SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR – korzystne postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Data ostatniej aktualizacji:

postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

Obecnie coraz głośniej mówi się o wskaźniku WIBOR i jego wadliwości. W sądach przybywa pozwów kredytobiorców złotówkowych, którzy kwestionują wskaźnik WIBOR. Nie wiadomo jeszcze jak ukształtuje się orzecznictwo w tych sprawach. Jednak nadzieją napawają postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Zwoleniu, w których sądy na czas trwania procesu wyeliminowały WIBOR z umowy kredytu i tym samym sprawiły, że raty kredytobiorców drastycznie spadły.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

O co chodzi z WIBOR?

WIBOR to stawka, która stosowana jest przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Obecnie prawnicy podnoszą, że to w jaki sposób ustalany jest WIBOR budzi poważne wątpliwości. Przede wszystkim chodzi o możliwość wpływania na wysokość tego wskaźnika przez banki, a zatem zarazem o możliwość kształtowania przez banki wysokości zadłużenia kredytobiorców złotówkowych. Zwraca się również uwagę na okoliczności w jakich zawierana była umowa kredytowa, a w szczególności informacje jakie były wówczas przekazywane kredytobiorcom przez pracowników banku. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani o ryzyku, jakie wiąże się z tego typu produktem, w tym o ryzyku zmiennej stopy procentowej i wiążącą się z tym możliwością drastycznego wzrostu rat kredytowych.  

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jeżeli decydujemy się na złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi to możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli sąd udzieli kredytobiorcom zabezpieczenia to ich raty kredytowe spadną. Tak też było w przypadku postanowień wydanych przez sądy w Krakowie i Zwoleniu. Kredytobiorcy po uzyskaniu zabezpieczenia będą dzięki wydanym zabezpieczeniom płacić kredyt oparty wyłącznie na marży. Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie kredytobiorca będzie płacił raty kapitałowo-odsetkowe oprocentowane na poziomie stałej marży wynoszącej 2,05%, zaś na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zwoleniu marża będzie wynosić 1,7%. Co warto podkreślić, zabezpieczenie wydawane jest na czas trwania postępowania. Z pewnością uzyskanie przez kredytobiorców zabezpieczenia roszczeń odciąża ich budżet.

Wniosek o zabezpieczenie WIBOR

Wskazać należy, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia trzeba uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przy czym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Wykazanie wyżej wymienionych przesłanek nie jest łatwe, ale jak widać jest możliwe. Z pewnością jest to skomplikowana materia, stąd też warto swoją sprawę powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej.

Wydane przez sąd w Krakowie i Sąd w Zwoleniu postanowienia wskazują, że możliwe jest to, że więcej sądów zacznie także podzielać argumentację, że postanowienia dotyczące oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi).

Wyeliminowanie WIBOR z umowy

Składając pozew do sądu o uznanie wskaźnika WIBOR za wadliwy można domagać się usunięcia go z umowy kredytowej, redukcję oprocentowania kredytu a nawet unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Unieważnienie umowy jest najdalej idącym rozwiązaniem, które nie zawsze jest rekomendowane. W przypadku usunięcia WIBOR z umowy rata będzie się składała z części kapitałowej i stałej marży banku zapisanej w umowie. Rozwiązanie to spowoduje, że wysokość raty kredytowej istotnie spadnie – odpada bowiem część raty związana z oprocentowaniem wyliczonym w oparciu o WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...