SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt hipoteczny stanowi znaczne obciążenie domowego budżetu. Każdy kredytobiorca stara się możliwie w jak największym zakresie zoptymalizować koszty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. W tym zakresie pomocna może okazać się tzw. ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego.

Sprawdź również: Pozew WIBOR

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego – Na czym polega ulga odsetkowa?

Na czym dokładnie polega ulga odsetkowa? W uproszczeniu ulga odsetkowa polega na odliczeniu przez podatnika od dochodu (przychodu) zapłaconych w danym roku podatkowym odsetek od kredytu na zasadzie tzw. praw nabytych.

Kiedy można odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?

Nie każdy kredytobiorca ma prawo odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego. Możliwość skorzystania z ulgi jest zależna od spełnienia szeregu warunków.

Po pierwsze ulga odsetkowa ma zastosowanie do kredytów zaciągniętych między 2002 a 2006 r. Oznacza to, że umowy kredytu zawarte w innym czasie nie łapią się na możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej. Wyjątek stanowią kredyty zaciągnięta na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego w latach 2002-2006 na cele inwestycji mieszkaniowej.

Po drugie istotne znaczenie ma również cel kredytu. Żeby móc skorzystać z ulgi odsetkowej, umowa kredytu powinna zostać zawarta w związku z:

a)    sfinansowaniem inwestycji związanej z celami mieszkaniowymi tj.:

·       budową budynku mieszkalnego;

·       zakupem nowego budynku lub lokalu mieszkalnego;

·       nadbudową, rozbudową, przebudową budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego;

·       wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej;

·       zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywania działalności gospodarczej,

·       nabyciem prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

b)    sfinansowaniem kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego;

c)    każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) i b).

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego– limity odliczenia

Przy uldze odsetkowej należy pamiętać o rocznych limitach odliczenia. Limity te obowiązują z uwzględnieniem daty ukończenia inwestycji mieszkaniowej i kształtują się następująco:

  •  lata 2002- 2007 – do 198 000,00 zł;
  • 2008 r. – do 212 870,00 zł;
  •  2009 r. – do 243 460,00 zł;
  •  2010 r. – do 264 810,00 zł;
  •  lata 2011 – 2021 do 325 990,00 zł;
  •  2022 r. – do 374 290,00 zł.

Czy odsetki od kredytu hipotecznego można odliczyć w PIT?

W ramach ulgi odsetkowej możemy (po spełnieniu ustawowych warunków) odliczyć w PIT odsetki od kredytu hipotecznego. W celu odliczenia odsetek od kredytu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularze PIT-D oraz PIT-2K, jako załączniki do deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Co istotne deklaracje PIT-D i PIT-2K dołącza łącznie się podczas składania deklaracji podatkowej po raz pierwszy. W kolejnych latach nie ma już obowiązku ponownego dołączania formularza PIT-2K, w zupełności wystarczy złożenie deklaracji podatkowej wyłącznie z załącznikiem PIT-D.

Warto pamiętać, że prawo do skorzystania z ulgi powinno zostać w odpowiedni sposób wykazane. Jeżeli podatnik chce udowodnić, że ulga podatkowa mu przysługuje, powinien dysponować dowodem poniesienia wydatków z tytułu odsetek od kredytu za dany rok podatkowy.  Podstawowym dowodem wykazującym, że podatnik może skorzystać z ulgi jest zaświadczenie o wysokości odsetek zapłaconych na rzecz banku (lub innego podmiotu), który udzielił kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego a ulga podatkowa?

Jak spłata kredytu wpływa na ulgę odsetkową? Pamiętać należy, że ulga odsetkowa przysługuje od kredytów zaciągniętych w latach 2002 – 2006 i przysługuje do faktycznej spłaty kredytu, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2027 r. Istotnym jest przy tym, że odliczeniu podlegają odsetki faktycznie spłacone, a nie przyszłe, czy niezapłacone. Jeżeli więc spłacimy kredyt przed terminem wynikającym z umowy, ulga odsetkowa nie będzie przysługiwała od odsetek umorzonych w związku z wcześniejszą spłatą kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...