SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR – korzystne postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Data ostatniej aktualizacji:

postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

Obecnie coraz głośniej mówi się o wskaźniku WIBOR i jego wadliwości. W sądach przybywa pozwów kredytobiorców złotówkowych, którzy kwestionują wskaźnik WIBOR. Nie wiadomo jeszcze jak ukształtuje się orzecznictwo w tych sprawach. Jednak nadzieją napawają postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Zwoleniu, w których sądy na czas trwania procesu wyeliminowały WIBOR z umowy kredytu i tym samym sprawiły, że raty kredytobiorców drastycznie spadły.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

O co chodzi z WIBOR?

WIBOR to stawka, która stosowana jest przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Obecnie prawnicy podnoszą, że to w jaki sposób ustalany jest WIBOR budzi poważne wątpliwości. Przede wszystkim chodzi o możliwość wpływania na wysokość tego wskaźnika przez banki, a zatem zarazem o możliwość kształtowania przez banki wysokości zadłużenia kredytobiorców złotówkowych. Zwraca się również uwagę na okoliczności w jakich zawierana była umowa kredytowa, a w szczególności informacje jakie były wówczas przekazywane kredytobiorcom przez pracowników banku. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani o ryzyku, jakie wiąże się z tego typu produktem, w tym o ryzyku zmiennej stopy procentowej i wiążącą się z tym możliwością drastycznego wzrostu rat kredytowych.  

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jeżeli decydujemy się na złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi to możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli sąd udzieli kredytobiorcom zabezpieczenia to ich raty kredytowe spadną. Tak też było w przypadku postanowień wydanych przez sądy w Krakowie i Zwoleniu. Kredytobiorcy po uzyskaniu zabezpieczenia będą dzięki wydanym zabezpieczeniom płacić kredyt oparty wyłącznie na marży. Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie kredytobiorca będzie płacił raty kapitałowo-odsetkowe oprocentowane na poziomie stałej marży wynoszącej 2,05%, zaś na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zwoleniu marża będzie wynosić 1,7%. Co warto podkreślić, zabezpieczenie wydawane jest na czas trwania postępowania. Z pewnością uzyskanie przez kredytobiorców zabezpieczenia roszczeń odciąża ich budżet.

Wniosek o zabezpieczenie WIBOR

Wskazać należy, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia trzeba uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przy czym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Wykazanie wyżej wymienionych przesłanek nie jest łatwe, ale jak widać jest możliwe. Z pewnością jest to skomplikowana materia, stąd też warto swoją sprawę powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej.

Wydane przez sąd w Krakowie i Sąd w Zwoleniu postanowienia wskazują, że możliwe jest to, że więcej sądów zacznie także podzielać argumentację, że postanowienia dotyczące oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi).

Wyeliminowanie WIBOR z umowy

Składając pozew do sądu o uznanie wskaźnika WIBOR za wadliwy można domagać się usunięcia go z umowy kredytowej, redukcję oprocentowania kredytu a nawet unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Unieważnienie umowy jest najdalej idącym rozwiązaniem, które nie zawsze jest rekomendowane. W przypadku usunięcia WIBOR z umowy rata będzie się składała z części kapitałowej i stałej marży banku zapisanej w umowie. Rozwiązanie to spowoduje, że wysokość raty kredytowej istotnie spadnie – odpada bowiem część raty związana z oprocentowaniem wyliczonym w oparciu o WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...