SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy bank może zlicytować dom?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy bank może zlicytować dom

W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca zaciągniętego kredytu lub nie wywiązuje się z innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej może dojść do licytacji majątku dłużnika, w tym licytacji nieruchomości. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień, a cała procedura trwa dosyć długo.

Czytaj również: Po jakim czasie bank idzie do sądu?

Co się dzieje gdy nie spłaca się kredytu?

Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu lub nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z umowy z bankiem, bank może podjąć kroki w celu zabezpieczenia swojego roszczenia. Zwykle bank najpierw skieruje do kredytobiorcy upomnienia, wezwania do zapłaty, w których udzieli mu określonego terminu na uregulowanie zaległości. Jeśli kredytobiorca nadal nie spłaca kredytu bank wyśle do kredytobiorcy pismo, w którym wypowie umowę kredytu.

Na szczęście dla kredytobiorców, od wypowiedzenia umowy do przejęcia nieruchomości przez bank droga jest z reguły bardzo daleka. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy i braku spłaty długu przez kredytobiorcę bank skieruje sprawę o zapłatę do sądu. Postępowanie sądowe może toczyć się wiele miesięcy, w szczególności, że obecnie w sądach toczy się wiele spraw i sądy są nadmiernie obciążone. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego na rzecz banku zapłatę pozostałej kwoty kredytu, bank będzie mógł wszcząć egzekucję przeciwko kredytobiorcy, a zatem udać się do komornika. Komornik posiadając tytuł egzekucyjny może skierować egzekucję nie tylko co do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ale także co do nieruchomości, która pozostaje własnością dłużnika. Skuteczne zakończenie egzekucji będzie wiązało się z tym, że mieszkanie zostanie zlicytowane. Bank wówczas zaspokoi swój dług z pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości.  

Co zrobić w przypadku gdy ma się problemy ze spłatą kredytu?

Jeżeli opóźnienia w spłacie kredytu nie są znaczne istnieje duża szansa, że bank nie podejmie jakichkolwiek kroków. Nawet gdy kredytobiorca nie spłaci jednej, czy dwóch rat kredytu, wcale nie musi to oznaczać jeszcze wypowiedzenia umowy przez bank. W przypadku kiedy kredytobiorca ma problemy ze spłatą zobowiązania warto jak najszybciej poinformować o tym bank i podjąć z nim dialog. Jak dogadać się z bankiem? Bankom zależy na tym, aby kredytobiorca spłacił całe zobowiązania, więc oferują kredytobiorcom mającym problemy finansowe przykładowo rozwiązanie polegające na wstrzymaniu płatności rat na kilka miesięcy czy wydłużeniu okresu spłaty przy jednoczesnym zmniejszeniu aktualnej raty kredytu. Propozycja banku zwykle dopasowana jest do indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy.

Pozew WIBOR

Jeżeli kredytobiorca posiada kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR to powinien być świadomy, że jeżeli jego sprawa znajdzie się w sądzie wskutek wypowiedzenia umowy przez bank to może podnosić argumenty związane z wadliwościami takiej umowy kredytu. Również i sam kredytobiorca może złożyć przeciwko bankowi pozew WIBOR. Obecnie do sądów trafia coraz więcej spraw odnoszących się do usunięcia z umowy kredytu stawki WIBOR. Pozwy o WIBOR koncentrują się głównie na wyeliminowaniu zapisów dotyczących WIBOR, a w skrajnych wypadkach również na unieważnienie WIBOR , podobnie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych. Uznanie przez sąd, że WIBOR stanowi postanowienie niedozwolone i usunięcie w umowy wskaźnika WIBOR wpłynie samo w sobie na zmniejszenie raty kredytu, ale także kredytobiorcy zostaną zwrócone dotychczas wpłacone raty odsetkowe.