SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak powinien wyglądać wniosek o zwrot prowizji bankowej 2023

wniosek o zwrot prowizji bankowej

Nie każdy wie, że spłacając kredyt czy pożyczkę przed terminem, mamy możliwość odzyskania części wpłaconej wcześniej prowizji bankowej. Banki powinny zwrócić część kosztów kredytu proporcjonalnie do terminu wcześniejszej spłaty. Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Sprawdź: Kalkulator WIBOR

Jak starać się o zwrot prowizji bankowej?

Na wstępie warto wskazać, że zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę jest możliwy nie tylko w odniesieniu do kredytów, ale także dotyczy on również pożyczek zawieranych w bankach czy firmach pożyczkowych. O zwrot prowizji może starać się konsument, który zaciągnął kredyt na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł (bądź równowartość tej kwoty w obcej walucie). Co więcej, zwrot prowizji jest możliwy co do umów zawartych po dniu 18.12.2011 roku.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. A zatem jeżeli spłaciłeś kredyt przed terminem, możesz odzyskać część wcześniej wpłaconej do banku prowizji. W tym celu złóż do banku wniosek o zwrot prowizji kredytu. Dowiedz się jak obliczyć koszt kredytu.

Jak napisać wniosek do banku o zwrot prowizji? Wzór

Nie ma jednego właściwego wzoru wniosku o zwrot prowizji. Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać przede wszystkim:

  • dane kredytobiorcy, w tym dane adresowe
  • oznaczenie banku, w którym zaciągnięty był kredyt
  • nr umowy kredytowej i datę jej zawarcia
  • żądanie zwrotu prowizji 
  • nr rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot prowizji
  • uzasadnienie wniosku 
  • podpis

Należy wskazać, że w uzasadnieniu warto powołać się na wyżej wskazany art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Warto także wskazać, kiedy dokonaliśmy całkowitej spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek o zwrot prowizji?

Wniosek o zwrot prowizji można złożyć wysyłając go listem poleconym na adres banku, jak też osobiście, składając go w centrali banku lub w najbliższej placówce bankowej. Zawsze warto uzyskać potwierdzenie, że taki wniosek złożyliśmy. Jeżeli wysyłamy wniosek listem warto wysłać go listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli składamy zaś wniosek osobiście w banku możemy zwrócić się o potwierdzenie jego złożenia.

Czy trzeba składać wniosek o zwrot prowizji?

W teorii bank po całkowite spłacie kredytu samodzielnie powinien dokonać zwrotu należnej prowizji w terminie 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty całości kredytu. W praktyce jednak banki nie zawsze dokonują zwrotu prowizji, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wystosowanie do banku wniosku o zwrot prowizji, który bank musi rozpoznać. Na rozpatrzenie wniosku o zwrot prowizji bank ma 30 dni. Zgodnie z wyrokiem TSUE i stanowiskiem UOKiK, banki powinny zwrócić kredytobiorcy część kosztów kredytu proporcjonalnie do terminu, w jakim dokonał on wcześniejszej spłaty.

Ustawa o kredycie konsumenckim daje możliwość skutecznego ubiegania się o zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Przy składaniu wniosku o zwrot prowizji warto powołać się zarówno na przepisy wyżej wskazanej ustawy, jak również na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stanowisku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym temacie. Zarówno przy składaniu wniosku o zwrot prowizji bankowej, jak i w przypadku gdy bank nie chce zwrócić nam prowizji, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Sprawdź również: Pozew WIBOR

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...