SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dziedziczenie kredytu – co warto wiedzieć w 2023 roku?

Dwoje mężczyzn omawia leżące na stole dokumenty

W momencie śmierci kredytobiorcy, niespłacony kredyt staje się elementem spadku. Kredyt nie ulega automatycznemu umorzeniu czy anulowaniu. Obowiązek jego spłaty przechodzi na spadkobierców. Kiedy kredyt nie wchodzi do masy spadkowej? Kto ma spłaca kredyt po zmarłej osobie?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy kredyt jest dziedziczny?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – tak. Kto ma spłacać kredyt po zmarłej osobie? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą w chwili jego śmierci na spadkobierców, czyli na osoby wskazane w testamencie lub w przypadku jego braku, na najbliższą rodzinę, zgodnie z regulacjami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. Dziedziczeniu podlega majątek zmarłego, jak również jego zobowiązania finansowe. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w razie śmierci

W przypadku, gdy kredytobiorca posiada ubezpieczenie na wypadek śmierci, kwota kredytu pozostała do spłaty zostanie uregulowana przez ubezpieczyciela. Zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej zależy od wybranej przez kredytobiorcę oferty i kwoty ubezpieczenia.

Z kolei, gdy kredytobiorca nie posiada ubezpieczenia kredytu, spłaty będą musieli dokonać jego spadkobiercy.

Co z kredytem po śmierci?

O śmierci kredytobiorcy bank powinny poinformować najbliższe osoby. W tym celu powinni udać się do placówki banku i przedstawić akt zgonu kredytobiorcy. Zazwyczaj po otrzymaniu informacji o zgonie kredytobiorcy banki rozwiązują umowę kredytu i stawiają w stan wymagalności całą kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny a śmierć współkredytobiorcy

Kiedy kredyt nie wchodzi do masy spadkowej? Kredyt nie wchodzi do masy spadkowej, gdy został zaciągnięty wspólnie z innym kredytobiorcą, np. małżonkiem. Do spłaty kolejnych rat kredytu zobowiązany jest żyjący współkredytobiorca.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a kredyt

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Konsekwencją przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest spłata kredytu przez spadkobiercę wyłącznie ze środków pochodzących z aktywów masy spadkowej. Innymi słowy, kredyt będzie spłacany tylko z tych środków, które zostały po zmarłym.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Czy można uniknąć spłaty kredytu po spadkodawcy? Jest taka szansa, w sytuacji, gdy spadkobierca odrzuci spadek lub gdy kredyt jest ubezpieczony. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy.

Zaznaczyć jednak należy, że umorzenie kredytu hipotecznego jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, na które spadkobierca nie ma wpływu, a które utrudniają mu spłatę zobowiązania. Przypadkiem takim jest trwała utrata zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, która została spowodowana wypadkiem, znaczna niepełnosprawność lub choroba uniemożliwiająca utrzymanie obecnej pracy lub podjęcie nowej, lub utrata mienia w wyniku katastrofy, np. pożaru. Bank jest skłonny umorzyć kredyt, gdy nieopłacalne jest dla niego prowadzenie postępowania egzekucyjnego względem spadkobierców.

Sprawdź również: UNIEWAŻNIENIE UMOWY WIBOR

Zachowek a kredyt hipoteczny

Pozostała do spłaty kwota kredytu wchodzi w skład spadku po kredytobiorcy, jako pasywa spadku. Spadek to bowiem ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, który przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych, czyli spadkobierców.

Zachowek to uprawnienie, które ma za zadanie ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z przepisów ustawy. Zachowek ma zastosowanie wtedy, gdy spadkodawca pomija żonę, dzieci, rodziców przy wyrażeniu swojej ostatniej woli i powierza cały spadek osobie obcej lub tylko jednemu członkowi rodziny (np. tylko żonie, pomijając przy tym dzieci) lub jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny. Wtedy żona, dzieci, rodzice mogą domagać się zachowku od powołanego przez spadkodawcę spadkobiercy lub obdarowanego przez spadkodawcę.

Podstawą ustalenia wysokości zachowku jest czysta wartość spadku, czyli różnica pomiędzy aktywami spadku i jego pasywami. Wobec powyższego kredyt hipoteczny należy uwzględnić przy obliczaniu zachowku.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....