SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Bank odmówił kredytu po podpisaniu umowy

Data ostatniej aktualizacji:

Bank odmówił kredytu po podpisaniu umowy

Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą nie jest prosto uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości. Banki chcąc uniknąć sytuacji, w których kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie, szczegółowo weryfikują jego sytuację finansową przed podjęciem decyzji o przyznaniu mu kredytu. Najwięcej decyzji odmawiających kredytu banki podejmują już na wstępnym etapie analizy wniosku kredytowego złożonego przez kredytobiorcę. Czy jednak możliwe jest, że już po podpisaniu umowy bank odmówi kredytu?

Odmowa kredytu

Jeśli bank nie chce udzielić kredytu hipotecznego lub gotówkowego, musi mieć konkretny powód podjęcia takiej decyzji. Najczęściej takim powodem okazuje się brak zdolności kredytowej, który wiąże się m.in. ze zbyt niskimi dochodami, niestabilnością zatrudnienia czy zbyt dużą liczbą już spłacanych zobowiązań kredytowych. Należy jednak wiedzieć, że odmowa przyznania kredytu w jednym banku nie oznacza, że również i inna instytucja nie udzieli nam finansowania. Starając się o kredyt konieczne jest zawsze złożenie wniosku kredytowego, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naszej sytuacji majątkowej. Jednak sposób analizy wniosku kredytowego może się różnić w poszczególnych bankach. Często banki w przypadku odmowy przyznania kredytu oferują inne rozwiązania na pozyskanie finansowania, tj. mniejszą kwotę kredytu, dołączenie do umowy kredytu drugiego kredytobiorcy czy też złożenie wniosku o kredyt gotówkowy, gdzie wymogi stawiane klientom są niższe.

Czy bank uzasadni dlaczego odmówił nam kredytu?

Zgodnie z art. 70a ustawy prawo bankowe „Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.”

Zatem oznacza to, że jeżeli bank odmówi nam udzielania kredytu możemy złożyć wniosek do banku o podanie przyczyn tej odmowy, a bank będzie musiał udzielić nam odpowiedzi. Warto znać stanowisko banku co do przyczyn odmowy, bowiem wówczas jesteśmy w stanie „poprawić” dane elementy, co może skutkować późniejszą już pozytywną decyzją o przyznaniu kredytu. Warto wiedzieć, że wyjaśnienia bank jest zobowiązany nam udzielić niezależnie od tego, o jaki kredyt wnioskowaliśmy.

Odmowa kredytu po podpisaniu umowy

Dla części osób może to być zaskoczeniem jednak sytuacja, w której podpiszemy umowę kredytu i po jej podpisaniu bank odmówi nam wypłaty kredytu jest możliwa. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy kredytobiorca nie spełni warunków wypłacenia środków określonych w umowie. Warunkami takimi może być przykładowo dostarczenie w określonym terminie polisy ubezpieczeniowej czy też dokumentów potwierdzających wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Bank odmawiając wypłaty kredytu powinien uzasadnić swoje stanowisko. Co do zasady przy takiej odmowie wypłaty kredytu umowa kredytu wygasa. Wówczas ponownie należy rozpocząć całą procedurę kredytową.  

Problemem są także sytuacje, w których najpierw dochodzi do podpisania umowy kupna, a dopiero później bank wydaje decyzję co do przyznania kredytu. Jeżeli bank wyda negatywną decyzję kredytową to zachodzi ryzyko, że podpisana umowa kupna nie będzie wykonana. Jeżeli zadatek został wpłacony, wiążące będą zapisy umowy. Zatem w takim przypadku należy odnieść się do zapisów podpisanej umowy. Może się bowiem zdarzyć, że w umowie będzie zapis zgodnie z którym w przypadku nieprzyznania kredytu można wystąpić do sprzedającego z żądaniem wypłaty należnej kwoty. Negatywna decyzja kredytowa nie zawsze zatem oznacza utratę zadatku.

Kredyt w złotówkach

Obecnie najbardziej popularne w ofertach banków są kredytu oparte na zmiennej stopie procentowej oraz kredytu ze stałym oprocentowaniem. Przy kredycie ze stałym oprocentowaniem kredytobiorca z góry zna swoją wysokość raty kredytowej. Natomiast przy kredycie ze zmiennym oprocentowaniem rata kredytu będzie zmienna. Ci kredytobiorcy, którzy decydują się na kredyty ze zmienną stopą procentową powinni zwrócić szczególną uwagę na postanowienia umowy odnoszące się do stawki WIBOR. Obecnie pojawia się coraz więcej głosów o wadliwości umów kredytowych opartych o stawkę WIBOR. Część kredytobiorców decyduje się także na wytoczeniu pozwu WIBOR przeciwko bankowi. Wszystko zależy jednak od zapisów i konstrukcji umowy kredytu, a także okoliczności towarzyszące zawarciu takiej umowy kredytu. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...