Dlaczego banki stosują stawkę WIBOR? 

Banki stosują wskaźnik referencyjny WIBOR bowiem był to przez długi czas jedyny wskaźnik referencyjny stóp procentowych dla polskiego złotego. Od 2016 roku prawo europejskie wymaga, aby w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej stosować wyłącznie wskaźniki referencyjne które spełniają wymogi regulacji BMR określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzeniu (UE) nr 596/2014. 

Zgodnie z powyższymi przepisami stawka referencyjna powinna być opracowywana w oparciu o dane wejściowe, które są wystarczające do dokładnego i wiarygodnego odzwierciedlenia rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem danego wskaźnika referencyjnego. Można stwierdzić, iż nieliczne transakcje dokonywane na rynku międzybankowym nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób realiów gospodarczych odnoszących się do banków, a w szczególności w obszarze wykorzystywanych przez nich źródeł finansowania. 

Banki preferują stosowanie wskaźnika WIBOR bowiem w pośredni sposób posiadają kontrolę nad jego wyznaczaniem. Wskaźnik WIBOR powstaje na podstawie danych wejściowych przekazywanych przez 10 największych banków w Polsce, które niejednokrotnie w związku z brakiem rzeczywistych transakcji depozytu/ pożyczki na rynku międzybankowym, w celu ustalenia danych wejściowych przekazywanych do administratora wskaźnika stosują szacunkowe dane, a nie ustalone w oparciu o faktycznie zawarte transakcje. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI