SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Klauzule renegocjacyjne

Data ostatniej aktualizacji:

Klauzula negocjacyjna – czym jest

Ostatnie lata nie były łatwe dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, których wysokość oprocentowania zależna jest od stawki WIBOR. Inflacja, która dotknęła znaczną część świata, nie ominęła również Polski. W efekcie RPP i NBP podjęły decyzję o serii podwyżek stóp procentowych. To natomiast doprowadziło do wzrostu stawki WIBOR i zwiększenia się miesięcznych rat kredytów. Obecnie co prawda inflacja i stopy procentowe powoli spadają, raty kredytów wciąż stanowią jednak istotne obciążenie kredytobiorców.

Nie może więc dziwić, że kredytobiorcy szukają sposobów na zmniejszenie wysokości miesięcznych rat. Taką możliwość daje m.in. renegocjowanie warunków kredytu. Czym dokładnie jest jednak klauzula renegocjacyjna i jak z niej skorzystać? Czy klauzule renegocjacyjne to jedyny sposób na uwolnienie się od wysokich rat kredytu?

Klauzula negocjacyjna – czym jest?

Klauzula negocjacyjna (inaczej klauzula renegocjacyjna) to specjalne postanowienia zawarte w treści umowy, które umożliwiają negocjowanie przez strony warunków umowy już po jej zawarciu. Klauzule renegocjacyjne przykłady – w wielu umowach kredytu możemy spotkać się z zapisami negocjacyjnymi. Z reguły zapisy takie w dość ogólny sposób wskazują na możliwość negocjowania warunków umowy przez strony w trakcie jej obowiązywania. Czasem zapisy takie wskazuję określone przesłanki, których wystąpienie aktywuje możliwość skorzystania z takiego zapisu.

Klauzule renegocjacyjne mogą zostać wykorzystane zwłaszcza w przypadku obniżenia marży kredytu. Oprocentowanie kredytu WIBOR składa się bowiem ze stałej, wynikającej z umowy, marży oraz zmiennej stawki WIBOR. Klauzula renegocjacyjna może więc zostać wykorzystana m.in. w celu obniżenia marży kredytu, przy czym samo złożenie wniosku nie gwarantuje jeszcze, że umowa ulegnie zmianie. Zgodę na zastosowanie klauzuli renegocjacyjnej i wprowadzenie stosownych zmian do umowy wyrazić musi również bank.  

Jak skorzystać z klauzuli renegocjacyjnej?

Klauzula renegocjacyjna musi zostać wdrożona w życie poprzez złożenie stosownego wniosku do banku. Taki wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

  • imię, nazwisko, PESEL kredytobiorcy;
  • jego dane  teleadresowe;
  • precyzyjne oznaczenie umowy kredytowej tj. nr umowy i dzień jej zawarcia;
  • konkretne sprecyzowanie żądania kredytobiorcy;
  • uzasadnienie wniosku o zastosowanie klauzuli renegocjacyjnej;
  • własnoręczny podpis kredytobiorcy.

Treść uzasadnienia wniosku o zastosowanie klauzuli renegocjacyjnej powinna kłaść nacisk na wszystkie pozytywy dotychczasowej współpracy banku i kredytobiorcy, a więc np. terminowość w zakresie spłaty kredytu, korzystanie z licznych produktów oferowanych przez bank, czy, jeżeli wniosek składany jest na późniejszym etapie, spłatę znacznej części kapitału.

Równie ważnym jest, że kredytobiorca w przekonujący sposób powinien wskazać jakie okoliczności faktyczne uzasadniają obniżenie marży kredytu. Mogą to być m.in. nieprzewidziane trudności życiowe, utrata pracy, choroba wymagająca długotrwałego, kosztownego leczenia itp. Warto pamiętać, że w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową, argumentem za uwzględnieniem przez bank wniosku o obniżenie marży kredytu może być fakt znacznego podwyższenia oprocentowania takiego kredytu.

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Unieważnienie kredytu WIBOR

Skorzystanie z klauzul renegocjacyjnych to tylko jeden sposób na obniżenie wysokości raty kredytu. Wartym rozważenia jest również wytoczenie powództwa o unieważnienie kredytu WIBOR. Jest to proces znacznie cięższy niż negocjowanie warunków umowy, koniecznym wydaje się więc skorzystanie w tym wypadku z pomocy profesjonalnej kancelarii WIBOR.

Warto przy tym podkreślić, że wygranie sprawy o stwierdzenie nieważności umowy kredytu złotówkowego powinno nakładać na bank obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Kredytobiorca otrzymałby więc zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału. Korzyść ekonomiczna w tym wypadku jest znaczna, a wstępnego wyliczenia roszczenia można dokonać korzystając z prostego w obsłudze kalkulatora WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162