SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt złotowy – czym jest i jakie jest jego oprocentowanie?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt złotowy - czym jest i jakie jest jego oprocentowanie

Obecnie większość kredytobiorców to kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach. Co ciekawe, część z kredytobiorców złotówkowych może, podobnie jak i kredytobiorców frankowych, zakwestionować zapisy swoich umów w sądzie. Co należy wiedzieć o kredycie złotowym?

Co to jest kredyt złotowy?

Kredyt złotowy (złotówkowy) to kredyt, który został udzielony w złotych polskich. Wypłata kredytu i spłata rat następuje w złotych. Przy czym wskazać należy, że kredyty złotowe mogą różnić się od siebie oprocentowaniem.

Jakie jest oprocentowanie kredytów złotowych?

Obecnie banki najczęściej oferują kredyty z:

  • Oprocentowaniem zmiennym – przy tym oprocentowaniu stopa procentowa pozostaje zmienna, a na zmiany te mają wpływ uwarunkowania na rynkach finansowych.  A zatem rata kredytu nie jest stała, a zmienia się wraz ze zmianą stóp procentowych (może maleć lub rosnąć).
  • Oprocentowaniem stałym – w tym przypadku stopa procentowa pozostaje na tym samym poziomie przez cały okres kredytowania. Powoduje to, że raty kredytowe co miesiąc są w takiej samej wysokości. A zatem kredytobiorca nie musi obawiać się zawirowań na rynku, bo ma pewność, że rata będzie stała i niezależna od tych czynników.

Czy oprocentowanie kredytu złotowego jest stałe przez cały okres spłaty, czy może ulec zmianie?

Oprocentowanie stałe nie oznacza, że przez cały okres spłaty kredytu, kredytobiorca będzie płacił ratę w takiej samej wysokości.

Oprocentowanie stałe w zależności od oferty danego banku gwarantuje stałą ratę zazwyczaj na 5 lat lub 7 lat. Po upływie tego okresu bank zaoferuje nam nowe warunki oprocentowania stałego. Wówczas bank złoży nam nową ofertę stałego oprocentowania uwzględniającą sytuację rynkową w dacie składania takiej oferty.

Możliwe jest również przejście na oprocentowanie zmienne. Co do zasady jednak stałe oprocentowanie nie wzrasta w całym okresie jego obowiązywania.

Co składa się na oprocentowanie zmienne?

Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem składają się z dwóch głównych parametrów:

  • stawki bazowej (najczęściej WIBOR) – której wysokość jest zmienna i zależna m.in. od wysokości stóp procentowych.  
  • marży banku – której wysokość jest stała i wynika z zapisów umowy kredytowej. Marża stanowi zysku banku za udzielenie finansowania.

Składniki te mają wpływ na wysokość odsetek, jakie płaci kredytobiorca.

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie wpływa na całkowity koszt kredytu. Jego wysokość zależna jest od wielu czynników takich jak wysokość kredytu, wysokość wkładu własnego, a niekiedy przeznaczenie kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu jest głównie uwarunkowane strategią finansową banku. Każda instytucja ustala je w sposób indywidualny. Obecnie oprocentowanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową kształtuje się na poziomie około 8%. 

Kredyt złotowy WIBOR a pozew do sądu

Coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR decyduje się na walkę z bankiem w sądzie. Wszystko za sprawą wskaźnika WIBOR. Problem tkwi m.in. w sposobie ustalania wysokości WIBOR. W uproszczeniu- wskaźnik WIBOR miał być z założenia wskaźnikiem rynkowym, natomiast stał się on podatny na manipulacje, dlatego też twierdzi się, że nie jest on wskaźnikiem uczciwym.

W przypadku usunięcia WIBOR z umowy możliwe jest znaczące zmniejszenie wysokości raty kredytu, a nawet unieważnienie umowy. Kancelaria Lex Wibor, która od lat specjalizuje się  w prowadzeniu spraw przeciwko bankom w swoich pozwach przytacza szereg argumentów, potwierdzających, że WIBOR jest wadliwy.

Auror: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162