SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego

Od lat głośno jest o pozwach frankowych, od pewnego czasu coraz więcej mówi się o unieważnianiu umów WIBOR. Mało osób wie natomiast, że niektórzy konsumenci mogą skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. Czym jest taka sankcja i kto może z niej skorzystać?

Sprawdź: Pozew WIBOR

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawna unormowana w Ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 przywołanej ustawy konsument – kredytobiorca, w określonych w ustawie przypadkach, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Sankcja kredytu darmowego w praktyce więc ma skutek nieco zbliżony do unieważnienia umowy frankowej, czy WIBOR. W przypadku skutecznego skorzystania z tej instytucji kredytobiorca zwraca bowiem bankowi jedynie czystą kwotę kapitału. Choć jest to perspektywa bardzo atrakcyjna dla każdego kredytobiorcy, trzeba pamiętać, że sankcja kredytu darmowego przysługuje jedynie w ściśle określonych przypadkach i po ziszczeniu się konkretnych przesłanek.

Sankcja kredytu darmowego – jakie warunki musi spełnić umowa kredytu?

Jak zostało już wyżej podkreślone sankcja kredytu darmowego nie przysługuje każdemu kredytobiorcy i nie może być zastosowana do każdej umowy kredytowej.

Sankcja kredytu darmowego znajdzie zastosowanie do umów kredytu:

 • w których kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (tylko taki kredyt uznawany jest za kredyt konsumencki);
 • podpisanych po dniu 17 grudnia 2011 r.;
 • w których kredytobiorca ma status konsumenta;
 • w których kredytobiorca spłacał wszystkie raty w terminie;
 • w których nie upłynął więcej niż rok od ostatnich działań z kredytem tj. np. od spłaty całego kapitału;
 • w których kredyt nie jest zabezpieczony nieruchomością.

Sankcja kredytu darmowego – jakie przesłanki muszą wystąpić?

Oczywistym jest, że nie każda umowa o kredyt konsumencki nadaje się do zastosowania względem niej sankcji kredytu darmowego. W konkretnej sprawie muszą zostać spełnione również przesłanki ustawowe, przez które należy w praktyce rozumieć błędy popełnione przez bank w ramach zawierania umowy kredytu konsumenckiego.

Do najczęściej występujących przesłanek zastosowania instytucji sankcji kredytu darmowego zaliczyć można:

 • brak odpowiedniej formy zawarcia umowy – z reguły formy pisemnej;
 • brak określenia czasu obowiązywania umowy;
 • brak określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty w dacie zawarcia umowy;
 • brak szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu w tym w jaki sposób (na kapitał, czy odsetki) zaliczane będą raty kredytu;
 • brak wyszczególnienia postanowień o możliwości przedterminowej spłaty kredytu oraz procedur takiej spłaty;
 • brak zawarcia w umowie kredytu danych kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres) i kredytodawcy;
 • brak informacji o innych dodatkowych kosztach i opłatach jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawarciem umowy kredytu;

Jak więc widać katalog przesłanek jest rozbudowany i nie ogranicza się tylko do wyżej opisanych przykładów. Każda osoba, która rozważa skorzystanie z instytucji kredytu darmowego powinna więc rozważyć powierzenie swojej sprawy do analizy kancelarii profesjonalnie zajmującej się sporami z instytucjami bankowymi.

Sankcja kredytu darmowego – w jakim terminie należy zwrócić kapitał kredytu?

W przypadku skutecznego zastosowania sankcji kredytu darmowego pozostaje jeszcze kwestia zwrotu kapitału. Jest to niejednokrotnie znaczna kwota, istotnym jest więc w jakim terminie należy zwrócić kapitał kredytu? Kwestię tę reguluje art. 45 ust. 2 i 3 Ustawy o kredycie konsumenckim. Mianowicie, jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Natomiast w przypadku umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie: 1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł, 2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Kalkulator WIBOR

Kalkulator WIBOR to narzędzie, które w prosty sposób pomoże Ci wyliczysz rzeczywistą kwotę pozostałą do spłaty w związku z zaciągniętym kredytem WIBOR. Kalkulator WIBOR pozwala na pozyskanie danych odnośnie kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym Cię czasie. Dodatkowo dzięki kalkulatorowi WIBOR będziesz mógł porównać jak zmienia się kwota, którą należy zwrócić do banku w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR, jego rodzaju i długości obowiązywania umowy kredytowej. W celu uzupełnienia danych wymaganych przez kalkulator WIBOR przygotuj swoją umowę kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...