SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

W jakich przypadkach możemy mieć do czynienia ze stosowaniem przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych wobec konsumenta? 

W rzeczywistości pokryzysowej na rynku finansowym w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, zauważalna była duża skala różnego typu nieprawidłowych praktyk rynkowych instytucji finansowych, w tym także banków, wobec konsumentów. Przyczyniły się one do spadku zaufania klientów do rynku finansowego, jak też do instytucji finansowych świadczących im usługi finansowe, a nawet organów ochrony. 

Do najczęstszych, a jednocześnie najbardziej dotkliwych dla konsumentów należą nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wprowadzające w błąd, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów czy stosowanie niedozwolonych klauzul umownych we wzorach umów kredytowych. 

W uzasadnionych okolicznościach do kategorii takich zdarzeń możemy zaliczyć m.in. niepoinformowanie o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, a w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej o ryzykach związanych ze zmiennością stóp procentowych (ich źródło i konsekwencje). 

W przypadku zawartej umowy kredytowej do częstych uchybień należą nieprawidłowe zapisy związane ze sposobem naliczania i pobierania od kredytobiorcy odsetek, błędy w definicji wskaźnika referencyjnego, niezrozumiały lub błędny opis formuły naliczenia oprocentowania, brak wskazania ryzyk związanych ze wskaźnikami referencyjnymi (istotna zmiana, zaprzestanie opracowywania), a także brak wskazania wskaźników alternatywnych na wypadek zaprzestania opracowywania dotychczas użytkowanego wskaźnika referencyjnego. 

Do takich praktyk można również zaliczyć brak zachowania przez bank ekwiwalentności w przypadku zamiany wskaźników referencyjnych. Częstym jest stosowanie przez instytucje finansowe wskaźnika w terminie innym niż okres przeszacowania odsetek. Na przykład zgodnie z umową kredytową stosowany jest wskaźnik WIBOR 6M (właściwy dla terminu przeszacowania co 6 – miesięcy), a w praktyce jest odczytywany i zmieniany przez bank co miesiąc, co nie powinno mieć miejsca. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...