SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dziedziczenie kredytu – co warto wiedzieć w 2024 roku?

Data ostatniej aktualizacji:

Dwoje mężczyzn omawia leżące na stole dokumenty

W momencie śmierci kredytobiorcy, niespłacony kredyt staje się elementem spadku. Kredyt nie ulega automatycznemu umorzeniu czy anulowaniu. Obowiązek jego spłaty przechodzi na spadkobierców. Kiedy kredyt nie wchodzi do masy spadkowej? Kto ma spłaca kredyt po zmarłej osobie?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy kredyt jest dziedziczny?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – tak. Kto ma spłacać kredyt po zmarłej osobie? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą w chwili jego śmierci na spadkobierców, czyli na osoby wskazane w testamencie lub w przypadku jego braku, na najbliższą rodzinę, zgodnie z regulacjami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. Dziedziczeniu podlega majątek zmarłego, jak również jego zobowiązania finansowe. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w razie śmierci

W przypadku, gdy kredytobiorca posiada ubezpieczenie na wypadek śmierci, kwota kredytu pozostała do spłaty zostanie uregulowana przez ubezpieczyciela. Zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej zależy od wybranej przez kredytobiorcę oferty i kwoty ubezpieczenia.

Z kolei, gdy kredytobiorca nie posiada ubezpieczenia kredytu, spłaty będą musieli dokonać jego spadkobiercy.

Sygnalista – kim jest

Co z kredytem po śmierci?

O śmierci kredytobiorcy bank powinny poinformować najbliższe osoby. W tym celu powinni udać się do placówki banku i przedstawić akt zgonu kredytobiorcy. Zazwyczaj po otrzymaniu informacji o zgonie kredytobiorcy banki rozwiązują umowę kredytu i stawiają w stan wymagalności całą kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny a śmierć współkredytobiorcy

Kiedy kredyt nie wchodzi do masy spadkowej? Kredyt nie wchodzi do masy spadkowej, gdy został zaciągnięty wspólnie z innym kredytobiorcą, np. małżonkiem. Do spłaty kolejnych rat kredytu zobowiązany jest żyjący współkredytobiorca.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a kredyt

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Konsekwencją przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest spłata kredytu przez spadkobiercę wyłącznie ze środków pochodzących z aktywów masy spadkowej. Innymi słowy, kredyt będzie spłacany tylko z tych środków, które zostały po zmarłym.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Czy można uniknąć spłaty kredytu po spadkodawcy? Jest taka szansa, w sytuacji, gdy spadkobierca odrzuci spadek lub gdy kredyt jest ubezpieczony. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy.

Zaznaczyć jednak należy, że umorzenie kredytu hipotecznego jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, na które spadkobierca nie ma wpływu, a które utrudniają mu spłatę zobowiązania. Przypadkiem takim jest trwała utrata zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, która została spowodowana wypadkiem, znaczna niepełnosprawność lub choroba uniemożliwiająca utrzymanie obecnej pracy lub podjęcie nowej, lub utrata mienia w wyniku katastrofy, np. pożaru. Bank jest skłonny umorzyć kredyt, gdy nieopłacalne jest dla niego prowadzenie postępowania egzekucyjnego względem spadkobierców.

Sprawdź również: UNIEWAŻNIENIE UMOWY WIBOR

Zachowek a kredyt hipoteczny

Pozostała do spłaty kwota kredytu wchodzi w skład spadku po kredytobiorcy, jako pasywa spadku. Spadek to bowiem ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, który przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych, czyli spadkobierców.

Zachowek to uprawnienie, które ma za zadanie ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z przepisów ustawy. Zachowek ma zastosowanie wtedy, gdy spadkodawca pomija żonę, dzieci, rodziców przy wyrażeniu swojej ostatniej woli i powierza cały spadek osobie obcej lub tylko jednemu członkowi rodziny (np. tylko żonie, pomijając przy tym dzieci) lub jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny. Wtedy żona, dzieci, rodzice mogą domagać się zachowku od powołanego przez spadkodawcę spadkobiercy lub obdarowanego przez spadkodawcę.

Podstawą ustalenia wysokości zachowku jest czysta wartość spadku, czyli różnica pomiędzy aktywami spadku i jego pasywami. Wobec powyższego kredyt hipoteczny należy uwzględnić przy obliczaniu zachowku.

Kalkulator WIBOR – jak może pomóc?

Kalkulator kredytu WIBOR to proste w obsłudze, a przy tym bardzo pomocne urządzenie internetowe. Dzięki kalkulatorowi WIBOR w łatwy sposób wyliczysz rzeczywistą kwotę pozostałą do spłaty w związku z zaciągniętym kredytem WIBOR. W prosty sposób będziesz mógł porównać jak zmienia się kwota, którą należy zwrócić do banku w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR, jego rodzaju i długości obowiązywania umowy kredytowej.

Korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego musimy posiłkować się danymi z konkretnej umowy kredytowej. Żeby wynik wyliczenia kalkulatora hipotecznego był możliwie dokładny należy wskazać przynajmniej wysokość kapitału pozostałego do spłaty, okres na jaki został zaciągnięty kredyt oraz jego oprocentowanie. Dane te kredytobiorcy znajdą w swojej umowie lub też podczas kontaktu z infolinią banku, który udzielił im kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Dziedziczenie kredytu