SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego mBank

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego mBank

W celu zapewnienia uczciwych i przejrzystych warunków umów, konsumentom podpisującym umowę kredytu konsumenckiego przysługują określone prawa i zabezpieczenia. Jednym z narzędzi ochrony konsumentów jest sankcja kredytu darmowego. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw i w konsekwencji coraz częściej korzystają z sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego mBanku – czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku konsumenta dotyczącego zwrotu kapitału wykorzystanego kredytu na rzecz kredytodawcy. Konsument zwraca taki kapitał w terminie i w sposób określony w umowie o kredyt konsumencki. Konsument może potrącić swoje roszczenie o zwrot uiszczonych odsetek i kosztów z roszczeniem kredytodawcy o spłatę kapitału kredytu.

Sankcja kredytu darmowego ma skutek wsteczny (działanie ex tunc) w tym sensie, że sankcja kredytu darmowego obejmuje wszelkie odsetki i inne koszty z tytułu kredytu konsumenckiego, niezależnie od okresu ich naliczania –  przed wykonaniem uprawnienia czy po wykonaniu. Ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) powstaje natomiast zobowiązanie kredytodawcy do zwrotu świadczeń, których podstawa odpadła.

Zwrot prowizji i sankcja kredytu darmowego mBank – podstawa prawna

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim implementowano ogólny art. 23 dyrektywy 2008/48, który nakazuje stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Błędy mBanku a sankcja kredytu

Przy jakich błędach w umowie możliwe są sankcje kredytu darmowego mBank? Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego występuje w sytuacji występowania błędów w umowie takich jak:

  • niewskazanie w umowie wysokości oprocentowania lub nieprawidłowe jego wskazanie;
  • wliczenie kosztów do całkowitej kwoty kredytu;
  • błędnie podana informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO);
  • przekroczenie limitu kosztów pozaodsetkowych;
  • brak podania w umowie kosztów kredytu.

mBank sankcja kredytu darmowego

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego w mBanku? W celu skorzystania z sankcji kredytu darmowego w mBank, konsument musi złożyć oświadczenie woli o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Konsument dokonuje wtedy jednostronnej czynności prawnej w stosunku do kredytodawcy. Czynność ma charakter materialnoprawny, a nie procesowy. Dopuszczalne jest złożenie omawianego oświadczenia przez konsumenta w trybie pozasądowym.

Skutki prawne związane z tą sankcją powstają po doręczeniu kredytodawcy złożonego oświadczenia, bez potrzeby angażowania sądu. Pismo kredytobiorcy z oświadczeniem woli w sprawie wykonania uprawnienia powinno być złożone w formie pisemnej ad probationem, czyli w celach dowodowych. Jeżeli nie zachowano takiej formy, czynność konsumenta jest skuteczna i powstaje wtedy sankcja kredytu darmowego.

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do kredytodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Konieczne jest doręczenie wobec osoby upoważnionej do przyjmowania takich oświadczeń w imieniu kredytodawcy.

W przypadku, gdy kredytobiorca nie może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, warto przeanalizować umowę kredytu pod względem klauzul abuzywnych dotyczących WIBOR. Unieważnienie kredytu mBank należy zacząć w pierwszej kolejności od przeanalizowania umowy kredytu pod względem klauzul abuzywnych, a następnie złożyć pozew w sądzie.

Warto skorzystać z pomocy kancelarii, która posiada doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami. Kancelaria WIBOR posiada takie doświadczenie. Prawnicy kancelarii dokonają analizy umowy kredytu oraz określą realne szanse na osiągnięcie korzystnego wyroku. Kalkulator sankcji kredytu darmowego pozwoli wyliczyć Ci potencjalne korzyści.