SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy warto być na rozprawie apelacyjnej?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy warto uczestniczyć osobiście w rozprawie apelacyjnej

Jeżeli sąd wzywa nas do osobistego stawiennictwa na rozprawę, nie tyle warto, ile trzeba na takiej rozprawie się stawić. W przypadku zaś gdy nie otrzymaliśmy wezwania do osobistego stawiennictwa to, czy warto pojawić się na rozprawie apelacyjnej, zależy od okoliczności danej sprawy.

Czy muszę być na rozprawie apelacyjnej?

Na rozprawę apelacyjną trzeba się stawić jeżeli dostawaliśmy z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa. Obecność w postępowaniu apelacyjnym, a dokładniej na rozprawie, w większości przypadków nie jest obowiązkowa. Warto wiedzieć, że nie zawsze rozprawa apelacyjna w ogóle się odbędzie, w przypadku uznania, że przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej nie jest konieczne, apelacja może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy albo zachodzi nieważność postępowania.

Czy warto uczestniczyć osobiście w rozprawie apelacyjnej?

Na pytanie, czy warto jest uczestniczyć w rozprawie apelacyjnej, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, bowiem okoliczności każdej ze spraw są inne. W tym zakresie dobrze jest polegać na zdaniu naszego pełnomocnika, bowiem to on najlepiej zna przebieg całej sprawy. W zależności od okoliczności danej sprawy za wskazany udział strony w rozprawie apelacyjnej można uznać na przykład sytuację, w której sąd wezwał do osobistego stawiennictwa stronę przeciwną bądź też świadków, czy też od dnia wydania wyroku sądu pierwszej instancji zaszła zmiana okoliczności i konieczne może stać się przesłuchanie strony co do tych nowych okoliczności.

Czy w sądzie apelacyjnym wzywa się świadków?

Przebieg rozprawy apelacyjnej pośrednio uzależniony jest od treści apelacji i zarzutów w niej postawionych. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Sąd drugiej instancji ma możliwość uzupełniania postępowania dowodowego przeprowadzonego przed sądem pierwszej instancji, w tym dopuszczenia dowodu z zeznań świadków. Jeżeli jednak któraś ze stron wnosi o przesłuchanie świadków, powinna wykazać, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, albo potrzeba powołania się na nie wynikła później.

Co to jest wyrok prawomocny

Jakie są korzyści z udziału w rozprawie apelacyjnej?

Jeżeli stronę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, to w większości przypadków jego udział należy uznać za wystarczający. Udział strony w rozprawie apelacyjnej ma niejako wydźwięk dla samej strony, bowiem strona „na żywo” dowie się o rozstrzygnięciu swojej sprawy. Co więcej, po udzieleniu głosu przez sąd strona może zabrać głos w sprawie. Oczywiście jeżeli strona nie uczestniczy w rozprawie, pełnomocnik strony także przekaże stronie informacje o przebiegu rozprawy. Rozprawa w trybie apelacyjnym często przebiega w ten sposób, że strony podtrzymują swoje stanowiska procesowe, a następnie sąd ogłasza wyrok.

Jakie są ryzyka związane z nieobecnością na rozprawie apelacyjnej?

Uczestnictwo na rozprawie apelacyjnej nie zawsze jest konieczne. Sąd informując strony lub pełnomocników o rozprawie, wskazuje czy ich udział jest obowiązkowy, czy też nie. Jakie są konsekwencje nieobecności na rozprawie apelacyjnej? Jeżeli udział w rozprawie nie jest obowiązkowy niestawiennictwo na rozprawie, nie wstrzymuje toku sprawy, a zatem rozprawa odbędzie się, bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, jak też sąd może wydać wyrok.

Ile czasu zajmuje rozpoznanie apelacji?

Od złożenia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji do czasu jej rozpoznania często mija około rok. Dzieje się tak za sprawą znacznego obciążenia sędziów pracą. Sprawy zaś rozpoznawane są w kolejności ich wpływu.

W sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii WIBOR. Specjaliści przeanalizują zapisy Twojej umowy kredytowej i przedstawią szanse powodzenia sprawy. Dodatkowo dzięki kalkulatorowi WIBOR możesz dowiedzieć się ile zaoszczędzisz na usunięciu wskaźnika WIBOR z umowy kredytu.

Sprawdź również: Jak długo może trwać sprawa o WIBOR?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162