SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego

Sprawy przeciwko bankom w zdecydowanej większości toczą się najpierw przed sądem pierwszej instancji, a następnie przed sądem drugiej instancji. To czy sprawa będzie toczyła się przed dwoma instancjami zależy od tego czy strona wniesie apelację od wyroku. W przypadku niekorzystnego dla banku wyroku należy się spodziewać, że bank taką apelację złoży. Bankom opłaca się bowiem przedłużanie postępowania sądowego. Apelacja to środek odwoławczy, którego celem jest ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazanie i zniwelowanie nieprawidłowości we wcześniejszym postępowaniu.

Czytaj również: Co to jest wyrok prawomocny?

Co po wyroku sądu apelacyjnego?

Sąd apelacyjny rozpoznając apelację od wyroku może:

 • oddalić apelację – wtedy wyrok sądu I instancji pozostaje w mocy,
 • uwzględnić apelację, zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy,
 • uchylić zaskarżony wyrok, znieść postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, w razie stwierdzenia nieważności postępowania,
 • uchylić wyrok oraz odrzucić lub umorzyć postępowanie, jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania,
 • uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Jak sprawdzić wyrok sądu w Internecie?

Jak sprawdzić wyrok sądu apelacyjnego? Jeżeli wyrok sądu apelacyjnego wydany jest na rozprawie, o jego treści można dowiedzieć się:

 • będąc obecnym na posiedzeniu, na którym ogłaszany jest wyrok,
 • wykonując telefonu do sądu, który wydał wyrok i ustalenie jego treści. Często zdarza się jednak tak, że pracownicy biur obsługi interesantów nie chcą dokładnie podawać treści rozstrzygnięć,
 • składając wniosek o uzasadnienie wyroku i doręczenia go stronie,
 • zakładając konto na stronie portalu danej apelacji, gdzie strony postępowania dostają dostęp do swoich spraw i mogą sprawdzić rozstrzygnięcie.

Z kolei orzeczenia wydawane na posiedzeniu niejawnym zawsze są doręczane są stronom. W ten sposób dowiesz się o jego treści.

Wyrok sądu apelacyjnego kiedy prawomocny?

Wyrok prawomocny to wyrok sądu, od którego nie przysługuje żaden zwyczajny środek odwoławczy. Ma to miejsce wówczas, gdy:

 • stronom nie służy żaden ze środków zaskarżenia,
 • strona postępowania wniosła środek zaskarżenia po upływie przepisanego terminu do jego wniesienia,
 • środek odwoławczy nie osiąga skutku w postaci zmiany orzeczenia z powodu odrzucenia lub umorzenia postępowania.

Od wyroku prawomocnego przysługuje szczególny środek odwoławczy, czyli skarga kasacyjna. Wyrok sądu staje się prawomocny, jeśli nie zostanie zaskarżony, po upływie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem uprawnionemu do wniesienia apelacji.

Czy wyrok sądu apelacyjnego jest ostateczny? Ostateczny wyrok to taki, od którego nie ma już żadnego środka odwoławczego, w szczególności nie przysługuje już uprawnienie do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Wyrok ostateczny nie może być więc zmieniony nawet w drodze nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Ile się czeka na wyrok sądu apelacyjnego?

Oczekiwanie na wyrok sądu apelacyjnego wynosi od ok. 12 do 24 miesięcy. Długość rozpatrywania sprawy apelacyjnej zależy jednak od ilości spraw w danych sądzie. Kiedy akta dotrą do sądu apelacyjnego, do sprawy zostaje przydzielony sędzia i to od niego zależy dalszy bieg sprawy. Znaczenia ma to, czy sąd drugiej instancji wyznaczy w sprawie rozprawę czy też rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Co istotne, w przypadku gdy w treści apelacji został zawarty wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie sąd taką rozprawę musi wyznaczyć. Sąd apelacyjny nie przeprowadza co do zasady postępowania dowodowego, choć w wyjątkowych przypadkach, sąd może dopuścić dowód na wniosek lub z urzędu. W sprawach cywilnych zazwyczaj odbywa się jedna rozprawa apelacyjna, niekiedy odroczona.  Rzadko w postępowaniu apelacyjnym mamy do czynienia z trzema rozprawami. 

Sprawdź: Kalkulator korzyści WIBOR w celu uzyskania informacji o kwocie którą możesz odzyskać pozywając bank.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Co to jest wyrok prawomocny?

Co to jest wyrok prawomocny?
W prawniczym świecie często spotkać można się z określeniami – wyrok prawomocny oraz wyrok nieprawomocny. Co one dokładnie oznaczają? Kiedy...

Sygnalista – kim jest?

Sygnalista – kim jest?
Sygnaliści nie mają dobrych początków w kulturze polskiej. Często odbierani są w odmienny sposób niż powinni. Pozycję sygnalisty powinno się...