłata będzie wynosić 100 zł). Złożenie wniosku o zabezpieczenie to także dobry sposób, aby poznać wstępnie zdanie sądu. Uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu może być pomocne w dalszym procesie. Jednocześnie zabezpieczenie powództwa może ochronić kredytobiorcą przed negatywnymi skutkami upadłości lub przejęcia banku.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...