SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skutki unieważnienia WIBOR dla przedsiębiorstw

Data ostatniej aktualizacji:

Skutki unieważnienia WIBOR dla przedsiębiorstw

Procesy sądowe o unieważnienie WIBOR mają na celu usunięcie zapisów dotyczących WIBOR z umów kredytowych, co z kolei wpłynie na zmniejszenie raty kredytu, jak również unieważnienie całej umowy kredytowej, podobnie jak w przypadku kredytów frankowych.

Zmiana wskaźników referencyjnych a finansowanie przedsiębiorstw

Jakie alternatywy dla WIBOR są dostępne dla finansowania przedsiębiorstw? WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który wcześniej nazywał się WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), zastąpi WIBOR jako podstawę wyliczania oprocentowania kredytów firmowych. WIRON obrazuje realną sytuację na rynku finansowym, ponieważ uwzględnia wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności ON (overnight). Podkreślić należy, że wskaźniki oparte o termin ON uwzględniają jedynie rzeczywiście dokonywane transakcje, które miały miejsce w ciągu jednego dnia. 

WIRON ustalany jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem, obliczana na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W wypadku Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Wyliczenie średniej stopy procentowej ważonej wolumenem następuje na podstawie zbioru transakcji pozostały po procesie korekty.

Zarządzanie ryzykiem zmiany stóp procentowych w przedsiębiorstwach

Jakie strategie zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych mogą przyjąć przedsiębiorstwa? Opcje zabezpieczenia stopy procentowej dla firm są następujące:

  • transakcja IRS – polegająca na zamianie stopy zmiennej (np. WIBOR) na stawkę stałą. Firma ustala z bankiem stałą stawkę na część lub cały okres kredytowania. Nawet wtedy, gdy ustalona stała stopa procentowa jest wyższa niż aktualna, przedsiębiorca ma pewność, że stopa nie będzie wyższa niż ta już ustalona. Z transakcji IRS można skorzystać od razu przy podpisywaniu umowy kredytowej lub w innym dowolnym momencie spłaty kredytu,
  • opcja CAP –  to transakcja zabezpieczająca kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych (np. WIBOR) powyżej ustalonego poziomu. Wymaga od kupującego zapłaty premii opcyjnej,
  • umowa CIRS – umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w dwóch różnych walutach, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu.

Zabezpieczenia stóp procentowych w kredycie firmowym można dokonać w każdej chwili. W tym celu ważne jest monitorowanie stóp procentowych, kosztów kredytu oraz skuteczności wybranego przez firmę zabezpieczenia.

Wejdź na stronę: kancelaria WIBOR i dowiedz się więcej o usłudze, jaką jest unieważnienie WIBOR!

Wpływ zmiany WIBOR na umowy kredytowe firm

W kredytach o zmiennej stopie procentowej wskaźnik WIBOR w istotny sposób wpływa na wysokość oprocentowania. Wysokość oprocentowania przekłada się natomiast bezpośrednio na wartość miesięcznej raty kredytu, do której zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca.

Z uwagi na fakt, że marża banku, w przeważającej liczbie przypadków, jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR. Zależności między wysokością WIBOR i wartością raty kredytu wskazują, jak ważnym jest znajomość aktualnych stawek WIBOR oraz możliwość przewidzenia prognoz WIBOR na przyszłość.

Wysokość wskaźnika WIRON w 2024 roku zależy od wielu czynników. Po tym jak Rada Polityki Pieniężnej skończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a następnie zaczęła je obniżać, różnica między WIRON i WIBOR stopniowo zaczęła się zmniejszać. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie obniżać stopy referencyjne, to WIRON będzie gorszym rozwiązaniem niż WIBOR.